eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji pn. "Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9"Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach

1.3.) Oddział zamawiającego: GZK Sp. z o.o. Zbrosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365331033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zbrosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzkzbroslawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatrzenie w wodę

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a53c379c-a26f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 i 4 ,
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, tj: poprzez
platformę: https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice, lub
poprzez adres poczty elektronicznej: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, o
ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).
3. Postęp. prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
• oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
składając ofertę w postaci elektronicznej:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z https:/platformazakupowa.pl/, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Forma składnych oświadczeń i dokumentów:
5.1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych.
5.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 5.1 przekazywane w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
6. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania oferty w trybie podstawowym wynosi
150 MB. Szczegóły w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zg. z art.13ust.1 i 2rozp.PE iRady UE 2016/679 z dnia 27.04. 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swob. przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekt.95/46/WE
dalej „RODO”, Zam.infor.,że: 1)admin. Pani/a danych osobowych jest 1) Prezesa Zarządu Spółki; może Pani/a uzyskać inf. o
przetwarzaniu Pani/a danych osobowych w GZK Sp. z o. o.; 2) wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/a
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@gzkzbroslawice.pl;3)dane
osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postęp. o udzielenie zam. publ. Odbiorcami
Pani/a danych zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa RM z
18.01.2011 r. w spr. instrukcji kanc., jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakład. teczki aktowe będą przechowywane w arch. zakład. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zam. publ. oraz10
lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postęp. o
udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7)posiada Pani/a:na podst.
art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dot.;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa w art. 15 ust.1-
3RODOwymagałobyniewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf.
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczegól. podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ.;w przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postęp. o udzielenie zam. publ.; na podst.art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie
art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa czło.);wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.
18ust.1RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udziel. zam. publ.prawo do
wniesienia skargi do Prezesa UODO osob., jeśli uzna Pani/a, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza
przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) nie przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lubeRODO prawo do usunięcia
danych osob.; prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarz. danych osobowych, gdyż podst. prawną przetwarz. danych osob. jest art.6ust.1 lit.cRODO. osob. będą osoby lub
podmioty, którym dostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art.18 oraz art.74 ust. 1 stawyPzp;4) Dane osobowe będą
przechowywane, zg. z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres4lat od dnia zakończenia postęp. o udziel. zam., a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozp.Prezesa RM z 18.01. 2011r. w
spr. instrukcji kanc., jedn. rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(DzU 2011 nr14 poz.67ze zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres5lat w przypadku dokum.
zam. publ. oraz10lat w przypadku umów zawartych w wyniku postęp. w trybie zam. publ.;5)obow. podania przez Panią/a danych
osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w
postęp. o udzielenie zam. pub.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6)w odniesieniu do Pani/a
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7)posiada Pani/a:na
podst. art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących;w przypadku, gdy wykonanie obow., o których mowa
w art. 15 ust. 1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych inf. mających na celu precyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam.
publ.;w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 st.1-3RODOwymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zam. może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych inf. mających w szczeg. na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postęp. o udziel. zam. publ.; na podst. art.16RODOprawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)na podstawie
art.18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art.18ust. 2RODO(przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE
lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18ust. 1RODO,nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ.prawo do wniesienia skargi do Prezesa
UODO osobowych, jeśli uzna Pani/a, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie
przysługuje Pani/u:w związku z art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;na podst. art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osob., gdyż podst. prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art.6ust.1 lit.cRODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK.ZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby
inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9”.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych na
potrzeby inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9” prowadzonego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ oraz zał. nr 6 do SWZ. Załącznik nr 6 do SWZ stanowi cała dokumentacja
techniczna inwestycji, której Wykonawcą jest GZK Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach. W ramach niniejszego postępowania załącznik ten obowiązuje
Wykonawcę w zakresie wymogów, opisu i zastosowania określonych w zał. nr 5 do
SWZ materiałów budowlanych.

Miejscem dostaw jest siedziba Zamawiającego tj. ul. Oświęcimska 6 Zbrosławice lub teren bezpośredniej inwestycji położony w Ziemięcicach.
Gwarancja na materiały budowlane wynosi: 12 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 5.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 8.3. rozdz. X SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

Powyższe oznacza, iż:
- Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

7. Wykonawcy wspólnie udzielający zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających niniejszego postępowania, nawet jeśli z treści dokumentów wynika, iż wskazany jako odpowiedzialny za tę czynność jest jeden z członków Konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w załączniku nr 3 do SWZ tzw. zmiany kontraktowe”. Szczególne informacje na temat zmian umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.
4. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w rozdziale XV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/gzk_zbroslawice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.