eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we WschowieOgłoszenie z dnia 2022-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d0b0998-9878-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00094095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół i. stanisława Staszica we Wschowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00070444/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie położonego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11, na działce nr ew. 920/2. Budynek został wzniesiony na początku XX wieku. Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną krajobrazową wyznaczonym w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 28.02.1975r. znak KL.IV-680/75 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa pod nr 134 i 2181. Dach budynku wielospadowy o kątach nachylania połaci 45° z wieżyczką i lukarnami, szczyty kalenicy zakończone sterczynami z blachy cynkowej, zaplanowano wymianę istniejącego pokrycia z dachówki różnego typu na pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej, angobowanej, krótkiej, w kolorze grafitowym, układanej podwójnie w koronkę . Budynek posiada nowe obróbki blacharskie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej wzdłuż okapów połaci dachu, które nie będą podlegały wymianie. Istniejąca konstrukcja więźby dachowej drewniana w układzie mieszanym płatwiowo-kleszczowym i rozporowo-wieszarowym. Główne elementy konstrukcyjne więźby są w bardzo dobrym stanie technicznym i wymagają wyłącznie oczyszczenia i impregnacji. W ramach inwestycji założono również wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nową z profili PCV.

2. Zakres robót objętych zamówieniem:
- rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki przy założeniu, że dachówki historyczne po zdemontowaniu należy ułożyć na paletach i przekazać zamawiającemu w celu możliwości wykorzystania przy innych robotach remontowych,
- rozebranie ołacenia, starych obróbek blacharskich, sterczyn, drabinek śniegowych, poszycia ścianek lukarn, instalacji odgromowej, naświetli dachowych, wywietrzaków dachowych i innych urządzeń znajdujących się na dachu,
- usunięcie z poddasza starej zniszczonej izolacji poziomej stropu z wełny mineralnej ułożonej na sucho,
- wykonanie ewentualnych lokalnych wzmocnień elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, a jeżeli okaże się to niezbędne przeprowadzenie wymiany zniszczonych detali na nowe,
- przemurowanie zniszczonych fragmentów gzymsów ceglanych oraz uzupełnienie brakujących cegieł przy założeniu, że użyte cegły będą miały wymiary i kolorystykę analogiczną jak cegła oryginalna,
- zamontowanie nowego łacenia z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni dachu przez zastosowanie drewnianych nadbitek (klinów dystansowych),
- montaż folii wiatrowej paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200g/m2/24h,
- usunięcie odspojonych, zwietrzałych, zmurszałych i głuchych tynków na ścianach szczytowych i wykonanie nowych cementowo-wapiennych,
- wykonanie obróbek blacharskich ścian szczytowych budynku z blachy cynkowo-tytanowej,
- wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych lukarn z blachy cynkowo-tytanowej,
- impregnacja elementów drewnianych istniejącej więźby dachowej przy użyciu preparatu do zabezpieczeń p.poż. techniką kilkukrotnego malowania powierzchniowego przy zużyciu preparatu w ilości 200g/m2 co zgodnie z PN-EN 13501-1:2010, klasa reakcji na ogień, klasyfikuje konstrukcję drewnianą więźby w zakresie reakcji na ogień do klasy B-s1, d0 jako wyrób niezapalny, niekapiący, nieopadający pod wpływem ognia, nierozprzestrzeniający ognia wewnątrz budynku,
- oczyszczenie i pomalowanie elementów drewnianych oraz okien lukarn czterokrotnie lakierobejcą w kolorze palisander,
- uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-wapienną i wymiana dachówki na nową na zwieńczeniach attyk,
- przemurowanie kominów z zachowaniem oryginalnego wyglądu i detali,
- wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej, angobowanej, krótkiej, w kolorze grafitowym, układanej podwójnie w koronkę (na dachu wieżyczki układ dachówki w łuskę), przy czym zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.2021r. znak ZN.5142.200.2021.[mWsc-1] przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wzór dachówki do akceptacji wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków,
- renowacja cynkowych sterczyn,
- wszystkie elementy stalowe dachu tj. obejmy oraz wsporniki kominów przed ponownym zamontowaniem należy oczyścić i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną,
- montaż systemowych barierek śniegowych,
- docieplenie poddasza wełną mineralną twardą gr. 30cm,
- montaż nowej instalacji odgromowej,
- wymiana części istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nową z profili PCV w kolorze białym z obróbką osadzenia,
- usunięcie z terenu budowy wszystkich powstałych podczas robót remontowych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz.779).
- przed przystąpieniem do robót pokrywczych wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze wzór zaproponowanej dachówki zgodnie z decyzją z dnia 21.10.2021r. znak ZN.5142.200.2021.

3. Obowiązki wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w strefie prowadzonych robót remontowych:
Wykonawca robót remontowych zobowiązany będzie prowadzić roboty remontowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401).
W związku z tym, że zaplanowane roboty budowlane prowadzone będą w budynku szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, wykonawca zapewni:
- ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
- wykonanie zadaszonych dróg, wyjść i przejść dla osób poruszających się na terenie szkoły, wyposażonych dodatkowo w siatki ochronne zabezpieczające przed możliwością uderzenia spadającym z góry przedmiotem, daszki ochronne powinny spełniać wymagania określone w § 22 w/w rozporządzenia,
- dokonanie odbioru technicznego zamontowanych rusztowań oraz daszków przez osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia,
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- odpowiednie zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych,
- przeszkolenie zatrudnionych pracowników w zakresie znajomości przepisów BHP,
- aktualne badania lekarskie oraz wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki ochrony indywidualnej,
- wyznaczenie i odpowiednie zabezpieczenie stref tymczasowego magazynowania odpadów.

4. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem zamówienia oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do SWZ, a w szczególności: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i przedmiary robót. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie przedsięwzięcia wskazanym w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym. Poszczególne ilości i rodzaje robót powinny być oszacowane w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej. Załączony do SWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 21 marca 2022r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty. Cena oferty z najkorzystniejszym bilansem punktowym zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert, tj. ceny i gwarancji wynosiła 2 497 994,70 zł brutto oraz okres gwarancji 60 miesięcy. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2 365 000,00 zł, która została podana przed otwarciem ofert.
W związku z tym, iż cena oferty z najkorzystniejszym bilansem punktowym w zastosowanych kryteriach oceny ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2296823,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2497994,70 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.