eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie projektów graficznych (cz. I), przygotowanie do druku, druk i dystrybucja (cz. II), programów szkoleniowych i publikacji dla planistów.Ogłoszenie z dnia 2022-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie projektów graficznych (cz. I), przygotowanie do druku, druk i dystrybucja (cz. II), programów szkoleniowych i publikacji dla planistów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369267361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Trzech Krzyży 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-507

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mrit.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mrpit.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie projektów graficznych (cz. I), przygotowanie do druku, druk i dystrybucja (cz. II), programów szkoleniowych i publikacji dla planistów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d6464a9-492c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009751/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Opracowanie szaty graficznej, przygotowanie do druku oraz druk i dystrybucja publikacji powstałych w ramach projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014- 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297755/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG-V.2611.15.2021.MB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 222843,06 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 222743,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektów graficznych; sześciu publikacji w formie książkowej powstałych w ramach projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014- 2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.5.5.) Wartość części: 21528,13 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komputerowy skład i łamanie, korekta językowa oraz przygotowanie do druku, druk, opraw, dostarczenie do Zamawiającego oraz dystrybucja sześciu publikacji w formie książkowej powstałych w ramach projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014- 2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji

4.5.5.) Wartość części: 201314,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56580 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56580 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia C&C Sp. z o o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 015435189

7.3.3) Ulica: Porannej Bryzy 33

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-284

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Druk
Jeszcze nie wybrany


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56580 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: System - Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 430403819

7.3.3) Ulica: Zemborzyce Tereszyńskie 73 B

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-515

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 329472,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W pozycji wartość umowy została wpisana maksymalna wartość w okresie 12 miesięcy realizacji umowy.
W pozycjach dotyczących cen ofert zostały wpisane wartości cen jednostkowych ważonych z ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.