eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Dostawa systemu próżniowo - aspiracyjnego wraz z wyposażeniem do pobierania materiału biologicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Elblągu na okres 24 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu próżniowo - aspiracyjnego wraz z wyposażeniem do pobierania materiału biologicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Elblągu na okres 24 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170745930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewiecka 146

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552395900

1.5.8.) Numer faksu: 552345612

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mdudzinska@szpital.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu próżniowo - aspiracyjnego wraz z wyposażeniem do pobierania materiału biologicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Elblągu na okres 24 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cc6e8fa-a168-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048836/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 system aspiracyjno-próżniowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://szpital.elblag.pl oraz https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy:1)stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza
niż 56 KB/s;2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows
XP/Vista/Windows 7/Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym
Microsoft Windows 7/Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active
X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą
Javy, siła szyfrowania:128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows
10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła
szyfrowania:128 bit; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla Firefox;4)
podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez wykonawcę. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy
zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf,pdf,.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie i dokumenty o jakich mowa w
Rozdziale X ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę Zakupową

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny przewidziany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 521000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego wraz z wyposażeniem do pobierania materiału biologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, których szczegółowy opis, ilości zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na
podstawie kryteriów oceny zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. Dokumenty dopuszczające oferowany produkt do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.: - Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE.
2. Karty katalogowe/karty techniczne/materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne określone w Załączniku Nr 1 do SWZ, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. Dokumenty dopuszczające oferowany produkt do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.: - Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE.
2. Karty katalogowe/karty techniczne/materiały informacyjne, z których jednoznacznie wynika, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne określone w Załączniku Nr 1 do SWZ, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym wygenerowanym na platformie zakupowej. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Wypełniony Formularz ofertowy Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ;
2) Wypełniony arkusz asortymentowo – cenowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ;
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI SWZ;
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Ponadto, bezwzględnie wymagane jest, załączenie na platformie zakupowej dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w osobnym pliku niż dokumenty jawne – dotyczy to zarówno oferty jak i dokumentów / wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego. Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa pod adresem: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.