eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH
DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431218969

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krasnystawska 52

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 817526300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.leczna.pl/bip/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH
DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-526e848a-989f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081342/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa odbioru, transportu i utylizację odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-526e848a-989f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk„Przeglądaj postępowania/konkursy”).
9.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
9.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9.8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9.9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9.12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9.14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 39.1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 7526300, e-mail: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl (dalej „SP ZOZ w Łęcznej”).
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail: iod@spzoz.powiatleczynski.pl lub listownie na adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
39.2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiający m w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SPZOZ-DZ/1/2023 prowadzonego w trybie w trybie podstawowym, oraz zawarcia umowy.
39.3. Odbiorcy danych osobowych
39.3.1. Odbiorcami Państwa danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
39.3.2. Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji rozliczeń finansowych,
39.3.3. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.
39.4. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 39.5. z Prawa przysługujące uczestnikowi postępowania o zamówienie publiczne
39.5.1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
39.5.2. Przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
39.5.3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi. W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
39.6. Nie przysługują Pani/Panu prawa
39.6.1.prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
39.6.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
39.6.3.prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
39.7. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają bezpośrednio z ustawy PZP.
39.8. Dodatkowy obowiązek informacyjny
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ- DZ / 1 / 2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego w punktach odbioru t.j.
5.1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
5.1.2. Ambulatorium - Lubelski Węgiel Bogdanka SA, 21-013 Puchaczów,
5.1.3. Pogotowie ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
5.1.4. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Jaszczów ww. usługa realizowana będzie nie wcześniej niż w II kwartale 2023r, po rozpoczęciu działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Przedmiot zamówienia, oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych,
CPV 90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych,
CPV 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostają odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postepowania.
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
17.2.1. Podstawą obliczenia punktów w kryterium „cena” oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za kryterium „cenę”,
Cmin – najniższa cena wśród ofert nie podlegająca odrzuceniu i wykluczeniu Wykonawcy Cbad - cena oferty badanej

17.2.2. Podstawą obliczenia pkt. w kryterium „norma emisji spalin do środowiska” przez dwa pojazdy przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia (Ne ) oferty będzie 36 pkt. (dla dwóch pojazdów)

W ramach kryterium „Emisja spalin” ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących zasad:
0 pkt., za pojazd spełniający normę emisji spalin nie mniej niż EURO 5;
18 pkt., za pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą.

Przyznane punkty w ramach kryterium „Emisja spalin” sumują się dla dwóch pojazdów.
Ne= Ne1+ Ne2

Gdzie:
Ne1- pojazd nr 1
Ne2- pojazd nr 2

Uwaga! W przypadku:
- nie wskazania przez Wykonawcę „normy emisji spalin” w formularzu ofertowym – Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

17.2.3. Kryterium „Odległość od spalarni (S): Kryterium oceniane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym, wyrażonego w km. Największą ilość punktów (10) otrzyma oferta, która jest zlokalizowana najbliżej głównego miejsca wytwarzania odpadów tj, SPZOZ w Łęcznej,
pozostałe oferty oceniane będą zgodnie ze wzorem:


(liczba kilometrów) odległość spalarni najbliżej zlokalizowanej
S = ---------------------------------------------------------------------------------- x 4pkt
(liczba kilometrów) odległość spalarni oferty badanej


Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z „Formularza ofertowego”
Po = C +Ne +S
gdzie we wzorach:
Po - łączna ilość punktów przyznanych badanej ofercie
C - punkty za kryterium „cenę”,
Ne - punkty za kryterium „norma emisji spalin EURO”
S- Odległość od spalarni (S)
Maksymalna ilość punktów 100 pkt=100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: norma emisji spalin do środowiska

4.3.6.) Waga: 36

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od spalarni (S)

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

21.1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Pzp i art. 7 ust. 1, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na zasadach określonych w pkt. 15 i 20 SWZ, oraz spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp,
21.2.O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące;
21.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
6.2.2.1 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym, dla instalacji dedykowanych do przedmiotowego zamówienia mających wolne moce przerobowe.
6.2.2.2 Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/ zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym.
21.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
21.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
21.2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów zakaźnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800000,00 zł (w jednej umowie).
21.2.4.2. Opis spełnienia warunku; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 2 monitorowanymi środkami transportu do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie z obowiązującą ustawą, o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego w podanych ilościach- załącznik Nr 10.
21.2.4.3. Opis spełnienia warunku; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, minimum jednym kierownikiem spalarni posiadającym odpowiednie kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 164-167 ustawy o odpadach- załącznik Nr 9.
21.2.4.3.1 W związku z obowiązkiem art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.
21.2.4.3.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. osoby wykonujące świadczenie usług odbioru i transportu odpadów medycznych.
21.2.4.3.3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
21.2.4.3.4. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 21.2.4.3., każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć stosowne oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu wskazanego w ust. 21.2.4.3.1.
21.2.3.3.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 21.2.4.3.4 z pracownikami wykonującymi ww. czynności określone w ust. 21.2.4.3. powyżej, w terminie wskazanym w ust. 21.2.4.3.4 będzie traktowane jak niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę.
21.2.4.3.6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w dacie stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie ww. umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowej sprawie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji w/w umowy o zamówienie publiczne, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –za każdą osobę.
21.2.4.3.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwowa Inspekcję Pracy.
21.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
21.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór stanowi załącznik Nr 6do SWZ.
21.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
21.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
21.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
21.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.
21.9. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
21.10. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
21.10.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
21.10.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
21.10.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
21.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 22.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy-zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ
22.1.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
22.1.3 Aktualne zezwolenia lub zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym;
22.1.4. Aktualnego zezwolenia lub zezwoleń na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
22.2.1. Wykaz co najmniej jednej usługi odbioru, transportu i utylizację odpadów medycznych o wartości nie mniej niż 800000,00 zł w jednej umowie (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanej, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik Nr 7 do SWZ;
22.2.2. Wykaz o zatrudnieniu osób tj. minimum jeden kierownik spalarni posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 164-167 ustawy o odpadach i jest/będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( DZ.U z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)- załącznik Nr 9 do SWZ
22.2.3. Wykaz o dysponowaniu monitorowanych samochodów specjalistycznych do przewozu odpadów medycznych o ładowności zapewniającej odbiór odpadów. Wykonawca dysponuje minimum 2 monitorowanymi środkami transportu do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie z obowiązującą ustawą, o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego w podanych ilościach- załącznik Nr 10 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.12. Do oferty winny być dołączone:
12.12.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1
12.12.2. Formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 2
12.12.3. Oświadczenie Wykonawcy do dysponowania niezbędnymi mocami przerobowymi instalacji do wykonania przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 8 do SWZ;
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie
12.12.4. Aktualne zezwolenia lub zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym;
12.12.5. Aktualnego zezwolenia lub zezwoleń na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym.
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej wykluczenie.
12.12.6. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
12.12.7. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia stanowiące załącznik: Nr 4, Nr 5, Nr 6, jeżeli dotyczą niniejszej specyfikacji.
12.12.8. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
12.12.9. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu, minimum jednym kierownikiem spalarni posiadającym odpowiednie kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 164-167 ustawy o odpadach- załącznik Nr 9
12.12.10. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu minimum 2 monitorowanymi środkami transportu do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie
z obowiązującą ustawą, o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego
w podanych ilościach- załącznik Nr 10

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

21.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
21.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy- wzór stanowi załącznik Nr 6do SWZ.
21.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
21.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
21.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
21.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ.
21.9. Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
21.10. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności...

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. W przypadku niewyczerpania kwoty (brutto), maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy przed upływem terminu, o którym mowa w §1 ust. 1 Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego.
4. Niezależnie od powyższego, Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)
e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,
o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 4 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
9. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentów i informacji potwierdzających wpływ powyższych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy.
10. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę istotnych postanowień niniejszej umowie w zakresie...
11. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia:
a) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.
b) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu przypadającym po upływie 8 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) przekroczy poziom 5 % w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, Strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
c) zmiana wskaźnika GUS w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia Strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;
d) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co Strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;...

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

12.12. Do oferty winny być dołączone:
12.12.1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1
12.12.2. Formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 2
12.12.3. Oświadczenie Wykonawcy do dysponowania niezbędnymi mocami przerobowymi instalacji do wykonania przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 8 do SWZ;
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie
12.12.4. Aktualne zezwolenia lub zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym;
12.12.5. Aktualnego zezwolenia lub zezwoleń na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia) w całym okresie trwania umowy z Zamawiającym.
Brak powyższych dokumentów w ofercie spowoduje jej wykluczenie.
12.12.6. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
12.12.7. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia stanowiące załącznik: Nr 4, Nr 5, Nr 6, jeżeli dotyczą niniejszej specyfikacji.
12.12.8. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
12.12.9. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu, minimum jednym kierownikiem spalarni posiadającym odpowiednie kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z art. 164-167 ustawy o odpadach- załącznik Nr 9
12.12.10. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu minimum 2 monitorowanymi środkami transportu do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie
z obowiązującą ustawą, o ładowności zapewniającej odbiór odpadów od Zamawiającego
w podanych ilościach- załącznik Nr 10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.