eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 798870512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcinn.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fae76bb-a3a3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080449

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.6.2023.DRE

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 19150,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania nieruchomościami przy ul. Lenartowicza 4 o powierzchni użytkowej 643,13m2 oraz ul. Lenartowicza 6 o powierzchni użytkowej 1504,18m2, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2165 o pow. 0,1409ha stanowiącą własność Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o., ujawnioną w księdze wieczystej nr RZ1Z/00100499/1 w okresie od dnia podpisana/zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku.
2. Wspólny Słownik Zamówień:
Główny kod CPV:
70300000-4 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
70330000-3 Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5. Wykonawca stosownie do art. 95 ust. 1 p.z.p. zobowiązany będzie do:
1) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 1510 z późń.zm) wykonujących następujące czynności: utrzymanie porządku i czystości wokół nieruchomości zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (pkt 13).
2) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.
3) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. Zatrudnienie osób ujętych w wykazie powinno trwać co najmniej do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub Wykonawcę (pełniącego rolę pracodawcy) przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia nowej osoby, na to miejsce, na podstawie umowy o pracę i zaktualizowania wykazu pracowników.
4) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności, o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy.
5) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-3.
6) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-3, Zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SWZ wzorem umowy.
6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.
7. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia:
1) Edyta Bociek
Adres poczty elektronicznej e.bociek@pcinn.org tel. 507-836-515.
8. Równoważność materiałów lub urządzeń
1) W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały, co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w ww. dokumentach.
3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70300000-4 - Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

70330000-3 - Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający - Podkarpackie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., informuje o unieważnieniu postępowania pn.: Świadczenie usługi polegającej na administrowaniu nieruchomościami należącymi do PCI Sp. z o.o. na podstawie
art. 255 pkt 1 ustawy Pzp., tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Do dnia 15 lutego 2023 roku do godz. 9:00, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na realizację w/w zadania. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.