eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.Og這szenie z dnia 2023-02-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie im. Andrzeja Wawrzyniaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000646736

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Solec 24

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-403

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 226299268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumazji.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.muzeumazji.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9a637cfe-a0a6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00076012

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00041524/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 „安iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego”.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a637cfe-a0a6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si: przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl i/lub drog elektroniczn na adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumazji.pl (drugi kana komunikacji nie dotyczy sk豉dania ofert).
Preferowanym i zalecanym przez Zamawiaj帷ego kana貫m do komunikacji jest Platforma e-Zam闚ienia.
Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
Szczeg馧y w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
Informacja o sposobie komunikacji w post瘼owaniu opisana zosta豉 w dokumencie „Komunikacja w post瘼owaniu”, dost瘼nym pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.
Formularz ofertowy podpisuje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewn皻rzny.
Szczeg馧y w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Wype軟iaj帷 obowi您ek informacyjny okre郵ony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporz康zeniem lub RODO, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawc闚 jest:
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
ul. Solec 24
00-403 Warszawa
e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl
tel. 22 629 92 68
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@muzeumazji.pl.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia post瘼owa o udzielenie zam闚ie klasycznych oraz organizowania konkurs闚, kt鏎ych warto嗆 jest r闚na lub przekracza kwot 130 000 z這tych, przez zamawiaj帷ych publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p騧n. zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych mog by osoby i podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 i 74 prawa zam闚ie publicznych, a tak瞠 podmioty kt鏎e w ramach zawartych z Administratorem um闚 鈍iadcz us逝gi z zakresu doradztwa, obs逝gi prawnej, dzia豉lno軼i pocztowej, wsparcia/obs逝gi IT, brakowania dokumentacji itp.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu okre郵onym w pkt 3 b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, z zastrze瞠niem, 瞠 je瞠li okres realizacji umowy w sprawie zam闚ienia publicznego b璠zie przekracza 4 lata - dokumentacja post瘼owania b璠zie przechowywana przez ca造 okres obowi您ywania tej umowy.
6. Osobom, kt鏎ych dane dotycz przys逝guje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do swoich danych osobowych*
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych**
3) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ***
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7. Obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonych post瘼owa o udzielenie zam闚ie publicznych nie b璠 przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany, w tym profilowane o czym mowa w art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dodatkowe:
Udost瘼nienie protoko逝 wraz z za陰cznikami na podstawie art. 18 i 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych zebranych w toku post瘼owania, za wyj徠kiem:
1) danych, o kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczeg鏊nej kategorii);
2) informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z p騧n. zm.);
3) obowi您ku zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku prowadzonego post瘼owania, kt鏎e Zamawiaj帷y okre郵i w dokumentach post瘼owania lub og這szeniu o zam闚ieniu.
Zamawiaj帷y udost瘼nia dane, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO (dot. wyrok闚 skazuj帷ych i narusze prawa) w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w rozdziale IX ustawy PZP, do up造wu terminu na ich wniesienie.
* W przypadku realizacji prawa dost瘼u do danych Zamawiaj帷y ma prawo 膨da od osoby wyst瘼uj帷ej z 膨daniem podania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania.
** Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw.
*** zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania. Od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679.
Informacja o ograniczonym sposobie realizacji praw okre郵onych w art. 16 i 18 RODO jest podawana w og這szeniu o zam闚ieniu, w dokumentach zam闚ienia lub w inny spos鏏 dost瘼ny dla osoby, kt鏎ej dane osobowe dotycz.
Wykonawca, w ci庵u 30 dni od przekazania danych np. pracownik闚 zobowi您any jest do przekazania im w豉軼iwej klauzuli informacyjnej (zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g ca這dobowej ochrony fizycznej os鏏 i mienia oraz us逝gi ca這dobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarto w Za陰czniku nr 4 do SWZ.
Zam闚ienie musi by realizowane zgodnie z ustaw z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z p騧n. zm.).
Uzupe軟inie Opisu Przedmiotu Zam闚ienia stanowi warunki realizacji Przedmiotu Zam闚ienia zawarte w Wzorze Umowy, stanowi帷ych Za陰cznik nr 5 do SWZ.
Szczeg馧y w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

79713000-5 - Us逝gi stra積icze

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 wyznaczonych do realizacji zam闚ienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca, zobowi您any jest do wykazania, 瞠 posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie 鈍iadczenia us逝g ochroniarskich zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z p騧n. zm.).
Spe軟ienie warunku opisanego powy瞠j b璠zie oceniane na podstawie O鈍iadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (stanowi帷e Za陰cznik nr 1 do SWZ) oraz uzupe軟ieniu na wezwanie Zamawiaj帷ego aktualnej koncesji wystawionej przez Ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych wydanej na podstawie ww. ustawy uprawniaj帷ej do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia realizowanych w formie bezpo鈔edniej ochrony fizycznej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca, zobowi您any jest do wykazania, 瞠 posiadaj ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i, zwi您anej z przedmiotem niniejszego zam闚ienia, na kwot nie ni窺z ni 500 000,00 z (s這wnie: pi耩set tysi璚y z) na jedno zdarzenie.
Spe軟ienie warunku opisanego powy瞠j b璠zie oceniane na podstawie O鈍iadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (stanowi帷e Za陰cznik nr 1 do SWZ) oraz uzupe軟ionych na wezwanie dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie wykona nale篡cie, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie nale篡cie wykonuje, co najmniej dwa zam闚ienia (dwie odr瑿ne umowy) polegaj帷e na 鈍iadczeniu us逝gi ochrony fizycznej os鏏 i mienia w budynkach u篡teczno軼i publicznej wykonywane przez okres co najmniej 10 miesi璚y ka盥e, na kwot brutto minimum 100.000,00 z (s這wnie: sto tysi璚y z), dla ka盥ego zam闚ienia i/lub umowy.
Spe軟ienie warunku opisanego powy瞠j b璠zie oceniane na podstawie O鈍iadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (stanowi帷e Za陰cznik nr 1 do SWZ) oraz uzupe軟ionego na wezwanie Wykazu us逝g (stanowi帷y Za陰cznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty.
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz, o kt鏎ym mowa powy瞠j, dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.
b) dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami, kt鏎e skieruje do realizacji zam闚ienia, zdolnymi do wykonania zam闚ienia, tj. zespo貫m sk豉daj帷ym si z minimum 6 kwalifikowanych pracownik闚 ochrony fizycznej posiadaj帷ych wykszta販enie co najmniej zawodowe, dyspozycyjnych, posiadaj帷ych umiej皻no嗆 nawi您ywania prawid這wych relacji interpersonalnych zgodnych z podstawowymi zasadami kultury (komunikatywno嗆 i uprzejmo嗆), co najmniej 2-letnie do鈍iadczenie w wykonywaniu us逝g ochrony fizycznej w obiektach u篡teczno軼i publicznej - wpis na list pracownik闚 kwalifikowanych zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z p騧n. zm.).
Spe軟ienie ww. warunku b璠zie oceniane na podstawie O鈍iadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (stanowi帷e Za陰cznik nr 1 do SWZ) oraz uzupe軟ionego na wezwanie Wykazu os鏏 (stanowi帷y Za陰cznik nr 7 do SWZ), w kt鏎ym Wykonawca wpisze osobom pe軟i帷ym dy簑ry ochrony fizycznej numer porz康kowy wpisu na list pracownik闚 kwalifikowanych zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia, specjalistycznym, uzbrojonym formacjom ochronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z p騧n. zm.).
c) dysponuje co najmniej 1 samochodem s逝瘺owym, kt鏎y b璠zie wykorzystywany przez grupy interwencyjne podczas dokonywania interwencji w ramach realizacji przedmiotu zam闚ienia.
Spe軟ienie ww. warunku b璠zie oceniane na podstawie O鈍iadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (stanowi帷e Za陰cznik nr 1 do SWZ).
3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, okre郵a, i dokonuj帷 oceny spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolno軼i zawodowej uzna, 瞠 warunek zosta spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wyka瞠 samodzielne spe軟ianie tego warunku. Zamawiaj帷y tym samym nie dopuszcza 陰czenia (sumowania) sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zawodowej w zakresie do鈍iadczenia w realizacji us逝g.
Szczeg馧y w Rozdziale VIII SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Za陰cznik nr 2 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
Szczeg馧y w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 3) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4) Wykaz us逝g wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 inne odpowiednie dokumenty – Za陰cznik nr 6 do SWZ;
5) Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich do鈍iadczenia niezb璠nego do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik nr 7 do SWZ;
6) aktualn koncesj wystawion przez Ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1995 z p騧n. zm.) - uprawniaj帷ej do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia realizowanych w formie bezpo鈔edniej ochrony fizycznej.
Szczeg馧y w Rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Wz鏎 O鈍iadczenia Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 8 do SWZ.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania oraz spe軟ienie warunk闚 udzia w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
Szczeg馧y Rozdzia XII SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadzenie zmian tre軼i Umowy wymaga sporz康zenia pod rygorem niewa積o軼i aneksu w formie pisemnej, z zastrze瞠niem art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
Zakazane s istotne zmiany postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre軼i oferty, za wyj徠kiem sytuacji wskazanych wprost w umowie oraz okre郵onych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy Pzp.
Strony dopuszczaj mo磧iwo嗆 zmiany wysoko軼i Wynagrodzenia, o kt鏎ym mowa w 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w formie pisemnej - aneksu do Umowy, ka盥orazowo w przypadku wyst徙ienia jednej z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
1) zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT);
2) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z p騧n. zm.) lub na podstawie innych przepis闚 prawa powszechnego;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 46 z p騧n. zm.);
5) zmiany koszt闚 zwi您anych z realizacj zam闚ienia, z tym zastrze瞠niem, 瞠:
a) minimalny poziom zmiany koszt闚, uprawniaj帷y Strony Umowy do
膨dania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do koszt闚 maj帷ych wp造w na realizacj zam闚ienia;
b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wska幡ika zmiany koszt闚 og這szonego w komunikacie prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesi帷a, w kt鏎ym zosta豉 sporz康zona oferta;
c) maksymalna warto嗆 zmiany wynagrodzenia, jak dopuszcza Zamawiaj帷y, to 陰cznie 15% w stosunku do warto軼i wynagrodzenia brutto okre郵onego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zmiany, o kt鏎ych mowa w ust. 3, wprowadzone zostan na zasadach i w spos鏏 okre郵ony w ust. 5 – 21.
Szczeg馧y w 9 Wzoru umowy stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-09 13:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem zak豉dki „Oferty/wnioski”, widocznej w podgl康zie post瘼owania po zalogowaniu si na konto Wykonawcy na Platformie e-Zam闚ienia. Wykonawca przygotowuje ofert przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udost瘼nionego przez Zamawiaj帷ego na Platformie e-Zam闚ienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 14:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy z post瘼owania Wykonawc闚 na podstawie przes豉nki zawartej w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j:
a) kt鏎ych wymieniono w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisano na list os鏏 i podmiot闚 obj皻ych sankcjami;
b) kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list os鏏 i podmiot闚 obj皻ych sankcjami;
c) kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list os鏏 i podmiot闚 obj皻ych sankcjami.

Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy);
W przypadku gdy pe軟omocnictwo, zosta這 sporz康zone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku pe軟omocnictwa - mocodawca.
3) Zobowi您anie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 3 o SWZ. (je瞠li dotyczy);
4) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Wz鏎 O鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 8 do SWZ. (je瞠li dotyczy).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.