eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › Zakup nowego sprzętu IT na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna- Cyfrowa gminaOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowego sprzętu IT na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna- Cyfrowa gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184714009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego sprzętu IT na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna- Cyfrowa gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-259a172a-a2e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056962/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup nowego sprzętuna IT na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna- Cyfrowa gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.
2. Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@muszyna.pl, zwietecha@muszyna.pl.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB.
5. Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczącą komunikatów w sytuacji gdy Zamawiający opublikuje wiadomości publiczne/komunikaty publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną wiadomością prywatną.
Szczegółowe wymagania dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.
2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Dorotę Sadowską. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.2.2023.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego sprzętu IT na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna- Cyfrowa gmina.
Zadanie nr 1:Dostawa komputera do zastosowań multimedialnych. Jednostka centralna wraz z bezprzewodową klawiaturą i myszką.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku A do SWZ pn.:zadanie_nr_1_dostawa_komputera_do_zastosowan_multimedialnych_jednostka_centralna_wraz_z_bezprzewodowa_klawiatura_i_myszka_wymagane_minimalne_parametry_techniczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę – 60 pkt.
b) Okres gwarancji jakości – 40 pkt
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
Wzór: C = [( Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości
Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „okres gwarancji jakości” zostanie obliczona wg następującego schematu:
a) wykonawca otrzyma 0 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres 12 miesięcy,
b) wykonawca otrzyma 10 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 13 do 18 miesięcy
c) wykonawca otrzyma 20 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 19 do 24 miesięcy
d) wykonawca otrzyma 30 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 25 do 30 miesięcy
e) wykonawca otrzyma 40 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 31 do 36 i dłuższy.

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 10, albo 20, albo 30, albo 40 punktów.

UWAGA:
Okres gwarancji jakości wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych miesiącach.
W przypadku, jeżeli wykonawca poda okres gwarancji jakości w niepełnych miesiącach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości 12 miesięcy i 20 dni, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 12-miesięczny okres gwarancji jakości).

Oferta wykonawcy, który nie wskaże w ofercie okresu gwarancji jakości lub zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego sprzętu IT na potrzeby cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna- Cyfrowa gmina.
Zadanie nr 2: Dostawa monitora z aktywną matrycą – dotykowy 65’, stojak mobilny do monitora 65”, router bezprzewodowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku B do SWZ pn.: zadanie_nr_2_dostawa_monitora_z_aktywna_matryca_dotykowy_65’’_stojak_mobilny_do__monitora65”_router_bezprzewodowy_wymagane_minimalne_parametry_techniczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231320-6 - Monitory dotykowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39153000-9 - Meble konferencyjne

32413100-2 - Rutery sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę – 60 pkt.
b) Okres gwarancji jakości – 40 pkt
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
Wzór: C = [( Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości
Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „okres gwarancji jakości” zostanie obliczona wg następującego schematu:
a) wykonawca otrzyma 0 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres 12 miesięcy,
b) wykonawca otrzyma 10 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 13 do 18 miesięcy
c) wykonawca otrzyma 20 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 19 do 24 miesięcy
d) wykonawca otrzyma 30 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 25 do 30 miesięcy
e) wykonawca otrzyma 40 punktów za udzielenie gwarancji jakości na okres w przedziale od 31 do 36 i dłuższy.

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 10, albo 20, albo 30, albo 40 punktów.

UWAGA:
Okres gwarancji jakości wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych miesiącach.
W przypadku, jeżeli wykonawca poda okres gwarancji jakości w niepełnych miesiącach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości 12 miesięcy i 20 dni, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 12-miesięczny okres gwarancji jakości).

Oferta wykonawcy, który nie wskaże w ofercie okresu gwarancji jakości lub zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) opisu/ów technicznego/ych i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ. Wykonawca winien w niniejszych materiałach jednoznacznie wskazać, której pozycji dotyczą materiały.
2) Zamawiający dopuszcza złożenie wyżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą one, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych w postaci
1) opisu/ów technicznego/ych i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

(Zadanie nr 1, Zadanie nr 2)
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach wprowadzenia tych zmian:
- termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i jeśli dotyczy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa poniżej:
a) siły wyższej - rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałej na skutek działania siły wyższej,
b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji),
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
d) przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych.
Szczegółowe wymagania określono w załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczeniu podlega również Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U z 2022 poz. 835).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SWZ i załącznikach stanowiących jej integralna część.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.