eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostkach podległychOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostkach podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmańska 45d

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-078

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 50 61 200

1.5.8.) Numer faksu: 17 50 61 203

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Organ Kontroli Państwowej lub Ochrony Prawa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie oraz jednostkach podległych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0e6169e-a155-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0e6169e-a155-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziałach: 9, 10 ,12, 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarty w rozdziale 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarty w rozdziale 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3036-7.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 444820,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zamówienie publiczne dotyczy usługi kompleksowego sprzątania :
1.1. powierzchni wewnętrznej w:
1) Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, Rzeszów;
2) Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów z siedzibą przy ul. Lisa-Kuli 20, Rzeszów;
3) Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa-Kuli 20, Rzeszów;
4) Prokuraturze Rejonowej w Dębicy z siedzibą przy ul. 3 Maja 2, Dębica;
5) Prokuraturze Rejonowej w Łańcucie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 10, Łańcut;
6) Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, Ropczyce;
7) Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 47, Leżajsk;
8) Prokuraturze Rejonowej w Strzyżowie z siedzibą przy ul. 8 Marca 9, Strzyżów;

4.2.5.) Wartość części: 352238,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.
2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Część I- Sprzątanie powierzchni wewnętrznej.
1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium C - 60 %;
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2) kryterium „Jakość usługi” : znaczenie kryterium J - 20%
Przy ocenie ofert w kryterium „jakość usługi” Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):
• 20 pkt. otrzyma wykonawca, którego koordynator 4 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi ,
• 10 pkt otrzyma wykonawca, którego koordynator 2 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi
• 0 pkt otrzyma wykonawca, którego koordynator 1 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej usługi
3) kryterium „Zatrudnienie niepełnosprawnych”: znaczenie kryterium Z - 20%
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium -zatrudnienie niepełnosprawnych (Z):
• 20 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 6 osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia
• 15 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 5 osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia
• 12 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 4 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia
• 9 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 3 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia
• 6 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 2 osoby niepełnosprawne przy wykonywaniu zamówienia
• 3 pkt – otrzyma Wykonawca który zatrudni minimum 1 osobę niepełnosprawną przy wykonywaniu zamówienia
• 0 pkt– otrzyma Wykonawca który nie zatrudni osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu zamówienia
5. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
Część I
Ocena oferty = C + J + Z
Gdzie:
C - liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty
J - liczba punktów za kryterium: jakość usługi
Z - liczba punktów za kryterium :zatrudnienie niepełnosprawnych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Zamówienie publiczne dotyczy usługi kompleksowego sprzątania :
1.1.powierzchni zewnętrznej wokół budynków:
1) Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d w Rzeszowie;
2) Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie
3) Prokuratury Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy;
4) Prokuratury Rejonowej w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47 w Leżajsku;

4.2.5.) Wartość części: 92582,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.
2.Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
3. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Część II- Sprzątanie powierzchni zewnętrznej.
1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium C - 60 %;
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
C=CN/CB x 60 pkt; gdzie C -ilość punktów w kryterium- cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2) kryterium „Jakość usługi” : znaczenie kryterium J - 20%
Przy ocenie ofert w kryterium „jakość usługi” Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):
• 20 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 4 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi
• 10 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 2 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakość wykonanej usługi
• 0 pkt otrzyma wykonawca , którego koordynator 1 x w miesiącu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego sprawdzał jakości wykonanej usługi
3) kryterium „Czas reakcji na zgłoszoną reklamację” : znaczenie kryterium R - 20%
Przy ocenie ofert w kryterium „czas reakcji na zgłoszoną reklamację” Zamawiający będzie stosował następujące podkryterium: czas reakcji na zgłoszoną reklamację poprzez zapewnienie przez Wykonawcę czasu reakcji usunięcia zgłoszonej reklamacji.
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium –jakość (J):
• 20 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu do 2 godzin od zgłoszenia.
• 10 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu powyżej 2 godzin do 4 godzin od zgłoszenia.
• 0 pkt otrzyma wykonawca , który zapewni czas reakcji w ciągu powyżej 4 godzin do 6 godzin od zgłoszenia
5. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
Część II
Ocena oferty = C + J + R
Gdzie:
C - liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty
J - liczba punktów za kryterium: : jakość usług
R -liczba punktów za kryterium: czas reakcji na zgłoszoną
reklamację

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszoną reklamację

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust.2 Pzp dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej.

3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi sprzątania o wartości nie mniejszej niż dla części I zamówienia - 300 000,- złotych brutto każda, dla części II zamówienia – 70 000,-zł brutto każda, a w przypadku składania ofert łącznie na części I i II zamówienia – 370 000,- złotych brutto każda;
b) dysponuje 9 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w tym co najmniej
1 pracownikiem odpowiedzialnym za świadczenie usług – dotyczy części I zamówienia .
4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą (załącznik nr 3 do SWZ), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem , a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

c) odpisu lub informacji Z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej , w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 5-6 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór – załącznik nr 4 do SWZ);

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 5 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.Podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w ust.1pkt 2) a, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust.1pkt 2) b, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust.1pkt 2) c –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w ust.7 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa wart.108 ust.1pkt 1, 2 i 4, art.109 ust.1 pkt1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust.2 stosuje się
4. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostepniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.
5.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SWZ.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było przewidziane).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, składają oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone we wzorach umów stanowiących załączniki nr 4 a i b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez Platformę e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.