eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Zagospodarowanie i rekompozycja wybranych fragmentów zieleni miejskiej z uwzględnieniem elementów retencji wód opadowych w Stalowej Woli. Zadanie 2 - "Park kieszonkowy z ogrodami deszczowymi"Ogłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie i rekompozycja wybranych fragmentów zieleni miejskiej z uwzględnieniem elementów retencji wód opadowych w Stalowej Woli. Zadanie 2 – „Park kieszonkowy z ogrodami deszczowymi"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2f3aad5-90bc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie i rekompozycja wybranych fragmentów zieleni miejskiej z uwzględnieniem elementów retencji wód opadowych w Stalowej Woli. Zadanie 2 – „Park kieszonkowy z ogrodami deszczowymi"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2f3aad5-90bc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00018218

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-II.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 488633,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i rekompozycja wybranych fragmentów zieleni miejskiej z uwzględnieniem elementów retencji wód opadowych w Stalowej Woli. Zadanie 2 – pasaż al. Jana Pawła II 12-14 „Park kieszonkowy z ogrodami deszczowym”.
2. Zasadniczy zakres robót obejmuje:
1.) Projekt parku kieszonkowego z ogrodami deszczowymi zakłada wprowadzenie elementów zieleni i małej architektury, które zmienią charakter miejsca. Całość projektu została uzupełniona nasadzeniami krzewów, tak by w całości przestrzeń tworzyła przyjazne miejsce mieszańców, przechodniów, użytkowników terenu i stała się swoistym ogrodem kieszonkowym, otwartym i dostępnym społecznie dla każdego przedziału wiekowego, bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Umieszczane elementy zostały zaprojektowane jako akcenty w odpowiednich strefach pasażu.
2.) Nowa przestrzeń miejska dzieli i łączy 3 strefy aktywności:
- aktywności ruchowej dla młodzieży w odcinku od al. Jana Pawła z elementem OZE, ławką solarną umożliwiającą ładowanie urządzeń mobilnych.
- relaksacyjna dla osób starszych z ławkami otoczonymi roślinnością i osłoniętymi pół-pergolami porośniętymi pnączami
- dziecięca z przestrzenią edukacyjno-rekreacyjną z systemami przechwytywania wody, belkami zabezpieczającymi rabaty, umożliwiającymi poznawania z bliska roślin oraz aktywności i zabawy na wolnym powietrzu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp zostało w dniu 15 lutego 2023 r. unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp., gdyż kwota najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bez możliwości zwiększenia tej kwoty w budżecie. Centralny Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty Wykonawców.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 515784,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1085488,23 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.