eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskoweOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekary 14/15

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-823

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da3cbecf-a78b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00318164/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się dostawcą Platformy. Numer kontaktowy infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 to:
+48 22 25 72 223. Wykonawcy mogą też korzystać z kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce KORESPONDENCJA Z WYKONAWCAMI. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
2. Pytania do Specyfikacji należy sporządzać w wersji elektronicznej i przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego przez link: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona i przesłana w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego. Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej Zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością.
b) Rejestracja Wykonawcy może trwać około 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kwalifikowanie i ocenę skierowań na leczenie uzdrowiskowe; Postępowanie numer: NFZ15-WAG-ZP.251.2.2023.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
● PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
W związku z prowadzeniem postępowania z użyciem Platformy Zakupowej Zamawiający informuje, że:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ15-WAG-ZP.251.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 142 poz. 835).
2. część 1: 8.300,00 szt. skierowań
3. Wykonywanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2021 r. poz. 111), z zasadami wiedzy medycznej oraz z zasadami wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający wymaga, aby ocena i kwalifikacja skierowań na leczenie uzdrowiskowe była wykonywana przez lekarzy specjalistów z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub z dziedziny rehabilitacji medycznej.
5. Szczegółowy zakres usługi dla każdej części określają zapisy projektu umowy - załącznik nr 1 do SWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby ocena i kwalifikacja skierowań na leczenie uzdrowiskowe, zwana również dokonywaniem aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe, była wykonywane przez lekarzy specjalistów z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub z dziedziny rehabilitacji medycznej.
7. Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowiązany wykonywać umowę osobiście lub w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników realizujących czynności określone w §2 umowy (Załącznik nr 1 SWZ). Wymiar czasu pracy w ramach zatrudnienia na umowę o pracę musi być odpowiedni do czasu realizacji przez pracownika u Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 142 poz. 835).
2. Zamawiający udziela zamówienia w dwóch częściach:
część 2: 16.500,00 szt. skierowań.
3. Wykonywanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2021 r. poz. 111), z zasadami wiedzy medycznej oraz z zasadami wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający wymaga, aby ocena i kwalifikacja skierowań na leczenie uzdrowiskowe była wykonywana przez lekarzy specjalistów z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub z dziedziny rehabilitacji medycznej.
5. Szczegółowy zakres usługi dla każdej części określają zapisy projektu umowy - załącznik nr 1 do SWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby ocena i kwalifikacja skierowań na leczenie uzdrowiskowe, zwana również dokonywaniem aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe, była wykonywane przez lekarzy specjalistów z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub z dziedziny rehabilitacji medycznej.
7. Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowiązany wykonywać umowę osobiście lub w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników realizujących czynności określone w §2 umowy (Załącznik nr 1 SWZ). Wymiar czasu pracy w ramach zatrudnienia na umowę o pracę musi być odpowiedni do czasu realizacji przez pracownika u Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu, tożsame dla obu części postępowania:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca jeżeli posiada łącznie następujące zdolności zawodowe:
1) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług;
2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadające łącznie poniżej wskazane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
a) osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada dyplom lekarza medycyny,
b) osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
c) osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada specjalizację w dziedzinie: balneologii i medycyny fizykalnej lub specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Specjalizację z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznaje się za tożsamą ze specjalizacją z balneologii
i medycyny fizykalnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ)
b) oświadczenie, że osoby, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego posiadają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia;
c) dyplom lekarza medycyny,
d) prawo wykonywania zawodu lekarza,
e) dokument potwierdzający specjalizację w dziedzinie: balneologii i medycyny fizykalnej lub specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej, przy czym specjalizację z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznaje się za tożsamą ze specjalizacją z balneologii i medycyny fizykalnej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy (sporządzony odpowiednio zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji), Zamawiający wymaga złożenia tego formularza oraz wypełnienia formularza systemowego (katalogu elektronicznego) na Platformie Zakupowej. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy formularzem ofertowym a formularzem systemowym na Platformie Zakupowej, której Zamawiający nie może poprawić zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przyjmie treści oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym (sporządzonym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do specyfikacji). Podpisane muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i formularz systemowy;
2) oświadczenie o przesłankach wykluczenia (załącznik nr 3);
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4);
4) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby (o ile dotyczy);
5) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (o ile dotyczy);
6) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy), wyodrębnienie treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa do innych plików, opisanych jako tajemnica przedsiębiorstwa;
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – o podziale zadań w ramach konsorcjum (o ile dotyczy);
8) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa).
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis wykonywany z zastosowaniem warstwy elektronicznej dowodu osobistego).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.
4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.
Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie -Załącznik nr 3 do specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o którym o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy następuje na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak
i Zamawiający.
3. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli Stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę komparycji umowy w przypadku podziału, łączenia lub przekształcenia Wykonawcy dokonanego na podstawie art. 494, art. 531 lub art. 553 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega wartość brutto umowy, będąca wynikiem zastosowania nowej stawki podatku VAT. Zmiana powyższa nie wymaga zmiany umowy. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zmiana polega na dostosowaniu stawki do aktualnie obowiązującej. Wchodzi w życie od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku.

§ 14
Waloryzacja
1. Przewiduje się wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany wynagrodzenia następujące na skutek waloryzacji wymagają zawarcia aneksu do umowy.
2. Każda ze Stron umowy może wystąpić o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Rok poprzedni = 100 (wskaźnik inflacji) jest wyższy niż 105,0.
3. Waloryzacja wynagrodzenia w związku ze wskaźnikiem inflacji będzie polegać na zmianie ceny jednostkowej określonej w § 6 ust. 2 umowy, o wartość obliczoną na podstawie wskaźnika inflacji, na wniosek Strony umowy, w sposób określony poniżej.
4. Wniosek o waloryzację Strona może złożyć nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia Umowy, ale pod warunkiem że wskaźnik inflacji w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku o waloryzację jest wyższy niż 105,0.
5. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić jednokrotnie w trakcie obowiązywania umowy. Łączna zmiana wartości umowy nie może przekroczyć 15%.
6. Zmiana wynagrodzenia obejmować będzie różnicę pomiędzy wartością wskaźnika inflacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku a wskaźnikiem z miesiąca, w którym nastąpiło złożenie oferty.
7. Wykonawca zastosuje zwaloryzowane ceny jednostkowe po podpisaniu aneksu do umowy. Strony ustalają termin podpisania aneksu do umowy na 21 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.
8. Złożenie wniosku o zmianę wartości wynagrodzenia nie powoduje przerwania ciągłości usługi.
9. Wszelkie zmiany wartości wynagrodzenia dotyczą wyłącznie wynagrodzenia przyszłego. Strony nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.