eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż 150sztuk tablic informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy celowych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez ZKZL Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż 150sztuk tablic informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy celowych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez ZKZL Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż 150sztuk tablic informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy celowych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez ZKZL Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10fe0d79-a5fc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z platformy
zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Występuje limit objętości plików lub
spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości
150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150
MB każda. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie
przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne
związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w
systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf
4. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij
wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości
500 MB.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z
wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 lit. a) i b) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZKZL Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań przetwarza
dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujące się w publicznie dostępnych
rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. - PZP. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego ZKZL informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Matejki 57, 60-770 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000483352, posiadającym: NIP:
2090002942, Regon: 302538131. W toku postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych na adres: IOD ZKZL, 60-770 Poznań, ul. Matejki 57; e-mail: iod@zkzl.poznan.pl.
2. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w
związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP oraz przepisów
wykonawczych. Administrator prowadzi zarówno w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZ. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZKZL mogło
prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący nienaruszalność. Jeżeli jednak okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator jako zamawiający będzie przechowywał protokół postępowania
wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z
art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
1) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP;
2) podmioty świadczące usługi informatyczne w tym hostingu strony internetowej i poczty internetowej działający na zlecenie
Administratora jako Podmiot przetwarzający;
3) podmioty świadczące usługi pocztowe, działające na zlecenie Administratora;
4) radcowie prawni i pozostałe podmioty świadczące usługi prawne, działające na zlecenie Administratora;
5) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
5. W związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
4) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
https://www.uodo.gov.pl/).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa.
Konsekwencją nieujawnienia danych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż 150 sztuk tablic informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy celowych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 231 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
- Cena brutto oferty: 90%
- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach: 10%
Punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach ” zostaną wyliczone według
poniższych zasad:
a) Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji lub nie wpisaniu w formularzu ofertowym okresu udzielanej gwarancji
oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy PZP.
b) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego Robót. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium
Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy.
c) W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców przyjmie maksymalny okres gwarancji (Gmax) równy 60 miesięcy.
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, jako strona umowy, nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. zaprojektował i zamontował co najmniej trzy tablice zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przed podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja): warunek określony w pkt. 2 ppkt 4) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia (doświadczenie nie podlega sumowaniu)
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 8-10 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi Wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych,
w których wykonaniu ten Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3
do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy
- załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.
c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w PPU, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Szczegółowe uregulowania w zakresie zmian umowy opisane są w § 11 PPU.
4. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż 150 sztuk tablic informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy celowych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie projektu Tablic, w tym także wykonanie wszelkich dokumentacji projektowych, technicznych i innych niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wykonania Zadania (dalej jako „Dokumentacja”), pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Dokumentacją,
2) uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień, w tym także Miejskiego Konserwatora Zabytków niezbędnych do prawidłowego wykonania Zadania (dalej jako „Pozwolenia”), przy czym w przypadku gdy Zadanie obejmować będzie montaż tablicy na budynku wpisanym do rejestru zabytków, Dokumentacja winna zawierać: inwentaryzację elewacji obejmującą opis techniczny z uwzględnieniem materiału, widoki (od zewnątrz) zwymiarowane (w skali 1:10), detale architektoniczne - zwymiarowane (w skali 1:5/1:2), dokumentację fotograficzną poszczególnych elementów przeznaczonych do montażu Tablicy oraz dokumentację fotograficzną obiektu budowlanego z zaznaczoną lokalizacją Tablicy,
3) wykonanie Tablic,
4) roboty budowlane i inne związane z montażem Tablic na budynkach i lokalach (dalej jako „Obiekty”) na terenie miasta Poznania wskazanych przez Zamawiającego w odrębnych Zleceniach,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji fotograficznej Obiektu
z zamontowaną Tablicą.
Wykonanie Zadania odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego udzielanych Wykonawcy w formie pisemnej na adres jego siedziby lub elektronicznej na adres e-mail (dalej jako: „Zlecenia”). W treści Zlecenia Zamawiający wskaże konkretny budynek/lokal, którego dotyczyć będzie realizacja Zadania, a nadto określi czy dla realizacji Zadania konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem Zamówienia określony został w dokumentacji udostępnionej Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
1) 33 tygodni od dnia Zlecenia - dla Zadania obejmującego wykonanie i montaż Tablic na Obiektach, wymagającego uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków, z zastrzeżeniem, iż przedłożenie Dokumentacji i Pozwoleń nastąpi 30 dni przed upływem terminu wykonania Zadania, a zgłoszenie zakończenia Zadania nastąpi co najmniej 7 dni przed upływem tego terminu,
2) 9 tygodni od dnia Zlecenia - dla Zadania obejmującego wykonanie i montaż Tablic na Obiektach, niewymagającego uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
z zastrzeżeniem, iż przedłożenie Dokumentacji i Pozwoleń nastąpi 30 dni przed upływem terminu wykonania Zadania, a zgłoszenie zakończenia Zadania nastąpi co najmniej 7 dni przed upływem tego terminu. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.