eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH
DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431218969

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krasnystawska 52

1.4.2.) Miejscowość: Łęczna

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 817526300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.leczna.pl/bip/zamowienia-publiczne

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00077861

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00060401

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „norma emisji spalin do środowiska” przez dwa pojazdy przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia (Ne ) oferty będzie 36 pkt. (dla dwóch pojazdów)

W ramach kryterium „Emisja spalin” ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących zasad:
0 pkt., za pojazd spełniający normę emisji spalin nie mniej niż EURO 5;
18 pkt., za pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą.

Przyznane punkty w ramach kryterium „Emisja spalin” sumują się dla dwóch pojazdów.
Ne= Ne1+ Ne2

Gdzie:
Ne1- pojazd nr 1
Ne2- pojazd nr 2

Uwaga! W przypadku:
- nie wskazania przez Wykonawcę „normy emisji spalin” w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

17.2.3. Kryterium „Odległość od spalarni (S): Kryterium oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym, wyrażonego w km. Największą ilość punktów (10) otrzyma oferta, która jest zlokalizowana najbliżej głównego miejsca wytwarzania odpadów tj, SPZOZ w Łęcznej,
pozostałe oferty oceniane będą zgodnie ze wzorem:


(liczba kilometrów) odległość spalarni najbliżej zlokalizowanej
S = ---------------------------------------------------------------------------------- x 4pkt
(liczba kilometrów) odległość spalarni oferty badanej


Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C +Ne +S
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
Ne - punkty za kryterium „norma emisji spalin EURO”
S- Odległość od spalarni (S)
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

Po zmianie:
17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „norma emisji spalin do środowiska” przez dwa pojazdy przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia (Ne ) oferty będzie 36 pkt. (dla dwóch pojazdów)

W ramach kryterium „Emisja spalin” ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących zasad:
0 pkt., za pojazd spełniający normę emisji spalin nie mniej niż EURO 5;
18 pkt., za pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą.

Przyznane punkty w ramach kryterium „Emisja spalin” sumują się dla dwóch pojazdów.
Ne= Ne1+ Ne2

Gdzie:
Ne1- pojazd nr 1
Ne2- pojazd nr 2

Uwaga! W przypadku:
- nie wskazania przez Wykonawcę „normy emisji spalin” w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

17.2.3. Kryterium „Odległość od spalarni (S): Kryterium oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym, wyrażonego w km. Największą ilość punktów (10) otrzyma oferta, która jest zlokalizowana najbliżej głównego miejsca wytwarzania odpadów tj, SPZOZ w Łęcznej,
pozostałe oferty oceniane będą zgodnie ze wzorem:


(liczba kilometrów) odległość spalarni najbliżej zlokalizowanej
S = ---------------------------------------------------------------------------------- x 4pkt
(liczba kilometrów) odległość spalarni oferty badanej

Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Odległość od spalarni, mierzona będzie za pomocą „Google Maps”.
Należy wskazać jedną instalację, która dysponuje niezębnymi mocami przerobowymi do wykonania usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ w Łęcznej.
Po = C +Ne +S
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
Ne - punkty za kryterium „norma emisji spalin EURO”
S- Odległość od spalarni (S)
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
21.1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Pzp i art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na zasadach określonych w pkt. 15 i 20 SWZ, oraz spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp,
21.2.O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;
21.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
6.2.2.1 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym, dla instalacji dedykowanych do przedmiotowego zamówienia mających wolne moce przerobowe.
6.2.2.2 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/ zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym.
21.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
21.2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów zakaźnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800000,00 zł (w jednej umowie).
21.2.4.2. Opis spełnienia warunku; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 2 monitorowanymi środkami transportu do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie z obowiązującą ustawą, o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego w podanych ilościach- załącznik Nr 10.
21.2.4.3. Opis spełnienia warunku; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, minimum jednym kierownikiem spalarni posiadającym odpowiednie kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 164-167 ustawy o odpadach- załącznik Nr 9.
21.2.4.3.1 W związku z obowiązkiem art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.
21.2.4.3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. osoby wykonujące świadczenie usług odbioru i transportu odpadów medycznych.
21.2.4.3.3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
21.2.4.3.4. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 21.2.4.3., każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu wskazanego w ust. 21.2.4.3.1.
21.2.3.3.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 21.2.4.3.4 z pracownikami wykonującymi ww. czynności określone w ust. 21.2.4.3. powyżej, w terminie wskazanym w ust. 21.2.4.3.4 będzie traktowane jak niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę.
21.2.4.3.6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w dacie stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie ww. umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowej sprawie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji w/w umowy o zamówienie publiczne, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –za każdą osobę.
21.2.4.3.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwowa Inspekcję Pracy.
21.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
21.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór stanowi załącznik Nr 6do SWZ.
21.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
21.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
21.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
21.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.
21.9. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
21.10. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
21.10.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
21.10.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
21.10.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
21.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Po zmianie:
21.1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Pzp i art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na zasadach określonych w pkt. 15 i 20 SWZ, oraz spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp,
21.2.O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;
21.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
6.2.2.1 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia oraz dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego w zakresie transportu odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym, dla instalacji dedykowanych do przedmiotowego zamówienia mających wolne moce przerobowe.
6.2.2.2 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/ zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym.
21.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
21.2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów zakaźnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800000,00 zł (w jednej umowie).
21.2.4.2. Opis spełnienia warunku; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 2 monitorowanymi środkami transportu do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie z obowiązującą ustawą, o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego w podanych ilościach- załącznik Nr 10.
21.2.4.3. Opis spełnienia warunku; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, minimum jednym kierownikiem spalarni posiadającym odpowiednie kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 164-167 ustawy o odpadach- załącznik Nr 9.
21.2.4.3.1 W związku z obowiązkiem art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.
21.2.4.3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. osoby wykonujące świadczenie usług odbioru i transportu odpadów medycznych.
21.2.4.3.3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
21.2.4.3.4. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 21.2.4.3., każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu wskazanego w ust. 21.2.4.3.1.
21.2.3.3.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 21.2.4.3.4 z pracownikami wykonującymi ww. czynności określone w ust. 21.2.4.3. powyżej, w terminie wskazanym w ust. 21.2.4.3.4 będzie traktowane jak niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę.
21.2.4.3.6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w dacie stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie ww. umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowej sprawie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji w/w umowy o zamówienie publiczne, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –za każdą osobę.
21.2.4.3.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwowa Inspekcję Pracy.
21.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
21.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór stanowi załącznik Nr 6do SWZ.
21.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
21.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
21.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
21.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.
21.9. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
21.10. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
21.10.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
21.10.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
21.10.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
21.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.