eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › ,, Konserwacja ołtarza z muzykującymi aniołami z kaplicy św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała ''Ogłoszenie z dnia 2022-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,, Konserwacja ołtarza z muzykującymi aniołami z kaplicy św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała ’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,, Konserwacja ołtarza z muzykującymi aniołami z kaplicy św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała ’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6062655e-b031-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047828/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 ,, Konserwacja ołtarza z muzykującymi aniołami z kaplicy św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała ’’

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę, jest Portal SmartPZP dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Ogólne zasady korzystania Portalu opisane są pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu/elearning

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogów użycia podpisu elektronicznego
zostały szczegółowo opisane w paragrafach XIV i XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31 - 001 Kraków, www.wawel.krakow.pl;zamek@wawelzamek.pl; telefon nr 12 422 51 55; fax: (12) 421 51 77;
• kontakt z inspektorem danych osobowych: iod@wawelzamek.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy:DZP-282-15/22 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-282-15/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 347310,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja ołtarza z muzykującymi aniołami z kaplicy św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała, która obejmuje następujący zakres:
a) Etap I - konserwację techniczną, która ma na celu oczyszczenie powierzchni drewna, wzmocnienie strukturalne drewna poprzez, miejscową impregnację żywicami syntetycznymi połączoną z dezynsekcją i dezynfekcją, wykonanie fumigacji, ustabilizowanie rozluźnionych desek z równoczesnym wykonaniem koniecznych uzupełnień o charakterze konstrukcyjnym z wzmocnieniem lub wymianą połączeń stolarskich, inwentaryzację ołtarza i przewiezienie do odpowiednio wyposażonej i zabezpieczonej pracowni Wykonawcy, wykonanie badań laboratoryjnych mających określić gatunek drewna ołtarza (mikroskopowa analiza drewna) oraz z obrazu z antepedium (pigmenty ( metodą mikrochemiczną), spoiwo ( metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC), transport obrazu do pracowni Wykonawcy. W ramach tego etapu konieczne będzie przygotowanie konstrukcji nośnej ołtarza która pozwoli na montaż elementów bez użycia deskowania oraz na odtworzenie lekkiej, ażurowej plastyki dzieła;
b) Etap II - właściwą konserwację w ramach której nastąpi sklejenie lub flekowanie szpar desek w konstrukcji ołtarza, wymiana bardzo zniszczonych przez owadzie szkodniki i nie spełniających już swojej roli elementów drewnianej struktury i konstrukcji na nowe, wykonane z drewna sezonowanego, dobranego gatunkowo do drewna oryginału,
uzupełnienie ubytków drewna flekami z lipy oraz kitami drewnopodobnymi, uzupełnienie i zrekonstruowanie elementów rzeźbiarskich (oczywistych do rekonstrukcji), scalenie kolorystyczne fleków i rekonstrukcji, zabezpieczenie powierzchni drewna ołtarza oraz konserwacja obrazu na płótnie nabitego na krosno z antepedium (zakres czynności wskazano w OPZ)
c) Etap III - transport przez Wykonawcę elementów ołtarza z pracowni Wykonawcy do kaplicy św. Michała Archanioła w Zamku Pieskowa Skała, montaż ołtarza oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować parce zgodnie z:
a) projektem umowy (załącznik nr 5 do SWZ);
b) Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ);
c) Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja o której mowa w ust. 3 oraz załącznik nr 2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Równoważność:
Przedmiot zamówienia nie zawiera opisów, które mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92311000-4 - Dzieła sztuki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92312000-1 - Usługi artystyczne

92312230-2 - Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

92520000-2 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

92521200-1 - Usługi ochrony wystaw i eksponatów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P= C + G gdzie:
P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium „Cena”;
G – liczba punktów w kryterium „Gwarancja i rękojmia”;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia - rozumiana jako zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych prac konserwatorskich oraz zastosowanych materiałów w trakcie realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na konserwacji elementów drewnianych, niepolichromowanych, o powierzchni min 1500 dcm2, obiektu (np. ołtarza, ambony), wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. (Dz.U. z 2021 r. poz. 710) dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku) lub wpisanego do inwentarza muzeum. Wskazana praca konserwatorska musi być o wartości co najmniej 150 000,00 zł netto. i swoim zakresem ma obejmować m.in. rekonstrukcją elementów rzeźbiarskich.

UWAGA!:
- Wartość co najmniej 150 000,00 zł netto odnosi się do 1 pracy konserwatorskiej. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych prac konserwatorskich w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. Konsorcjum) spełnią ten warunek, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia sprecyzowany przez Zamawiającego w rozdziale XI ust. 2 pkt. 1 tj. zrealizował co najmniej 1 pracę konserwatorską w zakresie jak określił Zamawiający.
- W przypadku gdy wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi w postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
- Poprzez należyte wykonanie zamówienia, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń.

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:
a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika prac konserwatorskich:
- posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
- posiadającą doświadczenie, w kierowaniu pracami konserwatorskimi w ramach przynajmniej jeden pracy konserwatorskiej dotyczących konserwacji obiektu o strukturze drewna niepolichromowanego wpisanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych (w rozumieniu przepisów „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku) lub wpisanego do inwentarza muzeum o powierzchni min 1500 dcm2;
- spełniającą wymagania określone w art. 37a „OchrZabU”;

3) dysponuje lub będzie dysponować pracownią konserwatorską o powierzchni min 60 m2 wyposażoną w:
- alarm przeciw włamaniowy,
- czujniki dymu;
-drzwi antywłamaniowe.
Pracownia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zawarte w Rozporządzeniu MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.


UWAGA!
 Zgodnie z art. 37h. „OchrZabU” [Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach - poświadczenie uprawnień]:
- wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
- doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, polegać na zdolności technicznej, zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych, zgodnie z rozdziałem XIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli złożone przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału lub podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w przypadku skorzystania z negocjacji, o których mowa w rozdziale XXIV SWZ po ocenie ofert dodatkowych), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
2) dowody określające, czy usługi ujęte w wykazie usług, o którym mowa w pkt. 1) zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
4) opis pracowni konserwatorskiej, którą dysponuje Wykonawca, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ;
5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. ust. 1 niniejszego rozdziału) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli złożone przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału lub podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/urządzeń lub norm, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Wykonawca za pośrednictwem przedmiotowych środków dowodowych wykazuje równoważność określonych materiałów/urządzeń lub norm, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowo opisane w rozdziale XII, XIII, XIV, XX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.
5. Jeżeli Oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający zgodnie z art. 60 Pzp nie zastrzega obowiązek samodzielnego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa projekt umowy (załącznik Nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający wyznaczył dwa kryteria oceny i wyboru ofert:
Cena (C) 60%
Gwarancja i rękojmia (G) 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.