eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.Og這szenie z dnia 2023-03-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie im. Andrzeja Wawrzyniaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000646736

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Solec 24

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-403

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226299268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumazji.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.muzeumazji.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a637cfe-a0a6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9a637cfe-a0a6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00116179

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00041524/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 „安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego”.

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00076012

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarto w Za陰czniku nr 4 do SWZ.
Zam闚ienie musi by realizowane zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z p騧n. zm.).
Uzupe軟inie Opisu Przedmiotu Zam闚ienia stanowi warunki realizacji Przedmiotu Zam闚ienia zawarte w Wzorze Umowy, stanowi帷ych Za陰cznik nr 5 do SWZ.
Szczeg馧y w Rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79713000-5 - Us逝gi stra積icze

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 599509,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 708550,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 599509,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Tak

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia (dotyczy pe軟omocnika, o kt鏎ym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TARGET Sp馧ka Jawna Anna ζda Marcin Rokicki

Nazwy (firmy) pozosta造ch wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia: ASPEKT sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142734143

7.3.3) Ulica: Gwia寮zista 15a lok. 400

7.3.4) Miejscowo嗆: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-651

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-28

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 599509,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.