eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamieniec Ząbkowicki › "Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, szkolenia, diagnoza cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze, w tym w ramach zadania budżetowego "Zakup serwera .......Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, szkolenia, diagnoza cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze, w tym w ramach zadania budżetowego „Zakup serwera .......

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka

1.5.2.) Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-230

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48531152644

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamzab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamienieczabkowicki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, szkolenia, diagnoza cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze, w tym w ramach zadania budżetowego „Zakup serwera .......

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b83ba3c2-a2e5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024642/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim w ramach Programu Polska Cyfrowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b83ba3c2-a2e5-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: www.ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki w imieniu którego działa Inspektor ds. ochrony danych osobowych Łukasz Dudzic adres: ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki nr kontaktowy +48 729-057-851 w godzinach pracy Zamawiającego tj. pomiędzy 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019r.. – Prawo zamówień publicznych;
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/RPR-2/PN-D/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 240090 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakupienie następujących produktów i usług:
a) Stacje robocze – 25 sztuk
b) Serwer wraz z systemem operacyjnym oraz dyskiem sieciowym do przechowywania dokumentów elektronicznych
c) Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa
d) Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania
e) Diagnoza cyberbezpieczeństwa
f) Rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)
g) Usługi doradcze

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48822000-6 - Serwery komputerowe

72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego

72246000-1 - Usługi doradcze w zakresie systemów

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 20.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) CENA OFERTOWA – 80%
2) OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI – 20%
20.1.1. CENA OFERTOWA – A
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = Cmin × 80
Cx
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena ofertowa”,
Cmin – najniższa cena brutto wśród cen w ocenianych ofertach,
Cx – cena brutto ocenianej oferty „x”.

20.1.2. OKRES GWARANCJI–G
Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:

Lp. Udzielona gwarancja i rękojmia w miesiącach Ilość punktów
1 24 miesiące (wymagane) 0
2 26 miesięcy 5
3 30 miesięcy 10
4 32 miesiące 15
5 36 miesięcy 20

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 24-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Jeżeli Wykonawca przedstawi okres gwarancji inny niż punktowane okresy gwarancji wymienione w tabeli, to punkty będą przyznane za osiągnięcie pułapu punktowanej liczby miesięcy, tj. np. za 35 miesięcy Wykonawca otrzyma 30 punktów, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 36 miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
20.2. ŁĄCZNA OCENA OFERTY
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(x)):
W(x) = A(x) + G(x)
gdzie:
W(x) – wskaźnik oceny oferty,
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena ofertowa”,
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.
20.3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
20.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
20.5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
20.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
20.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
20.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 19.7., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
20.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy,
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.2.5. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie komputerów przenośnych lub stacjonarnych o wartości min. 200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.
7.3. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
7.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
9.3.1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według Załącznika nr 3 do SWZ.
9.3.1.2. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
9.3.1.3. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
9.3.1.4. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
9.3.1.5. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
9.3.1.6. oraz art. 7 ust,. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
9.3.1.7. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
9.3.2.1. wykazu dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podanie ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
9.3.2.2. dla komputerów przenośnych - laptopów:
9.3.2.2.1. certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
9.3.2.2.2. deklarację zgodności CE;
9.3.2.2.3. certyfikat lub oświadczanie producenta o zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej;
9.3.2.2.4. certyfikat ISO 9001 firmy serwisującej sprzęt oraz autoryzacja producenta urządzeń.
9.3.2.3. Ze względu na zaawansowane wdrożenie dotyczące krytycznych aplikacji Zamawiającego, wymaga się, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do wykazania, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
9.3.2.3.1. minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie implementacji środowisk sieciowych i systemowych opartych na posiadanych przez Zamawiającego platformach Microsoft Server, obejmujące instalowanie i konfigurowanie elementów systemów oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania tymi środowiskami i rozwiązywania dotyczących ich problemów, obejmujące administrowanie systemami i obsługę ich użytkowników przy spełnieniu wymagań dla Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub wymagań równoważnych, tj., określonych na nie niższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem);
9.3.2.3.2. minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie definiowania i charakteryzowania najważniejszych technik ataków stosowanych przez hakerów oraz identyfikowania i analizowania podatności na ataki hakerów w organizacji a także w tworzeniu polityki na urządzeniach IDS/IPS dotyczącej wykrywania włamań, spełniającej wymagania dla Certified Ethical Hacker (CEH) lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż CEH, potwierdzone certyfikatem ukończeniem szkolenia Certified Ethical Hacker (CEH) lub innym tożsamym dokumentem (zaświadczeniem) ;
9.3.2.3.3. minimum 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na posiadanych przez Zamawiającego obecnie firewallach Sonicwall przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla Certified SonicWall Security Professional lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż Certified SonicWall Security Professional, potwierdzone certyfikatem Certified SonicWall Security Professional lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem)
9.3.2.3.4. minimum 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu tworzenia skryptów i programów w języku Python na posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniu lub systemach operacyjnych. Przy użyciu praktyk spełniających wymagania dla PCAP - Certified Associate in Python Programming lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż PCAP - Certified Associate in Python Programming, potwierdzone certyfikatem PCAP - Certified Associate in Python Programming lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem).

ciąg dalszy w SWZ pkt 9.3.2

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6.1. Dla zamówienia uzupełnieniu podlegają następujące środki przedmiotowe:
6.1.1. Deklaracja Zgodności z normą CE na oferowany sprzęt komputerowy, lub oświadczenie, że oferowany sprzęt komputerowy spełnia normy CE. Wykonawca może dostarczyć dokument na całość sprzętu komputerowego lub na każdy rodzaj sprzętu komputerowego oddzielnie.
6.1.2. Wyniki testów wydajności komputerów (zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

6.2. Dla zamówienia uzupełnieniu podlegają następujące środki przedmiotowe:
6.2.1. Dokument potwierdzający wyprodukowanie serwera zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.
6.2.2. Oświadczenie, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego (dotyczy serwera).
6.2.3. Oświadczenie Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta (dotyczy serwera).
6.2.4. Oświadczenie producentów oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
6.2.5. Wyniki testów wydajności serwera i komputera przenośnego (zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
9.3.2.1. wykazu dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podanie ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
9.3.2.2. dla komputerów przenośnych - laptopów:
9.3.2.2.1. certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;
9.3.2.2.2. deklarację zgodności CE;
9.3.2.2.3. certyfikat lub oświadczanie producenta o zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej;
9.3.2.2.4. certyfikat ISO 9001 firmy serwisującej sprzęt oraz autoryzacja producenta urządzeń.
9.3.2.3. Ze względu na zaawansowane wdrożenie dotyczące krytycznych aplikacji Zamawiającego, wymaga się, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do wykazania, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
9.3.2.3.1. minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie implementacji środowisk sieciowych i systemowych opartych na posiadanych przez Zamawiającego platformach Microsoft Server, obejmujące instalowanie i konfigurowanie elementów systemów oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania tymi środowiskami i rozwiązywania dotyczących ich problemów, obejmujące administrowanie systemami i obsługę ich użytkowników przy spełnieniu wymagań dla Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub wymagań równoważnych, tj., określonych na nie niższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem);
9.3.2.3.2. minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie definiowania i charakteryzowania najważniejszych technik ataków stosowanych przez hakerów oraz identyfikowania i analizowania podatności na ataki hakerów w organizacji a także w tworzeniu polityki na urządzeniach IDS/IPS dotyczącej wykrywania włamań, spełniającej wymagania dla Certified Ethical Hacker (CEH) lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż CEH, potwierdzone certyfikatem ukończeniem szkolenia Certified Ethical Hacker (CEH) lub innym tożsamym dokumentem (zaświadczeniem) ;
9.3.2.3.3. minimum 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na posiadanych przez Zamawiającego obecnie firewallach Sonicwall przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla Certified SonicWall Security Professional lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż Certified SonicWall Security Professional, potwierdzone certyfikatem Certified SonicWall Security Professional lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem)
9.3.2.3.4. minimum 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu tworzenia skryptów i programów w języku Python na posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniu lub systemach operacyjnych. Przy użyciu praktyk spełniających wymagania dla PCAP - Certified Associate in Python Programming lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż PCAP - Certified Associate in Python Programming, potwierdzone certyfikatem PCAP - Certified Associate in Python Programming lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem).
9.3.2.3.5. minimum 1 osobę.......

ciąg dalszy w SWZ punkt 9.3.2

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100) w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj.:
16.1.1. pieniądzu;
16.1.2. gwarancjach bankowych;
16.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
16.1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie oddział Kamieniec Ząbkowicki, Nr rachunku: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 , w tytule wpisując numer postępowania z dopiskiem: wadium Zakup komputerów Cyfrowa Gmina.
16.2.1. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
16.2.2. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
16.2.3. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział Budzów z siedzibą w Stoszowicach, nr rachunku: 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w tytule wpisując numer postępowania z dopiskiem: wadium. Wadium powinno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
16.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej poniższe warunki:
16.3.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
16.3.2. z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta,
16.3.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
16.3.4. musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
16.3.5. nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywania od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta,
16.3.6. w treści poręczenia lub gwarancji powinna się znaleźć nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
16.3.7. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
11.4.1. Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy,
11.4.2. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.