eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 21

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32/238-55-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/13378

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa97315b-2f8d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020337/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.34 Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2023-2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378569/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZA.271.52.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 812392,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Obsługa prawna wydziałów ED, GE, IN, KSP, PP, SO i ZD w latach 2023-2025
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miasta Gliwice oraz rad dzielnic w zakresie zadań realizowanych przez następujące wydziały:
1) Wydział Edukacji - (ED)
2) Wydział Geodezji i Kartografii - (GE),
3) Wydział Informatyki - (IN),
4) Wydział Kultury i Sportu - (KSP),
5) Wydział Planowania Przestrzennego - (PP),
6) Wydział Spraw Obywatelskich - (SO),
7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - (ZD),
8) Wydział Zamówień Publicznych - (ZA) w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przekazanych do realizacji zarówno przez wydziały wymienione w punktach od 1) do 7) oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, współpracujące z wydziałami wymienionymi w punktach od 1) do 7), w zakresie zamówień, które są lub będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wyjątkiem Centrum Ratownictwa Gliwice i Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Szczegółowy zakres merytoryczny obsługi prawnej odpowiada zakresowi zadań wydziałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjętym zarządzeniem nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku (z późn. zm.).
3. W ramach kompleksowej obsługi prawnej wydziałów wskazanych w ust. 1 Wykonawca świadczyć będzie w szczególności usługi:
1) doradztwa prawnego i opiniowania dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (bieżąca obsługa),
2) pełnienia zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami,
3) pełnienia zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Zamawiający zastrzega, że obsługa w zakresie udzielania konsultacji musi być prowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej oraz posiadającą doświadczenie określone w części dla osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5. Zamawiający szacuje, że średnio w miesiącu w ramach obsługi prawnej Wykonawca będzie m.in. prowadził min. 20 godzin konsultacji prawnych (szczegóły w projekcie umowy), sporządzał ok. 19 opinii prawnych i weryfikował ok. 34 umów (średnia z ostatniego roku).
6. Na dzień 31 sierpnia 2022 r., Zamawiający w ww. zakresie prowadził 23 sprawy sądowe.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dojazdu radcy prawnego/adwokata do miejsc, w których świadczona będzie obsługa prawna (Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 lub Gliwice, ul. Jasna 31A) w ciągu 60 minut od jego wezwania (telefonicznie).
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował systemem informacji prawnej umożliwiającym użytkowanie go przez Wykonawcę podczas konsultacji w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dostępu do komputerów, drukarek i Internetu.
9. Umowa nie obejmuje:
1) spraw związanych z dotacjami prowadzonymi przez wydziały wymienione w pkt. 1 ppkt 1), 4) i 7).
2) występowania w imieniu Miasta Gliwice we wszczętych z urzędu przez Ministerstwo Finansów sprawach zobowiązania Miasta Gliwice do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej i powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016-2019.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.5.5.) Wartość części: 144454,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Obsługa prawna wydziałów BOI, BR, AB, KD, KM, OR, ŚR, UK i ZA w latach 2023-2025.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miasta Gliwice oraz rad dzielnic w zakresie zadań realizowanych przez następujące wydziały:
1) Biuro Obsługi Interesantów - (BOI),
2) Biuro Rady Miasta - (BR),
3) Wydział Architektury i Budownictwa - (AB),
4) Wydział Kadr, Szkoleń i Płac - (KD),
5) Wydział Komunikacji - (KM),
6) Wydział Organizacyjny - (OR),
7) Wydział Środowiska - (ŚR),
8) Wydział Usług Komunalnych - (UK),
9) Wydział Zamówień Publicznych - (ZA) w tym, w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przekazanych do realizacji zarówno przez wydziały wymienione w punktach od 1) do 8) oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego, współpracujące z wydziałami wymienionymi w punktach od 1) do 8) w zakresie zamówień, które są lub będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za wyjątkiem Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
2. Szczegółowy zakres merytoryczny obsługi prawnej odpowiada zakresowi zadań wydziałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjętym zarządzeniem nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku (z późn. zm.).
3. W ramach kompleksowej obsługi prawnej wydziałów wskazanych w ust. 1 Wykonawca świadczyć będzie w szczególności usługi:
1) doradztwa prawnego i opiniowania dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (bieżąca obsługa),
2) pełnienia zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami,
3) pełnienia zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Do zakresu obsługi wchodzą również:
a) rozstrzyganie wątpliwości prawnych powstałych w procesie kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których beneficjentem jest miasto Gliwice. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczy zakresu zamówień publicznych i jest niezależne od obsługi wydziałów określonych w ust. 1.
b) obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
5. Zamawiający zastrzega, że obsługa w zakresie udzielania konsultacji musi być prowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej oraz posiadającą doświadczenie określone w części dla osób zdolnych do wykonania zamówienia.
6. Zamawiający szacuje, że średnio w miesiącu w ramach obsługi Wykonawca będzie m.in. prowadził min. 24 godzin konsultacji prawnych (szczegóły w projekcie umowy), sporządzał ok. 14 opinii prawnych i weryfikował ok. 117 umów (średnia z ostatniego roku).
7. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w zebraniach, wizjach i innych spotkaniach w sprawach postępowań dotyczących usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania na podstawie art. 26 i 26a ustawy o odpadach, wraz z egzekucją finansową. Wykonawca będzie do dyspozycji do 4 godzin miesięcznie.
Zamawiający będzie informował o powyższych spotkaniach z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za czynności opisane w niniejszym punkcie w przypadku, gdy w danym miesiącu nie będzie realizował ww. obowiązków.
8. Na dzień 31 sierpnia 2022 r., Zamawiający w ww. zakresie prowadził 267 spraw sądowych.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dojazdu radcy prawnego/adwokata do siedziby Zamawiającego w ciągu 60 minut od jego wezwania (telefonicznie).
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował systemem informacji prawnej umożliwiającym użytkowanie go przez Wykonawcę podczas konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dostępu do komputerów, drukarek i Internetu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.5.5.) Wartość części: 300512,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III: Obsługa prawna wydziałów BRM, ED, FS, KS, KSP, PO i ZD w latach 2023-2025.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miasta Gliwice oraz rad dzielnic w zakresie zadań realizowanych przez następujące wydziały:
1) Biuro Rozwoju Miasta - (BRM),
2) Wydział Edukacji – (ED) – w zakresie dotacji,
3) Wydział Finansowy - (FS),
4) Wydział Księgowości - (KS),
5) Wydział Kultury i Sportu – (KSP) – w zakresie dotacji,
6) Wydział Podatków i Opłat - (PO),
7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – (ZD) w zakresie dotacji,
8) Wydział Zamówień Publicznych – (ZA) w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przekazanych do realizacji przez wydziały wymienione w punktach: 1), 3), 4) i 6).
2. Szczegółowy zakres merytoryczny obsługi prawnej odpowiada zakresowi zadań wydziałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjętym zarządzeniem nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku (z późn. zm.).
3. W ramach kompleksowej obsługi prawnej wydziałów wskazanych w ust. 1 Wykonawca świadczyć będzie w szczególności usługi:
1) doradztwa prawnego i opiniowania dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (bieżąca obsługa),
2) pełnienia zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami,
3) pełnienia zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Do zakresu obsługi wchodzi również rozstrzyganie wątpliwości prawnych powstałych w procesie kontroli projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w których beneficjentem jest miasto Gliwice. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczy zakresu finansowego oraz zakresu związanego z procedurą dofinansowania ze środków zewnętrznych i jest niezależne od obsługi wydziałów określonych w ust. 1.
5. Zamawiający zastrzega, że obsługa w zakresie udzielania konsultacji musi być prowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej oraz posiadającą doświadczenie określone w części dla osób zdolnych do wykonania zamówienia.
6. Zamawiający szacuje, że średnio w miesiącu w ramach obsługi Wykonawca będzie m.in. prowadził min. 32 godziny konsultacji prawnych (szczegóły w projekcie umowy), sporządzał ok. 11 opinii prawnych i weryfikował ok. 33 umowy (średnia z ostatniego roku).
7. Na dzień 31 sierpnia 2022 r., Zamawiający w ww. zakresie prowadził 162 sprawy sądowe i komornicze.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dojazdu radcy prawnego/adwokata do miejsc, w których świadczona będzie obsługa prawna (Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 lub Gliwice, ul. Jasna 31A) w ciągu 60 minut od jego wezwania (telefonicznie).
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował systemem informacji prawnej umożliwiającym użytkowanie go przez Wykonawcę podczas konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dostępu do komputerów, drukarek i Internetu.
10. Umowa nie obejmuje:
1) występowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach związanych z nienależnie uzyskaną kwotą w części gminnej i powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015-2019, w wyniku udzielania przez Miasto Gliwice dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez byłą spółkę FAM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,
2) prowadzenia zastępstwa procesowego spraw związanych z udzielaniem przez Miasto Gliwice dotacji dla niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez spółki EDO sp. z o.o., FOR3 sp. z o.o. i innych - powiązanych osobowo ze współwłaścicielami i zarządami ww. spółek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.5.5.) Wartość części: 262074,95 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV: Obsługa prawna wydziałów AUD i NA w latach 2023-2025.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Rady Miasta Gliwice oraz rad dzielnic w zakresie zadań realizowanych przez następujące wydziały:
1) Wydział Audytu Wewnętrznego - (AUD),
2) Wydział Nadzoru Właścicielskiego - (NA),
3) Wydział Zamówień Publicznych - (ZA) w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przekazanych do realizacji przez wydziały wymienione w punktach od 1) do 2).
2. Szczegółowy zakres merytoryczny obsługi prawnej odpowiada zakresowi zadań wydziałów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjętym zarządzeniem nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 stycznia 2019 roku (z późn. zm.), w tym obejmuje wykonywanie praw z udziałów i akcji w szczególności w zakresie prywatyzacji, komercjalizacji, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, restrukturyzacji organizacyjnej, pomocy publicznej, rozwiązań podatkowych dla przedsięwzięć gospodarczych.
3. W ramach kompleksowej obsługi prawnej wydziałów wskazanych w ust. 1 Wykonawca świadczyć będzie w szczególności usługi:
1) doradztwa prawnego i opiniowania dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (bieżąca obsługa), przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych obowiązujących Zamawiającego, jak np. uchwały, regulaminy, statuty, instrukcje związanych z nadzorem nad spółkami. Interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych, udzielanie informacji o zmianach w przepisach oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach uchybień,
2) pełnienia zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami,
3) pełnienia zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.
4. Zamawiający zastrzega, że obsługa w zakresie udzielania konsultacji musi być prowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia adwokata lub radcy prawnego, mającą przynajmniej roczne doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej oraz łącznie posiadającą doświadczenie określone w części dla osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5. Zamawiający szacuje, że średnio w miesiącu w ramach obsługi Wykonawca będzie m.in. prowadził 8 godzin konsultacji prawnych (szczegóły w projekcie umowy), sporządzał ok. 3 opinii prawnych i weryfikował ok. 2 umów (średnia z ostatniego roku).
6. Na dzień 31 maja 2021 r., Zamawiający w ww. wydziałach nie prowadził spraw sądowych.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia dojazdu radcy prawnego/adwokata do siedziby Zamawiającego w ciągu 60 minut od jego wezwania (telefonicznie).
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dysponował systemem informacji prawnej umożliwiającym użytkowanie go przez Wykonawcę podczas konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia dostępu do komputerów, drukarek i Internetu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.5.5.) Wartość części: 105350,44 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 362741,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362741,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 362741,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Puchała Wróbel Krupa Polifke Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542808016

7.3.3) Ulica: Ojca Jana Siemińskiego 33/2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 362741,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2025-02-28

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 141696,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141696,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 141696,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Puchała Wróbel Krupa Polifke Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542808016

7.3.3) Ulica: Ojca Jana Siemińskiego 33/2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 141696,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2025-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.