eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakietyOgłoszenie z dnia 2022-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370482512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 27 61 201

1.5.8.) Numer faksu: 17 27 61 264

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozstrzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/,

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9808b594-8509-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00046544/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 228715,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 RYBY w ilości i asortymencie określonych w SWZ - formularzu asortymentowo
cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 5115,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Mięso drobiowe głęboko mrożone w asortymencie i ilości podanych w SWZ - formularzu asortymentowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 8925,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Warzywa i owoce mrożone w asortymencie i ilości opisanych w formularzu
asortymentowo - cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 5619,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4: Przyprawy oraz produkty pozostałe w asortymencie i ilości podanych w SWZ - formularz asortymentowo-cenowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 15831000-2 - Cukier

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142100-9 - Miód naturalny

03211300-6 - Ryż

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15131310-1 - Pasztety

15331110-1 - Przetworzone warzywa korzeniowe

15331427-6 - Skoncentrowany przecier pomidorowy

15331462-3 - Groch puszkowany

15332296-5 - Dżem truskawkowy

15613300-1 - Produkty zbożowe

15851100-9 - Makaron niegotowany

15863000-5 - Herbata

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15871273-8 - Majonez

4.5.5.) Wartość części: 15410,40 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5: Warzywa i owoce w asortymencie i ilości wymienionych w SWZ - formularz
asortymentowo-cenowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221112-4 - Marchew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221410-3 - Kapusta

03222321-9 - Jabłka

4.5.5.) Wartość części: 16754,40 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6: Ziemniaki w asortymencie i ilości podanych w SWZ w formularzu
asortymentowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 3330,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7: Jajka kurze w asortymencie i ilości podanych w SWZ - formularzu
asortymentowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 2025,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5416,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6034,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5416,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jawit A. i J. Białas L. i W. Lampara Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6840006798

7.3.3) Ulica: ul. Mięsowicza 2a

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5416,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy PZP, tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Dnia 14.02.2022r. w pakiecie nr 2 zostały złożone 2 oferty, tj:
Pakiet 2: Mięso drobiowe głęboko mrożone
Nr Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Kwota na realizację Status oferty
2 Zakład Mięsny Nowy Maxpol R. J. Kizior sp. Jawna
39-207 Brzeźnica ul. Leśna 2 9 957,15 zł 9 371,25 zł Oferta odrzucona
6 Widan Polska Sp. z o. o. Sp. k. 37-700
Przemyśl ul. Jasińskiego 56B 12 688,10 zł Oferta najkorzystniejsza

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 Ustawy PZP. Cena oferty nr 6 przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, wobec czego postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 w. cyt. ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9957,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12688,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5722,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7101,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5722,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jawit A. i J. Białas L. i W. Lampara Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6840006798

7.3.3) Ulica: ul. Miesowicza 2a

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5722,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16461,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17991,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16464,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIMA-POL BIERNACKI,DOMINIKOWSKI sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9731019680

7.3.3) Ulica: ul. Zdrojowa 4,

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-142

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16464,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1, tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2 Ustawy PZP, tj. wszystkie złożone (…) oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne: Dnia 14.02.2022r. w pakiecie nr 6 została złożona 1 oferta.
Oferta nr 7 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP, wobec czego postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 2 w. cyt. ustawy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3600,00 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.