eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego (2)Ogłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-408d80ba-a159-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042706/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072499

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Powiatu Pruszkowskiego, komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad organów Powiatu Pruszkowskiego, obsługa prawna Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Starosty Pruszkowskiego jako reprezentanta Skarbu Państwa,
w szczególności:

• opiniowanie pod względem formalnym, prawnym i redakcyjnym, projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, postanowień, porozumień, pełnomocnictw, upoważnień, pism, regulaminów i innych aktów wydawanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, Starostę Pruszkowskiego oraz Radę Powiatu Pruszkowskiego oraz - w szczególnych przypadkach - sporządzanie projektów pism, na polecenie Starosty;
• udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa w odniesieniu do wykonywanych przez Powiat zadań, udzielanie pomocy w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego stosowania, oraz prowadzenie instruktażu dla pracowników Starostwa;
• sporządzanie opinii prawnych na wniosek Starosty, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu lub komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, a w szczególnych przypadkach, za zgodą Starosty - na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
• udział w opracowywaniu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym przepisów prawa miejscowego, w szczególności statutów, regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów regulujących funkcjonowanie organów Powiatu, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu;
• przeprowadzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szkoleń dotyczących nowelizacji i stosowania prawa oraz prowadzenie monitoringu potrzeb w tym zakresie;
• nadzór prawny nad egzekucją należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa oraz wsparcie w zakresie czynności egzekucyjnych;
• prowadzenie postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych, w tym zastępstwo procesowe
i opracowywanie pism sądowych w tych postępowaniach, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, reprezentowanie Powiatu Pruszkowskiego oraz Starosty Pruszkowskiego przed wszystkimi sądami, organami i urzędami administracji publicznej. Doradztwo w zakresie prowadzenia i udziału w negocjacjach oraz sprawach spornych przedsądowych;
• opiniowanie treści korespondencji Powiatu Pruszkowskiego z organami administracji publicznej, sądami
i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

79130000-4 - Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania

79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 636000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 636000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 636000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Katarzyna Agnieszka Radosiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341943142

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 25 lok.25

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 636000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-02-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.