eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Modernizacja pomieszczeń Centrum w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń Centrum w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: WCPiT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631250369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Augustyna Szamarzewskiego 62

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-569

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wcpit.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpit.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń Centrum w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a1a640a-a61d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006313/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja pomieszczeń Centrum w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „SKE” oraz poczty elektronicznej:
przetargi@wcpit.org.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu Komunikacji
Elektronicznej,zwanego dalej „SKE” oraz poczty elektronicznej:
przetargi@wcpit.org.
2. Szczegółowa instrukcja korzystania z SKE stanowi załącznik do SWZ.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na SKE.
4. Zasady udziału wykonawcy w postępowaniu, w szczególności zasady szyfrowania oferty, wysłania oferty, zmiany oferty,
wycofania oferty określone zostały w Instrukcji korzystania z SKE.
5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na SKE.
6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na SKE. We wszelkiej korespondencji, w tytule i w treści związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub TED lub ID postępowania).
7. Wykonawca chcąc złożyć ofertę za pomocą SKE przygotowuje paczkę dokumentów, która zawiera dokumenty wymagane przez
SWZ. Przygotowaną paczkę dokumentów – ofertę zapisuje w postaci pliku skompensowanego (np.: zip) a następnie szyfruje
programem zewnętrznym – „Kleopatra” gpg4win udostępnionym na stronie https://www.gpg4win.org/index.html (Windows) (patrz pkt.
7.2.1 instrukcji SKE)
– „GPG Suite” udostępnionym na stronie
https://gpgtools.org (MacOS, Linux) (patrz pkt. 7.2.2 instrukcji SKE)
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
9. Wymagania techniczne korzystania z SKE.
W celu poprawnego korzystania z usług SKE konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących, minimalnych wymagań
technicznych:
• dostęp do sieci Internet, • posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), • komputer z systemem
operacyjnym Windows7® (lub nowszym), MacOS albo Linux i zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą
JavaScript oraz cookies.
SKE współpracuje z wszystkimi przeglądarkami internetoowymi (Internet Explorer 10+/Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Google
Chrome, Opera) zalecane jest jednak Google Chrome.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula obowiązku informacyjnego do zastosowania przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: "Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i JanuszaZeylandów z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, będącym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych,
mgr Martą Wosińską-Wajs poprzez adres e-mail: daneosobowe@wcpit.org.
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od
przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, może skutkować
odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów zamówień publicznych) w celu związanym z
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia obrony lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora, a także zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (mowa o siedzibie głównej oraz o
ośrodkach zamiejscowych) wykorzystanie wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego realizowanego w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
5. Administrator przetwarza dane zwykłe chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „Ustawa PZP”.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez WCPiT, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy lub na okres przedawnienia/wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z wyłączeniem monitoringu
wizyjnego, o którym mowa w punkcie 12 klauzuli.
8. Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienie
odpowiedniej organizacji pracy może przekazać dane:
a. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych i aktów wykonawczych,
b. podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom w
zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie platformy zakupowej,
c. podmiotom kontrolującym,
d. lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa..."
Ciąg dalaszy treści "Klauzuli obowiązku informacyjnego" znajduje się w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCPIT/EA/381-08/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 903136,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje:
• Na parterze: modernizacja i wyposażenie pomieszczeń istniejącej Pracowni Histopatologii w celu utworzenia Pracowni Diagnostyki Molekularnej Nowotworów.
• Wykonanie kompletnego podłączenia instalacji nowoprojektowanych do punktów źródłowych w szpitalu i tranzytów instalacji poza obszarem objętym zakresem opracowania do projektowanych pomieszczeń.
W przypadku prowadzenia instalacji przez już wykończone pomieszczenia należy uwzględnić wykonanie wszystkich prac demontażowych, przywrócenie do stanu przed demontażem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zapewnienie rewizji i dostępu w celu przeprowadzenia odbioru i serwisowania.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-instalacyjnej pomieszczeń objętych opracowaniem.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizowanych pomieszczeń na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo – przestrzennej. Projekty we wszystkich branżach wraz z koordynacja międzybranżową. Projekty powinny być wzajemnie skoordynowane. Wykonawca dokona kwalifikacji zakresu prac, a następnie opracuje i uzgodni projekt zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami. Niezależnie od kwalifikacji przez Wykonawcę zakresu prac projektowych projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych.
3. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z podaniem prac w rozbiciu na dni.
4. Przygotowanie zaplecza budowy wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i higieniczno-sanitarnymi, wykonanie niezależnego wejścia do modernizowanej części oddziału z zewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP ( nie dopuszcza się wchodzenia na oddział przez budynek szpitala), w zakresie Wykonawcy jest także przygotowanie i wygrodzenie placu do magazynowania materiałów. Wszystkie prace muszą uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie lokalizacji, dostępu do mediów i terminu.
5. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Prawa Budowlanego.
6. W przypadku zmian konstrukcji opracowanie opinii stanu technicznego konstrukcji w obszarze objętym opracowaniem.
7. Realizację inwestycji w sposób zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem należytej staranności ich wykonania, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem, zapewniającymi możliwość użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021.0.2351 z późn. zm.).
9. Przygotowanie w zakresie mediów i wymaganego miejsca, montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego i elementów wyposażenia zgodnie z wymaganiami opisanymi w załącznikach wraz z niezbędnym oprogramowaniem, jeśli jest wymagane do obsługi dostarczonego sprzętu będącymi poza zakresem Wykonawcy. Opisy urządzeń i parametrów technicznych służą do określenia standardów wyposażenia. Sprecyzowanie wymogów Zamawiającego, co do sprzętu medycznego jest konieczne w przypadku sprzętu, który ma pracować w specjalistycznych jednostkach. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy dla obsługi dostarczonego sprzętu medycznego wymagane będzie oprogramowanie, to Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest udzielić zamawiającemu lub zapewnić od producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, które będą stanowić licencje/sublicencje wyłączne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk obowiązujące na terytorium RP oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie będzie krótszy niż 15 lat. Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawierać uprawnienie do korzystania z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.
10. Dostawa, montaż wyposażenia trwale związanego z budynkiem oraz wyposażenia meblowego.
11. Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych procedur administracyjnych i koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów.
12. Oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania wynikającego z jej właściwości.
13. Dokumentacje powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej stanu faktycznego po wykonaniu wszystkich prac na podstawie rzeczywistych obmiarów.

4.2.5.) Wartość części: 550990,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje:
• Na II piętrze: modernizacja części pomieszczeń istniejącego Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego w celu utworzenia Pracowni Polisomnografii.
• Wykonanie kompletnego podłączenia instalacji nowoprojektowanych do punktów źródłowych w szpitalu i tranzytów instalacji poza obszarem objętym zakresem opracowania do projektowanych pomieszczeń.
W przypadku prowadzenia instalacji przez już wykończone pomieszczenia należy uwzględnić wykonanie wszystkich prac demontażowych, przywrócenie do stanu przed demontażem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zapewnienie rewizji i dostępu w celu przeprowadzenia odbioru i serwisowania.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-instalacyjnej pomieszczeń objętych opracowaniem wraz z inwentaryzacją źródeł gazów medycznych lub miejsc włączenia w instalację istniejącą gazów medycznych.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizowanych pomieszczeń na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo - przestrzennej, projekty wykonawcze we wszystkich branżach wraz z koordynacja międzybranżową. Projekty powinny być wzajemnie skoordynowane i uzgodnione z rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych.
3. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z podaniem prac w rozbiciu na dni.
4. Przygotowanie zaplecza budowy wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i higieniczno-sanitarnymi, wykonanie niezależnego wejścia do modernizowanej części oddziału z zewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP ( nie dopuszcza się wchodzenia na oddział przez budynek szpitala), w zakresie Wykonawcy jest także przygotowanie i wygrodzenie placu do magazynowania materiałów. Wszystkie prace muszą uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie lokalizacji, dostępu do mediów i terminu.
5. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej
6. W przypadku zmian konstrukcji opracowanie opinii stanu technicznego konstrukcji w obszarze objętym opracowaniem.
7. Realizację inwestycji w sposób zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem należytej staranności ich wykonania, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem, zapewniającymi możliwość użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021.0.2351 z późn. zm.).
9. Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego i elementów wyposażenia zgodnie z wymaganiami opisanymi w załącznikach.
10. Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych procedur administracyjnych.
11. Oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania wynikającego z jej właściwości.
12. Dokumentacje powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej stanu faktycznego po wykonaniu wszystkich prac na podstawie rzeczywistych obmiarów.

4.2.5.) Wartość części: 352146,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
Zdolności technicznej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Pakiet nr 1
minimum jedną robotę budowlaną na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł brutto, w skład której wchodziło wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Pakiet nr 2
minimum jedną robotę budowlaną w na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto, w skład której wchodziło układanie wykładzin, wykonanie instalacji silno i niskoprądowych oraz instalacji gazów medycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca nie załącza do oferty. Zamawiający będzie ich żądał zgodnie z art. 274 Ustawy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczeniatego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (podział zadań) – załącznik nr 3c (wzór).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postepowaniu
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia
oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec
Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została
przedłożona wraz z ofertą).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (podział zadań)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 26 projektowanych postanowień umowy (wzór umowy):
"1. Możliwe są istotne zmiany umowy polegające na przedłużeniu terminu jej wykonania, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca
3) siły wyższej lub warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
4) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć niedochowania terminu umownego – o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z wyżej wymienionych powodów.
3. Możliwe są istotne zmiany do umowy polegające na robotach zamiennych, jeżeli takie zmiany:
1) zapewnią prawidłową realizację Umowy,
2) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
3) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
4) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej;
6) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.
2. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone w umowie."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system SKE - https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy treści "Klauzuli obowiązku informacyjnego" z SEKCJI III pkt. 3.15.) "RODO (obowiązek informacyjny)":

"...9. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych służących stosowaniu RODO.
12. W ramach monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3
miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
13. Przetwarzanie za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi wjazdowe do obiektów Administratora, parkingi znajdujące się na terenie Centrum, wejścia/wyjścia do budynków, a także część obszaru przestrzeni publicznej znajdującego się wewnątrz budynków WCPiT.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 8.
15. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Klauzule obowiązku informacyjnego stanowią załaczniki nr 5 i 6 do SWZ."

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.