eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zarzecze › Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZARZECZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 7

1.5.2.) Miejscowość: Zarzecze

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-205

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzarzecze@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazarzecze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ccfa4a3-a6f8-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026634/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zarzecze.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zarzecze.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Używanie platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo – aplikacyjnych, w tym:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows, MAC Os x 10.4, Linux;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
4) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
5) Zainstalowana bezpłatna wersja oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji OpenJDK wydawanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępna na stronie https://adoptopenjdk.net;
6) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
7) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został opisany szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzecze do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z dokumentacją – Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Urząd Gminy Zarzecze mieści się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 727 w obrębie 0008 Zarzecze (gmina Zarzecze, powiat przeworski). Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj-wybuduj”.
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
a) Demontaż witryn zewnętrznych z drzwiami (1 szt.);
b) Montaż witryn zewnętrznych z drzwiami (1 szt.) - drzwi aluminiowe przeszklone λ = 1.3 W/m*K;
c) Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 2 szt.;
d) Wybicie otworów ;
e) Montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej 3 szt.;
f) Montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej – drzwi przesuwne 1 szt.;
g) Demontaż istniejącego pakietu, montaż nowego pakietu szybowego w kolorze mlecznym w istniejącym oknie;
h) Demontaż istniejących posadzek i budowa nowych posadzek w pomieszczeniach nr: 1, 3, 4;
i) Montaż płytek ściennych min 2.00 m wysokości w pomieszczeniu nr: 1,
j) Szpachlowanie masą szpachlową wykończeniową, malowanie farbą akrylową ścian oraz sufitów pomieszczeń nr: 1, 2, 3, 4
k) Budowa ścian i ścianek działowych;
l) Przebudowa instalacji wewnętrznych;
- Instalacja wod.-kan. i ciepłej wody użytkowej, w pomieszczeniu nr: 1,
- Instalacja wentylacji, w pomieszczeniu nr: 1,
- Instalacja elektryczna, w pomieszczeniu nr: 1, 3, 4
m) Roboty brukarskie na zewnątrz budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
2. Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi.
3. Ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zarzecze.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.