eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt" do 31 lipca 2023Ogłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” do 31 lipca 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostróda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 676 07 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 676 07 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” do 31 lipca 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-842b199a-9bbb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023515/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt od lutego do lipca 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052908

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 390243,90 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 167682,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” od 15 lutego 2023 do 31 lipca 2023 i dotyczy usług związanych z wyłapywaniem psów i kotów z terenu Gminy Ostróda oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i kotami na zlecenie Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom (psom i kotom) z terenu gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie utrzymania tych zwierząt w schronisku.
2) Przejęcie 64 bezdomnych zwierząt (53 psów i 11 kotów) i zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt (dane ilościowe mogą ulec zmianie – jest to ilość zwierząt będących pod opieką zamawiającego na chwilę sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Maksymalna ilość zwierząt objętych zleceniem do 80 sztuk).
3) Przetransportowanie wszystkich zwierząt będących pod opieką Gminy Ostróda i znajdujących się na terenie Gminy Ostróda na koszt i ryzyko Wykonawcy do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Wykonawcę. Transport zwierząt powinien zacząć się po rozpoczęciu świadczenia usługi i zakończyć się w ciągu 14 dni.
4) Zapewnienie opieki dla zwierząt (psów i kotów) odebranych właścicielom decyzją Wójta Gminy Ostróda, zgodnie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572).
5) Zapewnienie opieki weterynaryjnej polegającej na kontroli stanu zdrowia zwierząt (psów i kotów) w schronisku, prowadzeniu profilaktyki i leczenia oraz zwalczaniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych u zwierząt, sprawowanej przez osobę posiadającą uprawnienia lekarza weterynarii.
6) Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, polegającej na właściwym dla danego gatunku zwierząt żywieniu, utrzymywaniu czystości i fachowej opiece weterynaryjnej.
7) Prowadzenie dyżurów telefonicznych w godzinach od 7:30 do 15:30 w celu odbierania zgłoszeń dokonywanych przez pracownika Urzędu Gminy dotyczących bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Ostróda (w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przyjmowanie zgłoszeń całodobowo od pracownika Urzędu Gminy lub policji).
8) Zapewnienie niezbędnego personelu do opieki nad zwierzętami.
9) Przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572).
10) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda i przewożenie ich do schroniska przy użyciu środka transportu, przystosowanego do przewozu zwierząt, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572), na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda.
11) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Ostróda, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572).
12) W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Ostróda przed atakami zwierząt, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania niezwłocznie od chwili zgłoszenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu ... godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego, e-mailem lub faxem.
13) Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku oraz dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
14) Znakowanie zwierząt (psów i kotów) pochodzących z terenu Gminy Ostróda znacznikiem elektronicznym.
15) Przekazywanie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w danym miesiącu oraz informowanie o zmniejszeniu ilości utrzymywanych bezdomnych zwierząt (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela) wraz z zestawieniem wszystkich przebywających w schronisku zwierząt z terenu Gminy Ostróda z numerami chipów w celu ich identyfikacji.
16) Aktywne poszukiwanie przez Wykonawcę osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie aktualnych i estetycznych zdjęć zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu Gminy Ostróda na stronie internetowej schroniska oraz innych portali internetowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 275000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 275000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 275000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FUNDACJA Alarmowy Fundusz Nadziei na Zycie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 741 20 25 929

7.3.3) Ulica: Jagiełły 5/19

7.3.4) Miejscowość: Ostróda

7.3.5) Kod pocztowy: 14-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 275000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-15 do 2023-07-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.