eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich - 3 częściOgłoszenie z dnia 2022-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich – 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich – 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3970c498-7849-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00101387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000766/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Przebudowa placu zabaw (Budżet Obywatelski pn. Osiedle Śródmieście: Modernizacja placu zabaw „Biała Śródmieście 1”)

1.1.38 "Skwer (Budżet Obywatelski pn. Osiedle Kopernika: Skwer Matki Polki) - strefa wypoczynku biernego

1.1.39 Mini park rekreacyjno-Wypoczynkowy (Budżet Obywatelski pn. Osiedle Kamienica: Mini park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Grondysa w Kamienicy)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028333/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.125.2021.WM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na istniejącym placu zabaw na Osiedlu Śródmiejskim. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 297/18, obręb Biała Miasto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 205853,08 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego tj. budowę mini boiska do gry w koszykówkę, budowę chodnika z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz ogrodzenie terenu. Inwestycja zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym nr 1300/2 przy ulicy Grondysa w Bielsku-Białej, obręb Kamienica.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.5.) Wartość części: 2108280,62 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie skweru jako miejsca wypoczynku. Planuje się wprowadzenie ciągów pieszych w miejscach przedeptów i zlokalizowania przy nich miejsc do siedzenia pośród istniejącego starodrzewia. W części północno-wschodniej przewiduje się demontaż istniejących elementów wyposażenia (piaskownica, ławki, kosze) i utworzenie niewielkiej strefy aktywności fizycznej z urządzeniami do ćwiczeń. W części centralnej skweru, w miejscu mniej zadrzewionym projektuje się montaż wyposażenia rekreacyjnego w formie leżanek. W celu zwiększenia dostępności i skierowania uwagi na istniejącą rzeźbę planuje się także budowę mało inwazyjnej nawierzchni z płyt deptakowych w trawniku zapewniającą komunikację pomiędzy projektowanymi ciągami a miejscem lokalizacji rzeźby. Uzupełnieniem zagospodarowania skweru będą nowe nasadzenia w formie niskich rabat wielogatunkowych krzewów i bylin
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 486/160 oraz 486/172 obręb Aleksandrowice. Działka 486/172 jest własnością Miasta Bielsko-Biała. Dla działki 486/160 Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Strzecha.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 150749,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239449,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 384006,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239449,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Delta Cert Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133701898

7.3.3) Ulica: Powstańców Listopadowych 29C/7

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-606

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239449,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 236775,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 423552,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236775,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU HUSE Sebastian Hulbój

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372176361

7.3.3) Ulica: Młyńska 5

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236775,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221154,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278688,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221154,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU HUSE Sebastian Hulbój

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9372176361

7.3.3) Ulica: Młyńska 5

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221154,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.