eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa WolaOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 819 47 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-991ab17a-8d1b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-991ab17a-8d1b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013804

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP – II.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 447490,48 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 134533,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych
dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola:
1) Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 2, 37-450 Stalowa Wola;
2) Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli, ul. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola;
3) Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola;
4) Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72, 37-450 Stalowa Wola;
5) Przedszkole Nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli, ul. Mieszka I 5, 37-450 Stalowa Wola;
6) Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola;
7) Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola;
8) Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola;
9) Przedszkole Nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 11,
37-450 Stalowa Wola;
10) Przedszkole Nr 11 w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola;
11) Przedszkole Integracyjne Nr 12 im. Jana Christiana Andersena w Stalowej Woli,
ul. Okulickiego 20, 37-450 Stalowa Wola;
12) Przedszkole Nr 15 w Stalowej Woli, ul. Obr. Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola;
13) Przedszkole Nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 33,
37-450 Stalowa Wola;
14) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli,
ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola;
15) Publiczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 2 im. Jana Pawła II
w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola;
16) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli,
ul. Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola;
17) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola;
18) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli,
ul. Energetyków 18, 37-450 Stalowa Wola;
19) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola;
20) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli,
ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola;
21) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli,
ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola;
22) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola;
23) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55A, 37-450 Stalowa Wola;
24) Żłobek Miejski w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 5a, 37-450 Stalowa Wola;
25) Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, ul. Hutnicza 10a, 37-450 Stalowa Wola;
26) Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, Aleje Jana Pawła II 25a, 37-450 Stalowa Wola;
27) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, ul Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola;
28) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola;
29) Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli, ul. Wyszyńskiego 7a, 37-450 Stalowa Wola
30) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 29, 37-450 Stalowa Wola;
31) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72/2, 37-450 Stalowa Wola;
32) Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 10, 37-450 Stalowa Wola.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający również ilości zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz rzeczowo-cenowy.
3. Wykaz ilości zamawianego asortymentu/towaru jest podany szacunkowo, na podstawie dotychczasowego realnego zużycia. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru, wskazanego w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz rzeczowo-cenowy, bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy, co do zakresu ilościowego realizowanego zamówienia. Zamawiającym - Jednostkom organizacyjnym objętym zamówieniem przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych towarów/wyrobów w Załączniku nr 1 do SWZ Formularzu rzeczowo- cenowym (nawet
w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych tam określonych.
4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone w SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz rzeczowo - cenowym,
a w szczególności:
1) musi posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania oraz niezbędne certyfikaty (jeżeli występują);
2) jest zgodny z normami właściwymi dla danego asortymentu (EN lub PN)
i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
3) jest fabrycznie nowy, posiada oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania;
4) posiada naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta;
5) udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres zgodny z gwarancją producenta - liczonej od daty odbioru.
5. Centralny Zamawiający zastrzega, aby papier ksero, który zaoferuje Wykonawca przeznaczony był do wszystkich urządzeń biurowych, w tym kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych, do wydruków czarno-białych i kolorowych, niezawilgocony, gwarantujący płynną pracę urządzeń oraz właściwą jakość wydruku, bez rozmazywania
i „cieniowania” konturów wydruku.
6. Wykonawca zrealizuje dostawy niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia do siedziby poszczególnych Zamawiających - Jednostek organizacyjnych własnym transportem, na własny koszt. Dostawa obejmuje rozładunek oraz wniesienie towaru do miejsca wskazanego przez osobę upoważnioną z danej Jednostki organizacyjnej Gminy Stalowa Wola. Dostawy będą realizowane do ok. 33 budynków, w których zlokalizowane są Jednostki organizacyjne Gminy Stalowa Wola. Budynki rozmieszczone są na terenie całego miasta Stalowa Wola;
7. Zamawiający – Jednostki organizacyjne nie posiadają zaplecza magazynowego,
w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej Jednostki organizacyjnej. Dostawa materiałów biurowych następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego – Jednostkę organizacyjną objętą zamówieniem telefonicznie lub drogą elektroniczną. W zamówieniu Zamawiający – Jednostka organizacyjna przekaże rodzaj i ilość zamawianych materiałów biurowych jakie mają być dostarczone. Wykonawca zobowiązuje się po zgłoszeniu dokonanym przez Zamawiającego – Jednostkę organizacyjną dostarczyć zamawiany asortyment, w dni robocze poniedziałek-piątek (czas realizacji/dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania/ złożenia zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu Ofertowym). Zamawiający - Jednostka organizacyjna
i Wykonawca wyznaczą osoby do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia.

8. Wykonanie każdorazowej dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego - Jednostkę organizacyjną na rzecz której dostawa jest wykonywana. Protokół zostanie podpisany po stwierdzeniu zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami Centralnego Zamawiającego określonymi
w SWZ oraz Załączniku nr 1 Formularz rzeczowo-cenowy. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
9. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przy dostawie Zamawiający – Jednostka organizacyjna uwzględni wszystkie uwagi
w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę pisemnie lub za pomocą środków elektronicznych do należytego wykonania dostawy asortymentu, którego sposób wykonania dostawy lub jakość asortymentu zostały zakwestionowane przez osoby upoważnione (przedstawicieli Zamawiającego – Jednostkę organizacyjną). Asortyment pełnowartościowy powinien być dostarczony przez Wykonawcę do dwóch dni roboczych od momentu wezwania.
10. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz rzeczowo – cenowy.
11. Ceny jednostkowe podane w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz rzeczowo – cenowy nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny Kod CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30197644-2 Papier kserograficzny
30192000-1 Wyroby biurowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

30192000-1 - Wyroby biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149118,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 156853,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149118,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIURO PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180081444

7.3.3) Ulica: ul. Handlowa 4B

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149118,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.