eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoczów › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu DrógOgłoszenie z dnia 2023-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241380964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 14

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie i utrzymanie dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7962abe1-a580-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00104488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039556/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082200

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZD.341.100.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 173892,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, spełniających wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680, z późn. zm.)., dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg:
Olej napędowy w ilości do.: 25 390 l,
Benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości do.: 3 670 l.

Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w ciągu obowiązywania umowy, we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę, do zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego i kanistrów.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od zapotrzebowania).
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację 60 % ceny podanej w formularzu ofertowym.

Wykonawca zapewni punkt odbioru przedmiotu zamówienia w promieniu nie większym niż 2 km od bazy sprzętowej Zamawiającego, tj., ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Za zakupione paliwo Wykonawca będzie każdorazowo wystawiał fakturę VAT, w której zobowiązany jest wpisać numer rejestracyjny i aktualny przebieg pojazdu oraz nazwisko kierowcy Zamawiającego
a w przypadku tankowania do kanistrów przez osoby posiadające pisemne upoważnienie, imię i nazwisko osoby dokonującej tankowania.
Wykaz pojazdów uprawnionych do tankowania paliw oraz pisemne upoważnienia osób będą stanowiły załącznik do umowy. Wykaz oraz upoważnienia będą aktualizowane.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest rozpatrzeć ją w ciągu jednego dnia
i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi będzie uważane za jej uznanie. Załatwienie reklamacji następować będzie na koszt Wykonawcy poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy wolny od wad oraz usunięcia szkód powstałych na skutek złej jakości paliw w ciągu jednego dnia od daty uznania reklamacji.

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SWZ wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 255 pkt 1 Pzp.
Zgodnie z dyspozycją tego artykułu, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 14.02.2023 r. do godziny 08:00 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 1 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.