eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we WschowieOgłoszenie z dnia 2022-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d0b0998-9878-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00070444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół i. stanisława Staszica we Wschowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Zakupowej (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub System).Wejście na platformę poprzez link:
https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2.Sposób komunikacji oraz wymagania formalne i
techniczne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:a) W postępowaniu komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy
użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie kierowana do pełnomocnika. b) Zamawiający
może komunikować się (z wyłączeniem składania ofert oraz oświadczeń) z Wykonawcami również za
pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@powiat.wschowa.com.pl). 3. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia
2020 r. (Dz. U poz. 2452). 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji co najmniej:
pamięć min 2GB RAM, procesor 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych, np. MS Windows 7 lubnowszy, Mac Os x 10.4, lub nowszy
lub kompatybilny system z rodziny Linux, c) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 np. Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program do odczytu plików typu .pdf np. Acrobat
Reader.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065/540-48-00;
 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Tomasz Wadas
tel. 570 170 137, adres e-mail: iod@powiat.wschowa.com.pl,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OSE.272.4.2022 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275. ust.1 ustawy;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSE.272.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie położonego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11, na działce nr ew. 920/2. Budynek został wzniesiony na początku XX wieku. Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną krajobrazową wyznaczonym w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 28.02.1975r. znak KL.IV-680/75 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa pod nr 134 i 2181. Dach budynku wielospadowy o kątach nachylania połaci 45° z wieżyczką i lukarnami, szczyty kalenicy zakończone sterczynami z blachy cynkowej, zaplanowano wymianę istniejącego pokrycia z dachówki różnego typu na pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej, angobowanej, krótkiej, w kolorze grafitowym, układanej podwójnie w koronkę . Budynek posiada nowe obróbki blacharskie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej wzdłuż okapów połaci dachu, które nie będą podlegały wymianie. Istniejąca konstrukcja więźby dachowej drewniana w układzie mieszanym płatwiowo-kleszczowym i rozporowo-wieszarowym. Główne elementy konstrukcyjne więźby są w bardzo dobrym stanie technicznym i wymagają wyłącznie oczyszczenia i impregnacji. W ramach inwestycji założono również wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nową z profili PCV.

2. Zakres robót objętych zamówieniem:
- rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki przy założeniu, że dachówki historyczne po zdemontowaniu należy ułożyć na paletach i przekazać zamawiającemu w celu możliwości wykorzystania przy innych robotach remontowych,
- rozebranie ołacenia, starych obróbek blacharskich, sterczyn, drabinek śniegowych, poszycia ścianek lukarn, instalacji odgromowej, naświetli dachowych, wywietrzaków dachowych i innych urządzeń znajdujących się na dachu,
- usunięcie z poddasza starej zniszczonej izolacji poziomej stropu z wełny mineralnej ułożonej na sucho,
- wykonanie ewentualnych lokalnych wzmocnień elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, a jeżeli okaże się to niezbędne przeprowadzenie wymiany zniszczonych detali na nowe,
- przemurowanie zniszczonych fragmentów gzymsów ceglanych oraz uzupełnienie brakujących cegieł przy założeniu, że użyte cegły będą miały wymiary i kolorystykę analogiczną jak cegła oryginalna,
- zamontowanie nowego łacenia z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni dachu przez zastosowanie drewnianych nadbitek (klinów dystansowych),
- montaż folii wiatrowej paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200g/m2/24h,
- usunięcie odspojonych, zwietrzałych, zmurszałych i głuchych tynków na ścianach szczytowych i wykonanie nowych cementowo-wapiennych,
- wykonanie obróbek blacharskich ścian szczytowych budynku z blachy cynkowo-tytanowej,
- wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych lukarn z blachy cynkowo-tytanowej,
- impregnacja elementów drewnianych istniejącej więźby dachowej przy użyciu preparatu do zabezpieczeń p.poż. techniką kilkukrotnego malowania powierzchniowego przy zużyciu preparatu w ilości 200g/m2 co zgodnie z PN-EN 13501-1:2010, klasa reakcji na ogień, klasyfikuje konstrukcję drewnianą więźby w zakresie reakcji na ogień do klasy B-s1, d0 jako wyrób niezapalny, niekapiący, nieopadający pod wpływem ognia, nierozprzestrzeniający ognia wewnątrz budynku,
- oczyszczenie i pomalowanie elementów drewnianych oraz okien lukarn czterokrotnie lakierobejcą w kolorze palisander,
- uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-wapienną i wymiana dachówki na nową na zwieńczeniach attyk,
- przemurowanie kominów z zachowaniem oryginalnego wyglądu i detali,
- wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej, angobowanej, krótkiej, w kolorze grafitowym, układanej podwójnie w koronkę (na dachu wieżyczki układ dachówki w łuskę), przy czym zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.2021r. znak ZN.5142.200.2021.[mWsc-1] przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić wzór dachówki do akceptacji wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków,
- renowacja cynkowych sterczyn,
- wszystkie elementy stalowe dachu tj. obejmy oraz wsporniki kominów przed ponownym zamontowaniem należy oczyścić i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną,
- montaż systemowych barierek śniegowych,
- docieplenie poddasza wełną mineralną twardą gr. 30cm,
- montaż nowej instalacji odgromowej,
- wymiana części istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nową z profili PCV w kolorze białym z obróbką osadzenia,
- usunięcie z terenu budowy wszystkich powstałych podczas robót remontowych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021r., poz.779).
- przed przystąpieniem do robót pokrywczych wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze wzór zaproponowanej dachówki zgodnie z decyzją z dnia 21.10.2021r. znak ZN.5142.200.2021.

3. Obowiązki wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w strefie prowadzonych robót remontowych:
Wykonawca robót remontowych zobowiązany będzie prowadzić roboty remontowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401).
W związku z tym, że zaplanowane roboty budowlane prowadzone będą w budynku szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, wykonawca zapewni:
- ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,
- wykonanie zadaszonych dróg, wyjść i przejść dla osób poruszających się na terenie szkoły, wyposażonych dodatkowo w siatki ochronne zabezpieczające przed możliwością uderzenia spadającym z góry przedmiotem, daszki ochronne powinny spełniać wymagania określone w § 22 w/w rozporządzenia,
- dokonanie odbioru technicznego zamontowanych rusztowań oraz daszków przez osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia,
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- odpowiednie zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieupoważnionych,
- przeszkolenie zatrudnionych pracowników w zakresie znajomości przepisów BHP,
- aktualne badania lekarskie oraz wyposażenie zatrudnionych pracowników w środki ochrony indywidualnej,
- wyznaczenie i odpowiednie zabezpieczenie stref tymczasowego magazynowania odpadów.

4. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem zamówienia oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do SWZ, a w szczególności: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i przedmiary robót. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie przedsięwzięcia wskazanym w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym. Poszczególne ilości i rodzaje robót powinny być oszacowane w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej. Załączony do SWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty brutto – 60% - 60pkt
2) Gwarancja – 40% - 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani są spełniać warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, , minimum 1 robotę polegającą na wykonaniu pokrycia dachu z dachówki karpiówki o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000 zł brutto;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020.220)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) DOKUMENTY
SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
(załącznik nr 3 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ.4.Oświadczenie składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się
wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; - podwykonawcy, na
których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie 6. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie)
a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód uiszczenia wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa 2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE 1.Wykaz podmiotowych środków
dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1. pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.369), z innymi Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 2 do SWZ.
2.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 od SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ. 4. Oświadczenie
składają odrębnie: - wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; - podmiot trzeci, na którego
potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje
zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podwykonawcy. 5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6
ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dlazapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system
sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne
regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.6. Do oferty wykonawca
załącza również: (wybrać odpowiednie) a) Pełnomocnictwo b) Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego d) Dowód
uiszczenia wadium.e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
2) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
1.Wykaz podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:a)Wykaz usług b) Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 z dopiskiem „Wadium – Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół we Wschowie” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale II podrozdziale 7 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka
cywilna)do oferty należy dołączyć dodatkowo: 1)pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności
prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U.z 2020 r., poz. 2452),
musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą
współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza
ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo. 2) Oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie
zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
6. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
8. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów składających ofertę.
9. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
10. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości 15% kwoty brutto.
2. Wniesie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, nie jest wymagane.
3. Wykonawca, w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
4. Faktura zaliczkowa ma być wystawiona przez Wykonawcę na:
Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
NIP: 925-18-88-370, REGON: 977945847
i doręczona na adres:
Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa.
5. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy lub nie przystąpił do realizacji robót przez okres co najmniej 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjętym harmonogramie;
2) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc;

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 14 projektu umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.