eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzęcin › Zakup i dostawę nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim.Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawę nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tylna 7

1.5.2.) Miejscowość: Krzęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957655213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@krzecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawę nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d6a7f6d-a6c0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039374/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawę nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/krzecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krzecin, ePUAP dostępnego pod adresem dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin;
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: wioletta.rojewska@cbi24.pl
Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji,
o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.04.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 9 osób, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D realizowanego przez PFRON.
Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. Szczegółowy opis (charakterystykę) przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Kryterium „cena” - wskaźnik C, ranga - 60%.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C n / C b) x 100 pkt x 60% gdzie:
C n - najniższa cena oferty, C b - cena oferty badanej
2) Okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez limitu kilometrów - 20%
Okres badanej gwarancji (min. 24 miesiące)
G = ----------------------------------------------------x 20 pkt
Najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych ofert
Wykonawca musi zaoferować okres gwarancji na podzespoły mechaniczne , elektryczne i elektroniczne nie dłuższy niż 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję 60
miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 24 miesięczny okres gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, obejmujące swym zakresem dostawę samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim. Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu bez zastrzeżeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
- Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- Art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
- Art. 109 ust. 1 pkt 5,7 ustawy Pzp.
oraz zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- zgodnie z załącznikiem nr 9a do SWZ i 9b do SWZ dla podmiotu
udostępniającego swoje zasoby - jeśli dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, spełniający wymagania określone w rozdziale II podrozdział 7 ust. 1 pkt. 4) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych do oferty należy załączyć informację o zaoferowanych rozwiązaniach równoważnych, uzasadnienie, dowody równoważności. W takim wypadku Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy:
1) w zakresie terminu wykonania – w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy: np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, wówczas termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający opóźnieniu z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
2) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu; w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę pojazdu będącego przedmiotem umowa na inny o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana pojazdu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy,
3) w zakresie zmiany asortymentu określonego w SWZ na inny (z zastrzeżeniem nie wyższej ceny), spełniający wszystkie wymagania określone w SWZ i posiadający jakość i parametry użytkowe (w tym koszty eksploatacji) takie same lub lepsze jak towar wskazany w SWZ, przy czym zmiana taka może nastąpić jedynie w sytuacji zaprzestania produkcji lub długotrwałej niedostępności asortymentu wskazanego w SWZ, albo zostanie uznany przez producenta za przestarzały, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Wymagane jest oświadczenie producenta.
3. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 2 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy, na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/krzecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.