eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2021-12-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830036219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 842-34-11

1.5.8.) Numer faksu: +48 15 842-19-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzk.stalowa-wola.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbda490a-68a2-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/
http://miniportal.uzp.gov.pl/
sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postępowanie o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/pl/, ePUAPu, który jest dostępny pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i o świadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl lub bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): o przetwarzaniu danych osobowych - Rozdział XXVIII - Ochrona danych osobowych w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.Pzp.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Odzież o podwyższonej widoczności i firmowa dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli: 1. Ubranie ochronne letnie o intensywnej widzialności ( bluza i ogrodniczki lub spodnie do pasa) 2. Ubranie ochronne zimowe, przeciwdeszczowe o intensywnej widoczności (kurtka i ogrodniczki lub spodnie do pasa) 3. Koszulka ochronna t-shirt o intensywnej widzialności, letnia 4. Kurtka ochronna o intensywnej widzialności, chroniąca przed zimnem i deszczem 5. Kurtka ochronna softshell, chroniąca przed zimnem 6. Polar (ocieplacz). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

18223200-0 - Kurtki

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzu ofertowym, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Zamawiający przewiduje prawo opcji w każdej pozycji wymienionej w formularzu ofertowym. Prawem opcji objęte jest do 20% ilości przedmiotu zamówienia, wymienionego w formularzu ofertowym na dostawę odzieży roboczej i ochronnej. Przewidując prawo opcji Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia do 20% po cenach zaoferowanych w formularzu ofertowym na dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wynikającego z jego aktualnych potrzeb, w różnych terminach w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy przewiduje możliwość aneksowania terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego i finansowego umowy (łącznie z opcją).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego określonego kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona. Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa ilość punktów. Zamawiający przy wyborze oferty (oddzielnie dla danej części zamówienia) będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 60 %
Jakość – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Odzież robocza i ochronna dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli- 1. Ubranie ochronne przeciwdeszczowe o intensywnej widzialności (kurtka i spodnie)2. Płaszcz wodoodporny i wiatroszczelny 3. Kamizelka ostrzegawcza 4. Czapka letnia z daszkiem 5. Czapka ocieplana 6. Kalesony termoaktywne dla kobiet 7. Kalesony grube 8. Ubrania ochronne laboratoryjne biała sukienka 9. Ubrania ochronne laboratoryjne (biała bluza i białe spodnie)10. Ubrania ochronne laboratoryjne (męski biały fartuch)11. Kombinezon 12. Koszule flanelowe robocze z długim rękawem 13. Czapki z wkładką ochronną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzu ofertowym, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.Zamawiający przewiduje prawo opcji w każdej pozycji wymienionej w formularzu ofertowym. Prawem opcji objęte jest do 20% ilości przedmiotu zamówienia, wymienionego w formularzu ofertowym na dostawę odzieży roboczej i ochronnej.Przewidując prawo opcji Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia do 20% po cenach zaoferowanych w formularzu ofertowym na dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz
z ewentualnym rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wynikającego z jego aktualnych potrzeb, w różnych terminach w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy przewiduje możliwość aneksowania terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego i finansowego umowy (łącznie z opcją).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego określonego kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona. Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa ilość punktów. Zamawiający przy wyborze oferty (oddzielnie dla danej części zamówienia) będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 60 %
Jakość – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Ręczniki . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39514100-9 - Ręczniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzu ofertowym, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.Zamawiający przewiduje prawo opcji w każdej pozycji wymienionej w formularzu ofertowym. Prawem opcji objęte jest do 20% ilości przedmiotu zamówienia, wymienionego w formularzu ofertowym na dostawę odzieży roboczej i ochronnej.Przewidując prawo opcji Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia do 20% po cenach zaoferowanych w formularzu ofertowym na dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz
z ewentualnym rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wynikającego z jego aktualnych potrzeb, w różnych terminach w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy przewiduje możliwość aneksowania terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu rzeczowego i finansowego umowy (łącznie z opcją).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego określonego kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona. Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa ilość punktów. Zamawiający przy wyborze oferty (oddzielnie dla danej części zamówienia) będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 60 %
Jakość – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Odzież firmowa dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli ; Kurtki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w Załączniku nr 8.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18130000-9 - Specjalna odzież robocza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18223200-0 - Kurtki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego określonego kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona. Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa ilość punktów. Zamawiający przy wyborze oferty (oddzielnie dla danej części zamówienia) będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – 60 %
Jakość – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający precyzuje warunek doświadczenia, Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie odzieży o wartości co najmniej:
-dla części 1 -100 000,00 zł netto,
-dla części 2 -30 000,00 zł netto,
-dla części 3 – 5 000,00 zł netto,
-dla części 4 – 30 000,00 zł netto.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek może być spełniony co najmniej przez jednego z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, (oświadczenie składa Wykonawca/Wykonawca występujący wspólnie//podmiot udostepniający zasoby).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ - wykazu dostaw (dot. tylko części 1, 2 oraz 4 - sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ dot. części 3 – Zamawiający nie będzie wzywał dokumentów. Potwierdzeniem będzie złożenie oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki gotowych wyrobów:

1). CZĘŚĆ 1 ODZIEŻ O PODWYŻSZONEJ WIDOCZNOŚCI I FIRMOWA - próbki
1 Ubranie ochronne letnie o intensywnej widzialności (bluza i ogrodniczki lub spodnie do pasa)- 1 kpl.
2 Koszulka ochronna t-shirt o intensywnej widzialności, letnia -1 szt.
3 Kurtka ochronna softshell, chroniąca przed zimnem - 1kpl.
4 Polar (ocieplacz)- 1kpl.
2)CZĘŚĆ 2 ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA- próbki
1 Ubranie ochronne przeciwdeszczowe o intensywnej widzialności (kurtka
i spodnie)- 1kpl.
2 Płaszcz wodoodporny i wiatroszczelny - 1kpl.
3 Kalesony termoaktywne dla kobiet – 1szt.
4 Kalesony grube- 1 szt.
5 Koszule flanelowe robocze z długim rękawem- 1szt.
3)CZĘŚĆ 3 RĘCZNIKI- próbki
1 Ręcznik – 1 szt. (próbka ręcznika będzie używana, prana, podlegała zniszczeniu, nie będzie zwracana Wykonawcy, Zamawiający zezwala na mniejszy rozmiar ręcznika min.: 30x30 cm).
4)CZĘŚĆ 4 ODZIEŻ FIRMOWA – próbki
1 Kurtka – 1 szt.
Dołączone wzory powinny być opisane w sposób umożliwiający identyfikację danego wzoru z załączoną ofertą.

W/wymienione próbki nie podlegają uzupełnieniu, należy je dołączyć do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz niżej wymienione dokumenty:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg załącznika nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, Załącznik nr 3 do SWZ.
3) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę.
4) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) (jeżeli dotyczy) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy Załącznik Nr 5 do SWZ.
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą,
7) (jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób), która podpisała zobowiązanie o udostępnieniu zasobów.
8) Próbki, zgodnie z Działem VI w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust.1).
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2).
5. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zamawiający żąda takiego zabezpieczenia) (art. 445).
7. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu (art. 117).
9. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117).
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117).
11. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 10 powyżej , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117).
12. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców (art. 58 ust. 4 Ustawy).
13. Od chwili złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w imieniu Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku ustanowienia kilku pełnomocników - z jednym pełnomocnikiem, dowolnie wybranym przez Zamawiającego, chyba że w ofercie Wykonawca wyraźnie zastrzegł, któremu spośród pełnomocników winna być przesyłana korespondencja. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do kierowania korespondencji bezpośrednio do każdego z wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy zostały określone w § 10 - Załączniku Nr 10 do SWZ- Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W zakresie złożenia próbek Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Oferowane wzory ubiorów służbowych, odzieży roboczej oraz próbki tkanin o których mowa w Dziale VI wykonawca złoży w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli (ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola) lub prześle na adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki (z wyłączeniem próbki ręcznika). Próbki będą stanowiły załącznik do umowy. Wzory oferowanych ubiorów służbowych, odzieży roboczej oraz próbki tkanin wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zatrzymane przez zamawiającego w celu porównywania z sukcesywnie dostarczanym przedmiotem zamówienia do czasu zakończenia realizacji umowy oraz będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.1) Wzory oferowanych ubiorów służbowych i odzieży roboczej oraz próbki tkanin stanowią integralną część oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku niedołączenia wzorów lub próbek do oferty, oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień publicznych.
2)Oferowane ubiory służbowe, odzież roboczą oraz próbki tkanin należy opisać, tj. podać nazwę części, adres wykonawcy. Podpisane wzory wraz z listą dostarczanych wzorów i próbek tkanin, należy umieścić w opakowaniu, które następnie należy opisać: „Wzory i próbki tkanin w postępowaniu na dostawę ubiorów służbowych oraz odzieży roboczej dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli; Część/ci

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.