eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Motycz › Dostawa produktów i artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w KonopnicyOgłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów i artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Konopnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kozubszczyzna 127A

1.5.2.) Miejscowość: Motycz

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-030

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@konopnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.konopnica.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów i artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Konopnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-384dca03-a232-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038369/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Konopnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076167

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa produktów i artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Szkoły Podstawowej w Konopnicy – Pieczywo i wyroby cukiernicze
2 Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Załączniku 1.1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
3 Podane w Załączniku nr 1.1 do SWZ ilości artykułów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczne ilości zamawianych produktów będą wynikać z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości zamówionych produktów nie spowoduje obniżenia wartości zamówienia o więcej niż 50% zaoferowanej kwoty. Nie wyczerpanie kwoty umownej w okresie obowiązywania umowy pozostaje bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.
4 W przypadku, gdy zostaną wykorzystane ilości orientacyjne artykułów zawartych w danej pozycji cennika, Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówienia tych artykułów, w ilości przekraczającej ilości podane w formularzu w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy. Zamawiający zastrzega, że zwiększenie ilości artykułów spożywczych będzie się wahać maksymalnie do 15 %.
5 Dostarczany towar musi odpowiadać Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy albo Polskim Normom.
6 Wykonawca gwarantuje dostawy produktów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami oraz dopuszczonych do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.630 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.