eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bażanowice › Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach Etap IIOgłoszenie z dnia 2021-06-25


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00094720 z dnia 2021-06-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Bażanowicach Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CIESZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070926987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Bażanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 338580589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@psonicieszyn.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psonicieszyn.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Bażanowicach Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d5cf2f5-d576-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00092672/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://psonicieszyn.org/strona/biuletyn-informacji-publicznej

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu PSONICieszyn oraz poczty elektronicznej: zp@psonicieszyn.org

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu BZP.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: kontakt@psonicieszyn.org Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach Etap II poprzez przeprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku Centrum Kształcenia i Wymiany doświadczeń – Ekozofia Niepełnosprawnych o budynek „B” w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4 na podstawie Wytycznych Projektowych (WP) oraz załączonej dokumentacji projektowej.

2. Ogólne informacje o inwestycji:
Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach Etap II poprzez przeprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku Centrum Kształcenia i Wymiany doświadczeń – Ekozofia Niepełnosprawnych (budynek B) w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wytycznych projektowych oraz załączonej dokumentacji projektowej, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego zmiany pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Rozbudowany segment stanowić będzie zwiększoną powierzchnię na cele dydaktyczne i opiekuńcze, będzie pełnił funkcję placówki, w której prowadzona będzie edukacja, rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują szczególnych form wsparcia.
Przewidywane parametry budynku po zmianach projektowych:
- Ilość kondygnacji: 2
- Powierzchnia zabudowy ok. 628,00m2
- Powierzchnia użytkowa ok. 873,00 m2
- Kubatura ok. 5800,00 m3

Budynek wyposażony w instalacje techniczne: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, hydrantową, elektryczną, instalacje teletechniczne, wentylacji mechanicznej, gazową.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowanej zamiennej (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany) w zakresie umożliwiającym uzyskania zmiany pozwolenia na budowę w zakresie budynku B
W ramach prac projektowych zakłada się:
- Odstąpienie od realizacji kondygnacji -2 oraz -1 wraz z odstąpieniem od realizacji funkcji basenu, pomieszczenia techniczne wymagane dla budynku należy zlokalizować na wyższych kondygnacjach;
- Przeprojektowanie warstw przegród zewnętrznych z doprowadzeniem ich do zgodności z wymogami Zamawiającego, przy pozostawieniu przebiegu przegród jak w projekcie podstawowym;
- Przeprojektowanie struktury wewnętrznej budynku kondygnacji 0 i +1 z dostosowaniem do aktualnych wymagań Zamawiającego – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych;
- Aktualizację przyłączy do przeprojektowywanego budynku – dot. przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowego, energetycznego, teletechnicznego.
Podstawą do wykonania budowlanej dokumentacji projektowej będzie koncepcja projektowa, którą należy opracować na podstawie Wytycznych Projektowych (WP), a następnie przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowana. Opracowana koncepcja musi spełniać standardy techniczne i jakościowe wymagane dla dokumentacji projektowej, a także uwzględniać wymagania przedstawione w Wytycznych Projektowych (WP).
2) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku B - wg opracowanej dokumentacji projektowej, jak w pkt. 1 - wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i przyłączami, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania budynku B oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.
3) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie infrastruktury towarzyszącej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania budynku B oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie – w tym m. in. (wg dokumentacji podstawowej):
- Budowa drogi pożarowej wraz z parkingami;
- Budowa zbiornika wody p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru;
- Budowa parkingów wzdłuż ul. Zamkowej;
- Budowa placu manewrowego od strony ul. Skotnia.

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (budynku „B”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłuzony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oferty posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna udokumentowania przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:
- jedną robotę polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości minimum 3.000.000 zł oraz
- jedną robotę budowlaną która swoim zakresem obejmowała instalację ekologiczną (np. pompa ciepła, solary, fotowoltaika) o wartości minimum 200.000zł brutto.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia obu warunków w zakresie wykonania jednej roboty, jednakże Wykonawca w zał. Nr 2 winien wyszczególnić zakres oraz wartości poszczególnych robót.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w funkcji kierownika budowy w specjalności :
- osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach przy zabytkach nieruchomych, spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1446), posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą udokumentowany co najmniej 48 miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
Wymaga się, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadała co najmniej 48 miesięczny udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy przynajmniej jednym zabytku nieruchomym (obiekcie kubaturowym) wpisanym do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o wartości min. 1.000.000zł brutto, - dot. roboty budowlanej zakończonej i potwierdzonej protokołem odbioru;
- osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych do wykonywania czynności. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.).
- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych do wykonywania czynności.

Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonych wyżej warunków w zakresie pkt 4, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z ograniczoną ilością znaków rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.