eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2022-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830036219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 842-34-11

1.5.8.) Numer faksu: +48 15 842-19-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzk.stalowa-wola.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbda490a-68a2-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340546/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.Pzp.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 457547,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Odzież o podwyższonej widoczności i firmowa dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli: 1. Ubranie ochronne letnie o intensywnej widzialności ( bluza i ogrodniczki lub spodnie do pasa) 2. Ubranie ochronne zimowe, przeciwdeszczowe o intensywnej widoczności (kurtka i ogrodniczki lub spodnie do pasa) 3. Koszulka ochronna t-shirt o intensywnej widzialności, letnia 4. Kurtka ochronna o intensywnej widzialności, chroniąca przed zimnem i deszczem 5. Kurtka ochronna softshell, chroniąca przed zimnem 6. Polar (ocieplacz). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

18223200-0 - Kurtki

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.5.5.) Wartość części: 302852,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Odzież robocza i ochronna dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli- 1. Ubranie ochronne przeciwdeszczowe o intensywnej widzialności (kurtka i spodnie)2. Płaszcz wodoodporny i wiatroszczelny 3. Kamizelka ostrzegawcza 4. Czapka letnia z daszkiem 5. Czapka ocieplana 6. Kalesony termoaktywne dla kobiet 7. Kalesony grube 8. Ubrania ochronne laboratoryjne biała sukienka 9. Ubrania ochronne laboratoryjne (biała bluza i białe spodnie)10. Ubrania ochronne laboratoryjne (męski biały fartuch)11. Kombinezon 12. Koszule flanelowe robocze z długim rękawem 13. Czapki z wkładką ochronną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.5.5.) Wartość części: 46945,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Ręczniki . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39514100-9 - Ręczniki

4.5.5.) Wartość części: 8750,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Odzież firmowa dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli ; Kurtki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18223200-0 - Kurtki

4.5.5.) Wartość części: 99000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 405663,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 405663,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 405663,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PW Krystian Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6010078099

7.3.3) Ulica: Staszica 9A

7.3.4) Miejscowość: Przysucha

7.3.5) Kod pocztowy: 26-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 486795,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferty Wykonawców PW Krystian Sp. z o.o., ul. Staszica 9A,, 26-400 Przysucha oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Słowicza 17 02-170 Warszawa podlegają odrzuceniu jako, że ich treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał, aby Płaszcz wodoodporny i wiatroszczelny (dot. poz. Nr 2) posiadał kaptur chowany w kołnierzu, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Słowicza 17 02-170 Warszawa nie spełnił w/w wymogu. Ponadto Zamawiający w poz. Nr 12 wskazał, iż przedmiotowa koszula flanelowa musi być wyposażona w zapinaną kieszeń na klatce piersiowej, Wykonawca PW Krystian Sp. z o.o.,
ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha nie spełnił w/w wymogu.

Oferty są niezgodne w sposób zasadniczy i nieusuwalny, wada oferty nie podlega konwalidacji i uzasadnia jej odrzucenie na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. W związku z tym jako, że wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu, zaistniały przesłanki
z art. 255 pkt 2) ustawy obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania w zakresie Części nr 2.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20750,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20750,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20750,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1181625296

7.3.3) Ulica: Słowicza 17

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-170

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24900,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137666,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137666,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137666,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Iguana Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5471973532

7.3.3) Ulica: Al. Gen. Wł. Andersa 615

7.3.4) Miejscowość: Bielsko - Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

logowanie metodą termotransferu P.U.H. Twoja koszulka Józef Lekki

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137666,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.