eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca Kłodzka › Ochrona czynna siedlisk 91D0 Bory i lasy bagienne oraz 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska poprzez poprawę uwodnienia, zatrzymywanie wody w rowach i spowalnianie odpływu.Ogłoszenie z dnia 2023-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona czynna siedlisk 91D0 Bory i lasy bagienne oraz 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska poprzez poprawę uwodnienia, zatrzymywanie wody w rowach i spowalnianie odpływu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Międzyleśna 3

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 8110504

1.5.8.) Numer faksu: 8113958

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona czynna siedlisk 91D0 Bory i lasy bagienne oraz 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska poprzez poprawę uwodnienia, zatrzymywanie wody w rowach i spowalnianie odpływu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2e75dc2-a073-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091461

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066712

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 70000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na nieruchomościach gruntowych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka zlokalizowanych w leśnictwie Paszków. Zamówienie obejmuje prace, których efektem będzie poprawa uwodnienia powierzchni siedlisk hydrogenicznych. W praktyce zaprojektowane działania mają prowadzić do spowolnienia nadmiernego odpływu wody. Wskazane zabiegi są realizowane w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy Unii Europejskiej POliŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" (OPL).

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach projektu nr: POIS.02.04.00-00-02000/16-00

4.5.3.) Główny kod CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 6 lutego 2023 r. do godziny 09:00.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.