eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Wy這nienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielofunkcyjnego, skalowanego serwera NAS z dyskami twardymi w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskona這軼i dla Wydzia逝 Chemii UJ.Og這szenie z dnia 2023-02-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Wy這nienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielofunkcyjnego, skalowanego serwera NAS z dyskami twardymi w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskona這軼i dla Wydzia逝 Chemii UJ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: UNIWERSYTET JAGIELLO垶KI

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Dzia Zam闚ie Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Go喚bia 24

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: +4812 663-10-67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.zyrkowska@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wy這nienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielofunkcyjnego, skalowanego serwera NAS z dyskami twardymi w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskona這軼i dla Wydzia逝 Chemii UJ.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5aa33d70-a2d3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00078060

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z tre軼i rozdzia逝 IX SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧owe okre郵enie zasad zwi您anych z obowi您kiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧owe okre郵enie zasad zwi您anych z obowi您kiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.540.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem post瘼owania i zam闚ienia jest wy這nienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielofunkcyjnego, skalowanego serwera NAS z dyskami twardymi w ramach Programu Strategicznego dla Wydzia逝 Chemii UJ. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera za陰cznik A do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234100-9 - Dysk magnetyczny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zgodnie z Rozdzia貫m IV SWZ:
Opisu/闚 technicznego/ych sporz康zonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, b康 katalog/i producenta/闚 pozwalaj帷e na ocen zgodno軼i oferowanych urz康ze oraz ich parametr闚 z wymaganiami SWZ (Za陰cznik nr 4 do formularza oferty).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Zgodnie z Rozdzia貫m IV SWZ:
Opisu/闚 technicznego/ych sporz康zonych przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, b康 katalog/i producenta/闚 pozwalaj帷e na ocen zgodno軼i oferowanych urz康ze oraz ich parametr闚 z wymaganiami SWZ (Za陰cznik nr 4 do formularza oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zgodnie z Rozdzia貫m VIII SWZ i in.:
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z wykonawc闚. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie musz do陰czy do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pe軟omocnika do oferty musi by do陰czone pe軟omocnictwo. Wraz z pe軟omocnictwem winien by z這穎ny dokument potwierdzaj帷y mo磧iwo嗆 udzielania pe軟omocnictwa.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami 10 wzoru umowy (projektowanych postanowie umownych).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzone jest przy u篡ciu narz璠zia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Sk豉danie i otwarcie ofert odbywa si w formie elektronicznej za po鈔ednictwem wy瞠j wymienionej platformy zakupowej, na zasadach okre郵onych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy Wykonawc w przypadku zaistnienia okoliczno軼i przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.