eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa środków czystości dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków czystości dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 181 536

1.5.8.) Numer faksu: 261 181 607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/32wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ee6faa7-9d7b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061912

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 538982,19 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 249795,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków czystości dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Numer sprawy ZP/TP/2/2023
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ - jako odrębny dokument

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Zamawiającego w stosunku do dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność towaru: środki czystości dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, w asortymencie i ilościach oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia oraz złożonej ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać środki czystości i zapłacić Wykonawcy cenę określoną w Umowie.
2. Wszystkie dostarczone towary muszą spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym, muszą być fabrycznie nowe (I kat.) nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania lub opakowania dostawcy realizującego Umowę, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje).
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
4. Przedmiot umowy musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
5. Cena określona w umowie obejmuje również dostawę środków czystości stanowiących przedmiot Umowy do magazynu zlokalizowanego w miejscowości: Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość.
6. Wykonawca dostarczy towary na swój koszt i ryzyko. Za szkody lub braki powstałe
w czasie transportu odpowiada Wykonawca. Towary muszą być zabezpieczone przez bezzwrotne opakowania gwarantujące, iż nie zostaną uszkodzone w czasie transportu i przeładunku.
7. Towar dostarczony przez Wykonawcę winien być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, nieregenerowany, z produkcji co najmniej 2022 r.
8. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z towarami poniższego kompletu dokumentów:
1) faktury VAT (oryginał oraz kopia),
2) protokołu odbioru towaru (1 egzemplarz podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego).
9. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy:
1) w części przekraczającej ilości określone w niniejszej Umowie,
2) jeśli dostawa zawiera inny towar niż wskazany w Umowie bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony towar jest w stanie niezupełnym, wadliwym lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy).
10. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy, towar uważa się za niedostarczony, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za towary określone w ust. 10.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, dostarczyć karty charakterystyk dla produktów będących substancjami lub mieszaninami. Karty te należy dostarczyć wraz z formularzem cenowym.
13. Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dostawy towaru własnym transportem i na własny koszt do magazynu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, (w godz. 8 – 15 od poniedziałku do czwartku w godz. 8-12 piątek), do miejsca: ZAMOŚĆ - ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość.
15. Pozostałe postanowienia dotyczące wymagań Zamawiającego w stosunku do dostawy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
- zamieszczonym jako odrębny dokument.
16. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę żadnych osób wykonujących Przedmiot zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
17. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245852,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 245852,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245852,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H. TESS MAŁGORZATA I SŁAWOMIR MAKSYMOWICZ SP.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8540009210

7.3.3) Ulica: GEN. OKULICKIEGO 3

7.3.4) Miejscowość: STARGARD

7.3.5) Kod pocztowy: 73-102

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245852,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.