eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › "Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego w gminach Dębica i Brzostek" - II częśćOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach
powiatowych powiatu dębickiego w gminach Dębica i Brzostek” - II część

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8722128819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 28

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rde.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rde.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administrowanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drogach
powiatowych powiatu dębickiego w gminach Dębica i Brzostek” - II część

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19e62eae-9ae4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022979/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Poprawa bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych na drochach powiatowych powiatu dębickiego w Gminach Dębica i Brzostek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049581

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.