eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem - etap IOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyszyńskiego10

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 47 732 94 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-ilawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kppsp.ilawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c404caf-b823-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115960/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 6. Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spilawa/public/postepowanie?postepowanie=42890083

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ. Sposób komunikacji został określony w szczególności w §X i §XI SWZ.

3. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej (zwanej dalej: portalem):
https://portal.smartpzp.pl/spilawa/public/postepowanie?postepowanie=42890083

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego korzystania z portalu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
2. Korzystanie z portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Portalu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Portalu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany
do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip,.7zip, txt, ath, .xml, .dwg,. xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez wykonawcę na portalu, nie jest widoczna dla zamawiającego, ponieważ widnieje w portalu jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
6) czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do portalu

3. Informacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem Portalu:
1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Portalu, logując się, akceptuje warunki korzystania z Portalu, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spilawa/elearning oraz uznaje go za wiążący,
2) szczegółowa instrukcja obsługi portalu SmartPZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem wskazanym w pkt 1,
3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu portalu,
4) numer telefonu infolinii technicznej dotyczącej portalu: + 48 22 123 77 97,

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące
korespondencji elektronicznej znajdują się w §X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej PSP w Iławie
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie jest Pan bryg. Andrzej Jankowski adres e-mail: iod@kwpsp.olsztyn.pl, tel. 47 7319 536
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
13) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
14) jednocześnie Starostwo Powiatowe w Iławie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie w ramach zadania pn. Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem - etap I zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia), przedmiarem robót, dokumentacją projektową), specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 6 do SWZ). Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SWZ „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności w szczególności:
1) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej w szczególności wraz z obróbką otworów po wymianie, wymianą zewnętrznych i wewnętrznych parapetów;
2) wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z obróbką otworów po wymianie,
3) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych ścian fundamentowych + ściany p.poż wraz z odtworzeniem utwardzeń terenu oraz wykonaniem opaski żwirowej,
4) wykonanie izolacji cieplnych ścian zewnętrznych nadziemia, wraz z wylaniem rdzeni żelbetowych, oraz wyburzenie węgarków przy bramach garażowych,
5) stropodachy - rozbieranie części okapowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania, rozbieranie attyki bryły "E" - CPR, wykonanie nowej attyki oraz wykonanie całkowicie nowej attyki na bryle "A" od strony drogi wraz dociepleniem attyk i wykonaniem nowych obróbek blacharskich attyk,
6) wykonanie wejścia zewnętrznego do piwnicy i pasa nadrynnowego. Miejsca rozbiórek do odtworzenia.
7) wykonanie instalacji odgromowej oraz podświetlanego LOGO na bryle "E" – CPR;
8) wykonanie przyłącza cieplnego,
9) demontaż istniejącego kotła wraz z zaślepieniem starej instalacji oraz wykonaniem nowego węzła C.O.
10) dostawę i montaż węzła cieplnego
11) wykonanie systemowego zadaszenia nad wejściem do budynku od strony parkingów oraz rozbiórka zadaszenia nad wejściem do części mieszkalnej i wykonaniem nowego
12) zamówienie opcjonalne:
a) wymiana 10 bram wjazdowych wraz z obróbką,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
2) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
3) wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń;
4) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą SWZ,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
7) zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów odbiorowych, na który składały się będą: w szczególności dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z postanowieniami załącznika nr 6 do SWZ.
4. Prawo opcji:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb i możliwości, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp;
2) zakres prawa opcji został określony w ust. 2 pkt 12 SWZ,
3) skorzystanie z prawa opcji zostanie poprzedzone jednostronnym oświadczeniem Zamawiającego- w formie pisemnej, określającym zakres zwiększenia. Podstawę określenia wynagrodzenia wykonawcy przysługującego za realizację prawa opcji stanowić będą ceny określone w ofercie wykonawcy (maksymalne wynagrodzenie przysługujące za realizację prawa opcji podlega waloryzacji na zasadach określonych we wzorze umowy- załącznik nr 6 do SWZ);
4) uprawnienie, o którym mowa w pkt 3, może być wykonywane wielokrotnie do wyczerpania zakresu określonego w pkt 2;
5) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy;
6) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego,
7) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne, 45453100-8 - Roboty renowacyjne, , 45454100-5 - Odnawianie, 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45421132-8 Instalowanie okien, 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, , 45421131-1 instalowanie drzwi, 45262522-6 roboty murarskie, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45443000-4 Roboty elewacyjne, 45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych, 45261410-1 – Izolowanie dachu, 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej.
6. Pozostałe wymogi związane z realizacją zamówienia:
1) w trakcie realizacji zamówienia obiekt, na którym będą wykonywane czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia w obiekcie swoje obowiązki służbowe będą wykonywać pracownicy JRG. Powyższe oznacza, iż wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom JRG a także osobom trzecim, a ten fakt należy uwzględnić w harmonogramie prac i robót,
2) prace należy etapować w taki sposób by możliwe było nieprzerwane prowadzenie normalne pracy JRG przy uwzględnieniu jej działań ratowniczych, jak i dodatkowych inny zajęć,
3) ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (roboty przy obiekcie użyteczności publicznej) wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się dokumentacją projektową,
4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), przedmiarach robót, SWZ, wzorze umowy wraz z załącznikami;
5) wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowych, STWiORB, SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB, SWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy;
6) realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawom: ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo budowlane,
7) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierownictwa budowy, kierownictwa prac posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia dla specjalności mających zastosowanie ze względu na zakres zadania, dotyczy to wszystkich robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę i decyzjami konserwatorskimi,
8) jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych czynności, opracowań, badań, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania lub wykonania własnym kosztem i staraniem - koszty z tym związane winien uwzględnić w cenie ofertowej,
9) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia,
10) bez wyraźnej zgody Zamawiającego wykonawca nie może na placu budowy instalować reklam pod żadną postacią (baner, plakat, tabliczka, siatka osłaniająca rusztowania z nadrukiem reklamowym itp.),
11) odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy roboty stanowiące odstępstwo od zatwierdzonych rozwiązań projektowych zostały wykonane za zgodą lub na wniosek Zamawiającego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421132-8 - Instalowanie okien

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45262522-6 - Roboty murarskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

12) zamówienie opcjonalne:
a) wymiana 10 bram wjazdowych wraz z obróbką,
4. Prawo opcji:
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb i możliwości, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp;
2) zakres prawa opcji został określony w ust. 2 pkt 12 SWZ,
3) skorzystanie z prawa opcji zostanie poprzedzone jednostronnym oświadczeniem Zamawiającego- w formie pisemnej, określającym zakres zwiększenia. Podstawę określenia wynagrodzenia wykonawcy przysługującego za realizację prawa opcji stanowić będą ceny określone w ofercie wykonawcy (maksymalne wynagrodzenie przysługujące za realizację prawa opcji podlega waloryzacji na zasadach określonych we wzorze umowy- załącznik nr 6 do SWZ);
4) uprawnienie, o którym mowa w pkt 3, może być wykonywane wielokrotnie do wyczerpania zakresu określonego w pkt 2;
5) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy;
6) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego,
7) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska
największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena zamówienie opcjonalne

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 35,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) doświadczenie zawodowe:
a) dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał:
- co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia” należy rozumieć budowę lub przebudowę lub remont budynku obejmujący co najmniej wykonanie: docieplenia ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej o kubaturze min. 3500 m3,
b) w przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w lit. a;
c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten zrealizował wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a;
d) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykonawca musi wskazać, iż bezpośrednio uczestniczył w wykonywaniu wymaganych robót budowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w lit. a, tj. wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów,
e) w przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej,
f) w przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę jako spełniający warunek rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
g) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §IX ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §IX ust. 4 pkt 2 lit. a SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. wykazu wykonanych robót. Do przedmiotowego wykazu (załącznika nr 3 do SWZ) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty;
4.2) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - pełniący jednocześnie funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
b) kierownikiem robót w specjalności sanitarnej. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
c) kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia,
d) Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji poszczególnych kierowników robót ww. specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień dla poszczególnych branż,
e) ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SWZ, o którym mowa w §IX ust. 1 SWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §IX ust. 4 pkt 2 lit. b SWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz oaz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego,
f) Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 4 do SWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia,
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki określone w ppkt 4.2.
4.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków informacja o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania warunków udziału została określona w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :
1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa w pkt 1 ppkt 1 lit b niniejszej sekcji (ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1
ppkt 1 lit b niniejszej sekcji(ust. 4 pkt 1 lit. b SWZ), zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w pkt 2 niniejszej sekcji (ust. 5 SWZ) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp :
1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych odpowiadający warunkowi określonemu w §VII ust.2 pkt 4 ppkt 4.1 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ.

b) wykaz osób, odpowiadający warunkowi określonemu w §VII ust.2 pkt 4 ppkt 4.2 SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ,
2) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 6, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy .
4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności :
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2C do SWZ,
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania :
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
7) przedmiotowe środki dowodowe:
a) nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie za pośrednictwem Portalu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spilawa/public/postepowanie?postepowanie=42890083

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Dotyczy sekcji IV 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 210 dni od dnia podpisania umowy z tym, że nie później niż do 15.11.2023 r. z uwagi na konieczność rozliczenia dofinasowania,
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków patrz także §VI ust. 3 SWZ.

II. Dot. sekcji V pkt 5.4.) ogłoszenia:
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),
7. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 6, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.