eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orły › Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemyska 3

1.5.2.) Miejscowość: Orły

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-716

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@ugorly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaorly.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53ef142e-a3f7-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076204/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup urządzeń do wyposażenia serwerowni w ramach programu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminaorly

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaorly

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 19.1. Oferta składana jest pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym przez zamawiającego
w pkt 15 i 16 SWZ - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp). Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw
do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
podmiotowe środki dowodowe.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/gminaorly.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
Zgodnie z § 11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje
wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Głównego Urzędu Miar.
20.15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi
w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) .
20.16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może
to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 30. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
30.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
30.2. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Gmina Orły z siedzibą przy ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, reprezentowana
przez Wójta Gminy.
30.2.1. Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Orły, e-mail: iod@ugorly.pl
30.2.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu serwerowego i
sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
30.2.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu ustawę Pzp,
30.2.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.5. Niezależnie od postanowień ppkt 30.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
30.2.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
30.2.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
30.2.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.2.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
30.2.10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane
osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane
w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OAF.II.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi
dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w tym:
• Serwery z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem do wirtualizacji – 2 szt.
• Macierz dyskowa - 1 szt.
• Serwerowy zasilacz awaryjny - 1 szt.
• Urządzenie NAS (backup) - 1 szt.
• Przełączniki sieciowe - 3 szt.
• Urządzenie UTM - 1 szt.
• Usługi wdrożeniowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
𝐶 = ( 𝐶𝑚𝑖𝑛 / 𝐶𝑏𝑎𝑑 ) ∗ 100 ∗ 100 %
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa brutto,
Cmin - najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Cbad - cena oferty badanej (brutto).
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1 % = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA”
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
24.4.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im
znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena 100 %
Razem 100 %
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.
C - cena ofertowa brutto = maksymalnie 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.5.1. FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
19.5.2. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt 19.2. SWZ - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ,
19.5.3. PEŁNOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA
WYKONAWCY - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ppkt 19.7.2 Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców.
Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty,
19.5.4. ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA (jeżeli dotyczy),
19.5.5. WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego
opisem lub normami (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów)
wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta, od jednego podmiotu i
spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą –
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem),
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie wybrana,
zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
5) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwości jej zmiany stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień
zawartych w projektowanych postanowieniach umownych na podstawie dyspozycji zawartej w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 p.z.p. oraz wskazanym w
projektowanych postanowieniach umowy. stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminaorly

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.