eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoczów › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu DrógOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241380964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 14

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.skoczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i utrzymanie dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7962abe1-a580-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039556/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w "Instrukcji dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, "Regulaminie" platformazakupowa.pl oraz w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w rozdziale 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zapisane w rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.341.100.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, spełniających wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680, z późn. zm.)., dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg:
Olej napędowy w ilości do.: 25 390 l,
Benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości do.: 3 670 l.

Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w ciągu obowiązywania umowy, we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę, do zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego i kanistrów.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od zapotrzebowania).
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację 60 % ceny podanej w formularzu ofertowym.

Wykonawca zapewni punkt odbioru przedmiotu zamówienia w promieniu nie większym niż 2 km od bazy sprzętowej Zamawiającego, tj., ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Za zakupione paliwo Wykonawca będzie każdorazowo wystawiał fakturę VAT, w której zobowiązany jest wpisać numer rejestracyjny i aktualny przebieg pojazdu oraz nazwisko kierowcy Zamawiającego
a w przypadku tankowania do kanistrów przez osoby posiadające pisemne upoważnienie, imię i nazwisko osoby dokonującej tankowania.
Wykaz pojazdów uprawnionych do tankowania paliw oraz pisemne upoważnienia osób będą stanowiły załącznik do umowy. Wykaz oraz upoważnienia będą aktualizowane.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest rozpatrzeć ją w ciągu jednego dnia
i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi będzie uważane za jej uznanie. Załatwienie reklamacji następować będzie na koszt Wykonawcy poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy wolny od wad oraz usunięcia szkód powstałych na skutek złej jakości paliw w ciągu jednego dnia od daty uznania reklamacji.

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SWZ wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Założone w SWZ ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż zakup przedmiotu zamówienia realizowany będzie do podanych ilości, co oznacza, że Zamawiający nie musi zrealizować zamówień do podanych ilości (może zakupić mniejszą ilość, w zależności od zapotrzebowania).
Zamawiający gwarantuje natomiast zapłatę za realizację zamówienia w wysokości 60% maksymalnej wartości zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena „C” – 60 punktów,
2) Rabat cenowy „R” – 40 punktów, z czego:
2a) Rabat cenowy „RON” udzielony od ceny jednego litra oleju napędowego – 36 punktów,
2b) Rabat cenowy „RPB” udzielony od ceny jednego litra benzyny bezołowiowej – 4 punkty.
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w
następujący sposób:
1) Cena „C” – maksymalnie 60 punktów – liczona wg następującego wzoru:
C = Cn / Cof. o. x 60 = ilość punktów
gdzie:
C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium Cena „C” ocenianej oferty,
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cof. b. – cena brutto oferty badanej,
60 – znaczenie (waga) kryterium Cena „C” wyrażone w punktach.
2) Rabat cenowy „R” – maksymalnie 40 punktów – liczony wg następujących wzorów:
2a) Rabat cenowy „RON” udzielony od ceny jednego litra oleju napędowego w % – maksymalnie 36
punktów,
RON = RONof.b. / RONmax x 36 = ilość punktów
gdzie:
RON - liczba uzyskanych punktów dla kryterium Rabat cenowy „RON” ocenianej oferty,
RONof.b. – wysokość rabatu oferty badanej w %,
RONmax – maksymalny rabat w %,
36 – znaczenie (waga) kryterium Rabat cenowy „RON” wyrażone w punktach.
Wykonawca określi w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wysokość rabatu dla olejunapędowego w procentach ( % ).
Oferta, która nie będzie zawierała rabatu zostanie odrzucona.
2b) Rabat cenowy „RPb” udzielony od ceny jednego litra benzyny bezołowiowej w % – maksymalnie 4
punkty,
RPb = RPb of.b. / RPb max x 4 = ilość punktów
gdzie:
RPb - liczba uzyskanych punktów dla kryterium Rabat cenowy „RPb” ocenianej oferty,
RPbof.b. – wysokość rabatu oferty badanej w %,
RPbmax – maksymalny rabat w %,
4 – znaczenie (waga) kryterium Rabat cenowy „RPb” wyrażone w punktach.
Wykonawca określi w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wysokość rabatu dla benzyny
bezołowiowej w procentach ( % ).
Oferta, która nie będzie zawierała rabatu zostanie odrzucona.
Wartość punktowa kryterium Rabat cenowy „R” zostanie wyliczona poprzez zsumowanie RON + RPb.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po zsumowaniu uzyskanych z powyższych
kryteriów punktów otrzyma najwyższą punktację.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat cenowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów i
uzna go za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) –w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na obrót paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) –w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 6.1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, jako oświadczenie własne. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy):
1. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają Ci poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

4.Termin składania ofert: 14.02.2023r. do godziny 08:00,00.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.