eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Dostawa 30 sztuk zestawów komputerowych z system operacyjnymOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 30 sztuk zestawów komputerowych z system operacyjnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 30 sztuk zestawów komputerowych z system operacyjnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85e74664-a78c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039764/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7.1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej – Portalu https://portal.smartpzp.pl/mikolow/
Porozumiewanie się z Zamawiającym w inny sposób, niż opisany powyżej, jest niedopuszczalne i nie wywiera żadnych skutków faktycznych ani prawnych.
Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jako załącznik.
Korzystanie z platformy jest bezpłatne, podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, rejestruje się na platformie – zakładając konto - pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mikolow/ klikając przycisk „Załóż konto”.
Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w zakładce E-learning.
Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w zakładce elearning.
Wykonawca ma dostęp do formularzy umożliwiających wykonanie wszystkich czynności w postępowaniu, a w szczególności złożenia oferty.
Nie jest wystarczające podpisanie czynności wysłania oferty. Należy podpisać elektroniczny formularz oferty i złożyć jako załącznik korzystając z zakładki ZAŁĄCZNIKI i przycisku Dodaj plik. Zamawiający po wykonaniu czynności otwarcia ofert musi mieć możliwość zapoznania się z treścia oferty oraz weryfikacji podpisu elektronicznego na złożonym załączniku formularza oferty.
We wszelkiej korespondencji elektronicznej związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym:
TP1.2-2023
Dokumenty elektroniczne w tym oferta, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są jako załączniki.
Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning
7.4. Wymagania techniczne:
- Oferta w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym winna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .doc, .docx, .odt, .xls, .ods, .xml (tylko jako efekt podpisania dokumentu tekstowego podpisem zaufanym), pdf., txt, .7zip, .rar, .7z.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy dla ważności składanych oświadczeń (oferta jest oświadczeniem wykonawcy) wymagane jest współdziałanie dwóch lub więcej osób, każda z nich jest zobowiązana do złożenia odpowiednio kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
- Dokumenty wymagane przez Zamawiającego opisane w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .xml (tylko dla dokumentów podpisanych profilem zaufanym), .doc, .docx, .odt, .xls, .ods, pdf., txt, .7zip, .rar, .7z.
- Wymagania sprzętowe dla wykonawcy:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
7.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.
7.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być jednoznacznie oznaczone w sposób przedstawiony w instrukcji https://portal.smartpzp.pl/mikolow/elearning
Kontakt z operatorem portalu https://portal.smartpzp.pl/mikolow/
Telefon: 22/ 1237797 w godzinach od 8:00 do 18:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mikołów z siedzibą
43-190 Mikołów, Rynek 16, reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w jest Grzegorz Szymański – tel. 32 3248422,
e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a je-żeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP1.2-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę 30 sztuk jednakowych zestawów komputerowych z system operacyjnym.
2) Dostawa obejmuje fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych urządzenia wraz z wszelkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego działania (okablowanie, zasilacze itp.), bez wcześniejszej eksploatacji, gotowy do zainstalowania systemu operacyjnego..
Zamawiający nie dopuszcza komputerów typu ALL-in-ONE.
Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki opisane w specyfikacji oraz w prawie powszechnie obowiązującym. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
3) Wykonawca zobowiązuje się jednorazowo dostarczyć sprzęt bezpośrednio na adres użytkownika końcowego - Gminy Mikołów, 43 – 190 Mikołów, Rynek 16.
4) Wszystkie oferowane zestawy komputerowe muszą posiadać jednakowy typ klucza licencyjnego systemu operacyjnego, instalacji systemu operacyjnego dokona samodzielnie zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Informacja o typie klucza licencji systemu operacyjnego

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.2.2 i 11.2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
18.1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 50 pkt
b) Informacja o typie klucza licencji systemu operacyjnego – 50 pkt tj.
- OEM - oryginalna naklejka producenta systemu na obudowie – 0 pkt,
- BOX - 30 pkt
- klucz znajdujący się w UEFI/BIOS – 50 pkt

Wszystkie oferowane zestawy komputerowe muszą posiadać jednakowy typ klucza licencyjnego systemu operacyjnego.

Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 50 pkt + dodatkowa ilość pkt uzyskana w kryterium opisanym w pkt 18.1 b swz = ............... punktów.

wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.


Powtórzenie podobnych dostaw w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem będzie częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, ponieważ zmiana wykonawcy mogłaby skutkować nabywaniem zestawów komputerowych o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.