eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › DOSTĘP DO NOWYCH WERSJI ORAZ ŚWIADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO HIS I ERPOgłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
DOSTĘP DO NOWYCH WERSJI ORAZ ŚWIADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO HIS I ERP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523308305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTĘP DO NOWYCH WERSJI ORAZ ŚWIADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO HIS I ERP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-121a94cd-a2dc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00109681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023977/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dostęp do nowych wersji oraz opieka serwisowa nad zintegrowanym systemem informatycznego HIS obejmującym Eskulap, Enova365, Planowania Pracy i Koszty.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077918

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: V.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 566867,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do nowych wersji oraz świadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego HIS i ERP na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu.
Pakiet nr 1: Dostęp do nowych wersji oraz świadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego HIS: Eskulap oraz PACS Medidok

4.5.3.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 382801,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do nowych wersji oraz świadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego HIS i ERP na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu.
Pakiet nr 2: Dostęp do nowych wersji oraz świadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego ERP: Enova365, Planowanie Pracy oraz Koszty

4.5.3.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.5.5.) Wartość części: 184065,84 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 663166,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 663166,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 663166,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSULTANT IT SP. Z O.O.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781388065

7.3.3) Ulica: KRZYWA

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 663166,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2025-02-28

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 256824,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256824,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 256824,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSULTANT IT SP. Z O.O.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7781388065

7.3.3) Ulica: KRZYWA

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-118

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 256824,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2025-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.