eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Wykonanie usług napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych Miasta InowrocławiaOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ratuszowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 35 55 250

1.5.8.) Numer faksu: 52 35 55 233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług napraw i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27a805dc-a2fa-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035438/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych na terenie nieruchomości komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji i usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowej:
- w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową sp. z o.o. w Inowrocławiu, dalej zwaną Zarządcą załącznik nr 2a i 2b do SWZ);
- w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Inowrocławia (al. Ratuszowa 36, al. Ratuszowa 33-35, ul. Sienkiewicza 1, ul. Narutowicza 60).
Wykaz budynków komunalnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2a oraz budynki administracyjne Urzędu Miasta Inowrocławia (cz. 1) oraz załącznik nr 2b (cz. 2) do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby nieruchomości komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, rozliczenie usług będących przedmiotem zamówienia w dodatkowych budynkach będzie się odbywać według stawek jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) konserwacja i usuwanie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych:
a) konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych w pomieszczeniach wspólnego użytku polegająca na usuwaniu przecieków, wymianie uszczelek lub wymianie uszkodzonych zaworów czerpalnych lub przelotowych, wymianie odcinków rur w budynku, zabezpieczeniu instalacji przed zamarznięciem oraz dokonywanie odmrożeń instalacji,
b) naprawa i wymiana armatury w pralniach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania, w lokalach niezamieszkałych oraz naprawa zaworów na poziomach łącznie z wymianą głowic na zaworach odcinających poszczególne mieszkania lokatorskie,
c) konserwacja polegająca na uszczelnieniu złącz, oczyszczaniu studzienek rewizyjnych, wpustów podwórzowych, udrażnianiu podejść odpływowych w pomieszczeniach ogólnego użytku,
d) przeczyszczaniu pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach wraz z usuwaniem osadów i szlamu,
e) sprawdzanie drożności i wymiana kratek ściekowych w pralniach, przeczyszczanie przykanalika łącznie ze studzienką,
f) ochrona elementów instalacji przed wpływami zewnętrznymi i atmosferycznymi w okresie zimowym,
g) wymiana pokryw studni wraz z zabezpieczeniem( kradzież, dewastacja itp.),
h) usuwanie wody i nieczystości z pomieszczeń piwnicznych,
i) wymiana i montaż pomp w piwnicach,
j) udrażnianie pionów deszczowych wraz z wymianą odcinka rury i rewizją;
2) konserwacja i usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (cwu):
a) konserwacja instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania polegająca na usuwaniu przecieków, malowaniu okresowym rur, wymianie uszkodzonych termometrów i manometrów, zainstalowanych na rozdzielaczach instalacji wewnętrznej, uzupełnianie uszkodzonej izolacji cieplnej przewodów pionowych i poziomych w pomieszczeniach,
b) usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody: odpowietrzanie grzejników, wymiana kryzy dławiącej w połączeniach śrubunkowych lub kołnierzowych, wymiana pękniętego odcinka rury instalacji c. o. lub cwu, wymiana uszkodzonych zaworów na pionach oraz wymiana uszkodzonych zwykłych zaworów grzejnikowych,
c) uzupełnianie wody w wewnętrznej instalacji c. o. w budynkach w sezonie grzewczym, w których znajdują się rozdzielnie cieplne,
d) wymiana elementów stacji mieszkaniowych.

3) konserwacja i usuwanie awarii instalacji gazowych:
a) konserwacja instalacji gazowej polegająca na pomiarach szczelności zgłoszonych do sprawdzenia przez lokatorów lub gazownię, oraz uszczelnianiu instalacji w pojedynczych mieszkaniach nie wymagających uszczelnień na całym pionie, okresowym zabezpieczeniu przed korozją poprzez malowanie przewodów instalacji gazowej w pomieszczeniach wspólnego użytku, zabezpieczeniu pomieszczeń, kurków gazowych i szafek na kurkach gazowych,
b) wymiana zaworów odcinających,
c) wymiana podgrzewaczy gazowych, kuchni gazowych, grzejników koniecznych do wymiany w lokalach opróżnionych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (zakres jak w zamówieniu podstawowym), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o wartości nieprzekraczającej łącznie 160 000,00 zł netto (80 000,00 zł cz. 1). Przyjmuje się, ze ceny jednostkowe zostaną ustalone wg zasad waloryzacji cen określonych w umowie podstawowej, kary umowne takie jak w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu zysku

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji i usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowej:
- w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia, zarządzanych przez Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową sp. z o.o. w Inowrocławiu, dalej zwaną Zarządcą załącznik nr 2a i 2b do SWZ);
- w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Inowrocławia (al. Ratuszowa 36, al. Ratuszowa 33-35, ul. Sienkiewicza 1, ul. Narutowicza 60).
Wykaz budynków komunalnych objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2a oraz budynki administracyjne Urzędu Miasta Inowrocławia (cz. 1) oraz załącznik nr 2b (cz. 2) do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby nieruchomości komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, rozliczenie usług będących przedmiotem zamówienia w dodatkowych budynkach będzie się odbywać według stawek jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) konserwacja i usuwanie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych:
a) konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych w pomieszczeniach wspólnego użytku polegająca na usuwaniu przecieków, wymianie uszczelek lub wymianie uszkodzonych zaworów czerpalnych lub przelotowych, wymianie odcinków rur w budynku, zabezpieczeniu instalacji przed zamarznięciem oraz dokonywanie odmrożeń instalacji,
b) naprawa i wymiana armatury w pralniach i pomieszczeniach wspólnego użytkowania, w lokalach niezamieszkałych oraz naprawa zaworów na poziomach łącznie z wymianą głowic na zaworach odcinających poszczególne mieszkania lokatorskie,
c) konserwacja polegająca na uszczelnieniu złącz, oczyszczaniu studzienek rewizyjnych, wpustów podwórzowych, udrażnianiu podejść odpływowych w pomieszczeniach ogólnego użytku,
d) przeczyszczaniu pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach wraz z usuwaniem osadów i szlamu,
e) sprawdzanie drożności i wymiana kratek ściekowych w pralniach, przeczyszczanie przykanalika łącznie ze studzienką,
f) ochrona elementów instalacji przed wpływami zewnętrznymi i atmosferycznymi w okresie zimowym,
g) wymiana pokryw studni wraz z zabezpieczeniem( kradzież, dewastacja itp.),
h) usuwanie wody i nieczystości z pomieszczeń piwnicznych,
i) wymiana i montaż pomp w piwnicach,
j) udrażnianie pionów deszczowych wraz z wymianą odcinka rury i rewizją;
2) konserwacja i usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (cwu):
a) konserwacja instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania polegająca na usuwaniu przecieków, malowaniu okresowym rur, wymianie uszkodzonych termometrów i manometrów, zainstalowanych na rozdzielaczach instalacji wewnętrznej, uzupełnianie uszkodzonej izolacji cieplnej przewodów pionowych i poziomych w pomieszczeniach,
b) usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody: odpowietrzanie grzejników, wymiana kryzy dławiącej w połączeniach śrubunkowych lub kołnierzowych, wymiana pękniętego odcinka rury instalacji c. o. lub cwu, wymiana uszkodzonych zaworów na pionach oraz wymiana uszkodzonych zwykłych zaworów grzejnikowych,
c) uzupełnianie wody w wewnętrznej instalacji c. o. w budynkach w sezonie grzewczym, w których znajdują się rozdzielnie cieplne,
d) wymiana elementów stacji mieszkaniowych.

3) konserwacja i usuwanie awarii instalacji gazowych:
a) konserwacja instalacji gazowej polegająca na pomiarach szczelności zgłoszonych do sprawdzenia przez lokatorów lub gazownię, oraz uszczelnianiu instalacji w pojedynczych mieszkaniach nie wymagających uszczelnień na całym pionie, okresowym zabezpieczeniu przed korozją poprzez malowanie przewodów instalacji gazowej w pomieszczeniach wspólnego użytku, zabezpieczeniu pomieszczeń, kurków gazowych i szafek na kurkach gazowych,
b) wymiana zaworów odcinających,
c) wymiana podgrzewaczy gazowych, kuchni gazowych, grzejników koniecznych do wymiany w lokalach opróżnionych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług (zakres jak w zamówieniu podstawowym), na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o wartości nieprzekraczającej łącznie 160 000,00 zł netto ( 80 000,00 zł cz. 2). Przyjmuje się, ze ceny jednostkowe zostaną ustalone wg zasad waloryzacji cen określonych w umowie podstawowej, kary umowne takie jak w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu zysku

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj. posiadają ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 590 000,00 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł) – jeżeli składają ofertę na część 1 i 2;
295 000,00 zł - jeżeli składają ofertę na część 1;
295 000,00 zł – jeżeli składają ofertę na cz. 2;
b) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
- wykonali (lub wykonują) w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) świadczenia ciągłe (na podstawie 1 umowy) polegające na konserwacji, usuwaniu awarii i naprawach instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto łącznie w ciągu 1 roku – niezależnie od części zamówienia;
- dysponują co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - niezależnie od części zamówienia;
- 10 osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu usług/robót branży sanitarnych w tym: 4 w zakresie wod. kan. 3 w zakresie c.o., 3 w zakresie instalacji gazowych - jeżeli składają ofertę na część 1 i 2;
- 5 osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu usług/robót branży sanitarnych w tym: 3 w zakresie wod. kan. 1 w zakresie c.o., 1 w zakresie instalacji gazowych - jeżeli składają ofertę na część 1;
- 5 osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu usług/robót branży sanitarnych w tym: 3 w zakresie wod. kan. 1 w zakresie c.o., 1 w zakresie instalacji gazowych - jeżeli składają ofertę na część 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmniejszenie zakresu świadczonych usług w przypadku:
a) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki zamawiającego,
b) wyłączenia budynków/nieruchomości z eksploatacji,
d) przekazania budynków/nieruchomości innemu zarządcy,
e) sprzedaży, najmu lub dzierżawy budynków/nieruchomości;
2) zwiększenie zakresu świadczonych usług w przypadku
a) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki zamawiającego,
b) włączenia budynków/nieruchomości do eksploatacji,
c) przyjęcia budynków/nieruchomości w zarząd przez zamawiającego,
d) nabycia, najmu lub dzierżawy budynków/nieruchomości przez Zamawiającego,
e) konieczności realizacji dodatkowych czynności, które okazały się niezbędne do prawidłowego wykonania usług, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków – z jednoczesnym zapewnieniem przez Wykonawcę dodatkowego personelu/narzędzi/sprzętu spełniających/spełniającego warunki techniczne określone w SWZ w liczbie niezbędnej do prawidłowego wykonania zwiększonego zakresu usług;
3) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ;
4) zmiana terminu realizacji umowy bez zmiany zakresu i wartości umowy, wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
5) zmiana wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp, w sposób określony w projekcie umowy (zał. Nr 6 do SWZ, par. 3 ust. 12).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.