eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iecie › DOST襾 DO NOWYCH WERSJI ORAZ 名IADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO HIS I ERPOg這szenie z dnia 2023-02-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
DOST襾 DO NOWYCH WERSJI ORAZ 名IADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO HIS I ERP

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Wojew鏚zki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291523

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: S康owa

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安iecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - 安iecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523308305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

DOST襾 DO NOWYCH WERSJI ORAZ 名IADCZENIE OPIEKI SERWISOWEJ DLA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO HIS I ERP

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-121a94cd-a2dc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00077918

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00023977/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.3 Dost瘼 do nowych wersji oraz opieka serwisowa nad zintegrowanym systemem informatycznego HIS obejmuj帷ym Eskulap, Enova365, Planowania Pracy i Koszty.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: patrz SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): klauzula informacyjna zosta豉 uj皻a w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna zosta豉 uj皻a w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: V.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dost瘼 do nowych wersji oraz 鈍iadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego HIS i ERP na potrzeby Wojew鏚zkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w 安ieciu.
Pakiet nr 1: Dost瘼 do nowych wersji oraz 鈍iadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego HIS: Eskulap oraz PACS Medidok

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 72263000-6 - Us逝gi wdra瘸nia oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Us逝gi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe iwsparcia

72267000-4 - Us逝gi wzakresie konserwacji inapraw oprogramowania

72611000-6 - Us逝gi wzakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usuni璚ia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dost瘼 do nowych wersji oraz 鈍iadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego HIS i ERP na potrzeby Wojew鏚zkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w 安ieciu.
Pakiet nr 2: Dost瘼 do nowych wersji oraz 鈍iadczenie opieki serwisowej dla systemu informatycznego ERP: Enova365, Planowanie Pracy oraz Koszty

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 72263000-6 - Us逝gi wdra瘸nia oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Us逝gi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe iwsparcia

72267000-4 - Us逝gi wzakresie konserwacji inapraw oprogramowania

72611000-6 - Us逝gi wzakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usuni璚ia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

zdolno軼i technicznej lub zawodowej.

- dla pakietu nr 1 –
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, zrealizowa lub realizuje nale篡cie co najmniej 2 us逝gi polegaj帷e 鈍iadczeniu dost瘼u do nowych wersji oraz opieki serwisowej systemu klasy HIS w obiektach zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i leczniczej tj.: w szpitalach lub przedsi瑿iorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsi瑿iorstwo podmiotu leczniczego, w kt鏎ym podmiot ten wykonuje dzia豉lno嗆 lecznicz w rodzaju 鈍iadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej (DZ. U. 2020, poz. 295)
o warto軼i nie mniejszej ni 170000,00 z brutto ka盥a. Przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane.

- dla pakietu nr 2 –

Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, zrealizowa lub realizuje nale篡cie co najmniej 2 us逝gi polegaj帷e 鈍iadczeniu dost瘼u do nowych wersji oraz opieki serwisowej systemu klasy ERP w obiektach zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i leczniczej tj.: w szpitalach lub przedsi瑿iorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsi瑿iorstwo podmiotu leczniczego, w kt鏎ym podmiot ten wykonuje dzia豉lno嗆 lecznicz w rodzaju 鈍iadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej (DZ. U. 2020, poz. 295)
o warto軼i nie mniejszej ni 70000,00 z brutto ka盥a. Przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: zdolno軼i technicznej lub zawodowej.

- dla pakietu nr 1 –
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, zrealizowa lub realizuje nale篡cie co najmniej 2 us逝gi polegaj帷e 鈍iadczeniu dost瘼u do nowych wersji oraz opieki serwisowej systemu klasy HIS w obiektach zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i leczniczej tj.: w szpitalach lub przedsi瑿iorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsi瑿iorstwo podmiotu leczniczego, w kt鏎ym podmiot ten wykonuje dzia豉lno嗆 lecznicz w rodzaju 鈍iadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej (DZ. U. 2020, poz. 295)
o warto軼i nie mniejszej ni 170000,00 z brutto ka盥a. Przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane.

- dla pakietu nr 2 –

Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, zrealizowa lub realizuje nale篡cie co najmniej 2 us逝gi polegaj帷e 鈍iadczeniu dost瘼u do nowych wersji oraz opieki serwisowej systemu klasy ERP w obiektach zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i leczniczej tj.: w szpitalach lub przedsi瑿iorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsi瑿iorstwo podmiotu leczniczego, w kt鏎ym podmiot ten wykonuje dzia豉lno嗆 lecznicz w rodzaju 鈍iadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej (DZ. U. 2020, poz. 295)
o warto軼i nie mniejszej ni 70000,00 z brutto ka盥a. Przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

o鈍iadczenie zgodnie z za陰cznikiem nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-11

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.