eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goszczanów › ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114406E KLONÓW - CZERNIAKÓW - STRACHANÓW - GRANICA GMINYOgłoszenie z dnia 2023-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114406E KLONÓW – CZERNIAKÓW – STRACHANÓW – GRANICA GMINY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goszczanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaliska

1.5.2.) Miejscowość: Goszczanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-215

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@goszczanow.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goszczanow.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1d98654-a3c2-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114406E KLONÓW – CZERNIAKÓW – STRACHANÓW – GRANICA GMINY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1d98654-a3c2-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033926/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi gminnej nr 114406E Klonów - Czerniaków - Strachanów - granica gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080921

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPFZ.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 114406E Klonów-Strachanów. Droga zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego, powiat sieradzki, gmina Goszczanów.
Program funkcjonalno – użytkowy (zwanym dalej PFU) opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami, zrealizować roboty budowlane.
Podane w PFU charakterystyczne parametry dla projektowanej drogi, uzbrojenia oraz innych elementów technicznych zadania należy traktować jako parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W przypadku potrzeby zmian parametrów opisanych w PFU należy zaprojektować i wykonać urządzenia i elementy dróg o parametrach nie niższych niż opisane w PFU.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), postanowień, uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających realizację przedsięwzięcia, w szczególności opinii zarządcy drogi i gestorów urządzeń oraz uwzględnienie w ofercie ryzyka w trakcie realizowania projektu.
Zakres zamówienia ujęty w PFU obejmuje:
− sporządzenie projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych (oddzielnie dla każdej z branż) i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych;
- projekty związane z kolizjami z sieciami istniejącymi (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, o które należy wystąpić do poszczególnych gestorów sieci);
− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
− wykonanie projektów podziałów nieruchomości wraz z wyniesieniem w terenie;
− obsługę geodezyjną;
− obsługę geologiczno-inżynierską;
− opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji ruchu;
− wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;
− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zadania do użytkowania;
− uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
− opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;
− nadzór autorski projektanta;
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
− projektową dokumentację powykonawczą.
Szczegółowy zakres robót określają: program funkcjonalno-użytkowy oraz przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna prawidłowo złożona oferta. Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6232684,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6232684,68 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.