eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie pomocy prawnej na rzecz spółki Ekosystem Sp. z o.o. we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie pomocy prawnej na rzecz spółki Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021916240

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kazimierza Michalczyka 23

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-633

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 717586900

1.4.8.) Numer faksu: 717586922

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ekosystem.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekosystem.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00090923

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00075549

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: ZAMAWIAJACY NIE STA-WIA WARUNKU;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawo-dowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: ZAMAWIAJACY NIE STAWIA WA-RUNKU
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wyka-że, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
4. zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. posiadają doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.

4.1. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że:
4.1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonują co najmniej 10 usług doradztwa prawnego na rzecz podmiotów sektora finansów pu-blicznych lub jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów przez nie utworzonych, w tym co najmniej:
a) 1 usługę (umowę) obsługi prawnej na rzecz podmiotów sekto-ra finansów publicznych lub jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów przez nie utworzonych w zakresie utrzymania czysto-ści i porządku w gminach i gospodarowania odpadami przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy,4.1.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 10 usług (postępowań) z zakresu doradztwa prawnego na rzecz zamawiających obejmującego postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej 5 usług (postępowań) obejmujących reprezentację przed KIO.

4.2. warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamó-wienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

4.2.1. dysponuje lub będzie dysponował minimum 5 osobami o następujących uprawnieniach i kwalifikacjach:
a) uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP,
b) posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień radcy prawnego lub adwokata,
c) doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych lub jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów przez nie utworzonych, polegające na kompleksowej obsłudze prawnej takich podmiotów lub świadczeniu innych usług z zakresu doradztwa prawnego dla takich podmiotów w zakresie innym niż zamówienia publiczne,
4.2.2. oraz minimum 3 osobami o następujących uprawnieniach i kwalifikacjach:
a) uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP,
b) posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień radcy prawnego lub adwokata,
c) doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz zamawiających w co najmniej 10 postępowaniach w trybie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej 5 postępowań przed KIO.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza aby te same osoby były wykazywane w celu wy-kazania spełnienia wymogów dotyczących doświadczeń punktów z punktów 4.2.1. i 4.2.2.

Po zmianie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: ZAMAWIAJACY NIE STA-WIA WARUNKU;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawo-dowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: ZAMAWIAJACY NIE STAWIA WA-RUNKU
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wyka-że, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
4. zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. posiadają doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.

4.1. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że:
4.1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonują co najmniej 10 usług doradztwa prawnego na rzecz podmiotów sektora finansów pu-blicznych lub jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów przez nie utworzonych, w tym co najmniej:
a) 1 usługę (umowę) obsługi prawnej na rzecz podmiotów sekto-ra finansów publicznych lub jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów przez nie utworzonych w zakresie utrzymania czysto-ści i porządku w gminach i gospodarowania odpadami przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy,4.1.2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 10 usług (postępowań) z zakresu doradztwa prawnego na rzecz zamawiających obejmującego postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej 5 usług (postępowań) obejmujących reprezentację przed KIO.

4.2. warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamó-wienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

4.2.1. dysponuje lub będzie dysponował minimum 5 osobami o następujących uprawnieniach i kwalifikacjach:
a) uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP,
b) posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień radcy prawnego lub adwokata,
c) doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych lub jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów przez nie utworzonych, polegające na kompleksowej obsłudze prawnej takich podmiotów lub świadczeniu innych usług z zakresu doradztwa prawnego dla takich podmiotów w zakresie innym niż zamówienia publiczne,
4.2.2. oraz minimum 3 osobami o następujących uprawnieniach i kwalifikacjach:
a) uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP,
b) posiadanie od co najmniej 5 lat uprawnień radcy prawnego lub adwokata,
c) doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz zamawiających w co najmniej 10 postępowaniach w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej 5 postępowań przed KIO.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza aby te same osoby były wykazywane w celu wy-kazania spełnienia wymogów dotyczących doświadczeń punktów z punktów 4.2.1. i 4.2.2.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-15 11:00

Po zmianie:
2023-02-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-15 11:15

Po zmianie:
2023-02-16 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-16

Po zmianie:
2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.