eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt" do 31 lipca 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” do 31 lipca 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostróda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 676 07 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 676 07 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” do 31 lipca 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-842b199a-9bbb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023515/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt od lutego do lipca 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych
dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ (m.in. 6,9,10)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO § 30 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO § 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 390243,90 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 167682,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” od 15 lutego 2023 do 31 lipca 2023 i dotyczy usług związanych z wyłapywaniem psów i kotów z terenu Gminy Ostróda oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami i kotami na zlecenie Zamawiającego.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom (psom i kotom) z terenu gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie utrzymania tych zwierząt w schronisku.
2) Przejęcie 64 bezdomnych zwierząt (53 psów i 11 kotów) i zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt (dane ilościowe mogą ulec zmianie – jest to ilość zwierząt będących pod opieką zamawiającego na chwilę sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Maksymalna ilość zwierząt objętych zleceniem do 80 sztuk).
3) Przetransportowanie wszystkich zwierząt będących pod opieką Gminy Ostróda i znajdujących się na terenie Gminy Ostróda na koszt i ryzyko Wykonawcy do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Wykonawcę. Transport zwierząt powinien zacząć się po rozpoczęciu świadczenia usługi i zakończyć się w ciągu 14 dni.
4) Zapewnienie opieki dla zwierząt (psów i kotów) odebranych właścicielom decyzją Wójta Gminy Ostróda, zgodnie przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572).
5) Zapewnienie opieki weterynaryjnej polegającej na kontroli stanu zdrowia zwierząt (psów i kotów) w schronisku, prowadzeniu profilaktyki i leczenia oraz zwalczaniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych u zwierząt, sprawowanej przez osobę posiadającą uprawnienia lekarza weterynarii.
6) Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, polegającej na właściwym dla danego gatunku zwierząt żywieniu, utrzymywaniu czystości i fachowej opiece weterynaryjnej.
7) Prowadzenie dyżurów telefonicznych w godzinach od 7:30 do 15:30 w celu odbierania zgłoszeń dokonywanych przez pracownika Urzędu Gminy dotyczących bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Ostróda (w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi przyjmowanie zgłoszeń całodobowo od pracownika Urzędu Gminy lub policji).
8) Zapewnienie niezbędnego personelu do opieki nad zwierzętami.
9) Przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572).
10) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda i przewożenie ich do schroniska przy użyciu środka transportu, przystosowanego do przewozu zwierząt, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572), na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda.
11) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Ostróda, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572).
12) W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Ostróda przed atakami zwierząt, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania niezwłocznie od chwili zgłoszenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu ... godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego, e-mailem lub faxem.
13) Prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku oraz dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
14) Znakowanie zwierząt (psów i kotów) pochodzących z terenu Gminy Ostróda znacznikiem elektronicznym.
15) Przekazywanie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w danym miesiącu oraz informowanie o zmniejszeniu ilości utrzymywanych bezdomnych zwierząt (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela) wraz z zestawieniem wszystkich przebywających w schronisku zwierząt z terenu Gminy Ostróda z numerami chipów w celu ich identyfikacji.
16) Aktywne poszukiwanie przez Wykonawcę osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie aktualnych i estetycznych zdjęć zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu Gminy Ostróda na stronie internetowej schroniska oraz innych portali internetowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-15 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejsza wybierze ofertę, która uzyska
najwyższą łączną ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: brak.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że: posiadają:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
b) uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Ostróda zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
c) schronisko objęte nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 818).
Informacje dodatkowe: brak.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: brak.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający żąda udokumentowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum 1 lekarzem weterynarii
b) w zakresie potencjału technicznego za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie minimum 1 szt.:
- środka transportu dopuszczonym do transportu zwierząt,
- specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt tj.: rękawicami ochronnymi, chwytakiem automatycznym na psy, siatką do wyłapywania zwierząt, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia psów, klatką do transportu małych psów i kotów,
- urządzenia do odczytywania danych z mikroprocesorów wszczepionych psom w celu identyfikacji adresu ich właścicieli;
c) w zakresie zdolności zawodowej za spełnienie warunku Zamawiający uzna jeśli Wykonawca wykaże że:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej dwie usługi opieki nad zwierzętami bezdomnymi (psy i koty) o wartości min. – 200 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tych środków, na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie § 11 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 11 ust. 2 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ostróda zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),
c) aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo dla siedziby Wykonawcy o objęciu schroniska nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzeniu do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 818) – w zakresie objętym zamówieniem.
dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest:
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi uprawnienia. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują;
b) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jest Wykaz sprzętu – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania wskazanym sprzętem. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie sprzętem. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz sprzętu, którymi dysponują;
c) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca posiada odpowiednią zdolność zawodową jest Wykaz usług – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ. Do wykazu Wykonawca dołączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa
każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, z którego wynika,wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art 58 ust 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres zmian został określony w załączniku- projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminaostroda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.