eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich - 3 częściOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich – 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich – 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3970c498-7849-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000766/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Przebudowa placu zabaw (Budżet Obywatelski pn. Osiedle Śródmieście: Modernizacja placu zabaw „Biała Śródmieście 1”)

1.1.38 "Skwer (Budżet Obywatelski pn. Osiedle Kopernika: Skwer Matki Polki) - strefa wypoczynku biernego

1.1.39 Mini park rekreacyjno-Wypoczynkowy (Budżet Obywatelski pn. Osiedle Kamienica: Mini park rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Grondysa w Kamienicy)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: www.um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej zp@um.bielsko.pl lub wojciech.magiera@um.bielsko-biala.pl
2. Osobą uprawnioną do komunikowania się z
Wykonawcami jest: Wojciech Magiera – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych (tel. 33 4971 855, adres e-mail: wojciech.magiera@um.bielsko-biala.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca
posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania
przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia
poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 10 i nowsze, Edge Google Chrome Mozilla Firefox, Opera. Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax włączona obsługa JavaScript zalecana szybkość łącza internetowego powyżej500 KB/s zainstalowany Acrobat Reader zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SERuntime Environment 6 Update 24 lub nowszy Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, zamawiający jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z nin. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, informując wykonawcę, że:
a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta B-B, adres: UM w B-B, pl. Ratuszowy 1, 43-300 B-B, tel. 33 4971 851; b) w Mieście B-B UM w Bielsku-Białej powołany został inspektor ochrony danych osobowych, dane kontaktowe: tel. 33 4971 721, adres e-mail: iod@um.bielsko.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach Budżetów Obywatelskich" – 3 części, znak sprawy: ZP.271.2.125.2021.WM, d)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; e)Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu (art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc państwa oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp; g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, Uwaga: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.-na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
Uwaga: Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. -na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 RODO, Uwaga: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,i) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.3) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.4) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.6) Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 RODO, w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych, obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego, jest również w szczególności: a) wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,- podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,- pełnomocnika podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); b) podwykonawca/ podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał – dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.7) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w nin. postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny, przewidziany w art. 13 RODO, względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami, zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO. 8) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO, względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił, określone w ppkt. 7 i 8, obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do nin. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.125.2021.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na istniejącym placu zabaw na Osiedlu Śródmiejskim. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 297/18, obręb Biała Miasto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego tj. budowę mini boiska do gry w koszykówkę, budowę chodnika z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz ogrodzenie terenu. Inwestycja zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym nr 1300/2 przy ulicy Grondysa w Bielsku-Białej, obręb Kamienica.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie skweru jako miejsca wypoczynku. Planuje się wprowadzenie ciągów pieszych w miejscach przedeptów i zlokalizowania przy nich miejsc do siedzenia pośród istniejącego starodrzewia. W części północno-wschodniej przewiduje się demontaż istniejących elementów wyposażenia (piaskownica, ławki, kosze) i utworzenie niewielkiej strefy aktywności fizycznej z urządzeniami do ćwiczeń. W części centralnej skweru, w miejscu mniej zadrzewionym projektuje się montaż wyposażenia rekreacyjnego w formie leżanek. W celu zwiększenia dostępności i skierowania uwagi na istniejącą rzeźbę planuje się także budowę mało inwazyjnej nawierzchni z płyt deptakowych w trawniku zapewniającą komunikację pomiędzy projektowanymi ciągami a miejscem lokalizacji rzeźby. Uzupełnieniem zagospodarowania skweru będą nowe nasadzenia w formie niskich rabat wielogatunkowych krzewów i bylin
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 486/160 oraz 486/172 obręb Aleksandrowice. Działka 486/172 jest własnością Miasta Bielsko-Biała. Dla działki 486/160 Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Strzecha.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej, tj.:
Dla części 1:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotą budowlaną polegającą na budowie rozbudowie lub przebudowie terenów terenów zabaw dziecięcych/ terenów do ćwiczeń/ streetworkoutu/siłowni plenerowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o powierzchni co najmniej o powierzchni co najmniej 210 m2
Dla części 2:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotą budowlaną polegającą na budowie rozbudowie lub przebudowie terenów terenów rekreacyjno-wypoczynkowych/ terenów zabaw dziecięcych/ terenów do ćwiczeń/ streetworkoutu/siłowni plenerowej/ boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o powierzchni co najmniej 130 m2
Dla części 3:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotą budowlaną polegającą na budowie rozbudowie lub przebudowie terenów zieleni/ terenów rekreacyjno-wypoczynkowych/ parków/ skwerów/ zieleńców (poza pasami ulic)/ terenów zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych wraz z wykonaniem nawierzchni mineralnej o powierzchni co najmniej 80 m2
UWAGA:
1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do nin. SWZ;
b) Dowody potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w ww. wykazie (zgodnie z lit. a) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są:
- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;
Uwaga
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
Uwaga:
Jeżeli zakres i wartość robót przedstawionych w dowodach złożonych na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o których mowa w lit. b, jest szerszy od wymaganego przez zamawiającego, należy w Wykazie robót budowlanych, o którym mowa w lit. a, podać zakres i wartość zrealizowanych robót odpowiadających zakresowi warunku.
Uwaga:
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 1 do nin. SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarach robót i dokumentacji projektowej) – będą one stanowić załączniki do oferty – w przypadku zastosowania przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta przetargowa składana pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Kosztorys ofertowy (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), sporządzony w oparciu o przedmiary robót i dokumentację projektową, stanowiące Załącznik nr 6 do nin. SWZ, wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarami robót, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku VAT, zawierający co najmniej: opis pozycji, ilość robót wraz z jednostką, cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, wartość pozycji oraz cenę ogółem, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp, zysk). Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych (netto) mają zawierać robociznę, materiał z kosztami zakupu, sprzęt, koszty pośrednie i zysk. Obowiązującą stawkę podatku VAT należy doliczyć do wartości kosztorysowej (sumy) robót, chyba że wykonawca nie jest płatnikiem VAT.
3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) – będzie ono stanowić załącznik do oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do nin. SWZ.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
5) Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
6) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do nin. SWZ.
7) Zobowiązanie innych podmiotów (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), w formie pisemnej, do oddania wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu OFERTA oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 20 wzorów umów stanowiących zał. nr 4.1, 4.2 i 4.3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.