eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Dostawa i realizacja talonów wartościowych albo kart podarunkowych na podstawowe artykuły żywnościowe, chemiczne i przemysłowe dla klientów MOPS w Zgierzu ul. Długa 56.Ogłoszenie z dnia 2023-02-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i realizacja talonów wartościowych albo kart podarunkowych
na podstawowe artykuły żywnościowe, chemiczne i przemysłowe dla klientów MOPS w Zgierzu ul. Długa 56.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004274830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 56

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 7164213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopszgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopszgierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i realizacja talonów wartościowych albo kart podarunkowych
na podstawowe artykuły żywnościowe, chemiczne i przemysłowe dla klientów MOPS w Zgierzu ul. Długa 56.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d625c1f-a21f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013172/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i realizacja talonów wartościowych lub kart podarunkowych na podstawowe artykuły żywnościowe, chemiczne i przemysłowe dla klientów MOPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/722681

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722681

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.2.4. Elektroniczny sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami określa „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” zamieszczona na tej platformie i systematycznie przez operatora aktualizowana.
W szczególności, wg tej instrukcji:

2.2.4.1. Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w postępowaniu, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony operatora: platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do Zamawiającego.

2.2.4.2. Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora: platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy Zamawiającego.

2.2.4.3. Zamawiający w zakresie pytań:

1) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, , cwk@platformazakupowa.pl

2) merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert.
2.2.4.4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w dokumencie: „Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl” oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl”, który stanowi uzupełnienie instrukcji.

2.2.4.5 Pełna treść instrukcji zamieszczona jest na stronie operatora: platformazakupowa.pl.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz jest Inspektor Aleksandra Karpińska, kontakt: iodo@mopszgierz.pl, tel.: (42) 716 02 33, 693-002-231

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego :
Znak sprawy: DzF.26.2.2023
pn: Dostawa i realizacja talonów wartościowych albo kart podarunkowych na podstawowe artykuły żywnościowe, chemiczne i przemysłowe dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 56

prowadzonym w trybie podstawowym, wybór oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji treści ofert

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;


6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DzF.26.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i realizacja talonów wartościowych lub kart podarunkowych na podstawowe artykuły żywnościowe, chemiczne i przemysłowe dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Długa 56 1. Zakres rzeczowy obejmujących talony wartościowe:
1.1.Wydrukowanie i dostarczenie Zamawiającemu talonów wartościowych o nominałach10,- zł, 20,- zł i 50,- zł wg zamówienia składanego z 14-dniowym wyprzedzeniem określającym liczbę talonów i ich nominały. 1.2. Zamawiający przewiduje dostawę talonów wartościowych w planowanej, orientacyjnej liczbie: po 10,- zł 803 szt miesięcznie po 20,- zł 500 szt miesięcznie po 50,- zł 56 szt miesięcznie. Faktyczne liczby talonów (o poszczególnych nominałach) zostaną określone przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy zgodnie ze składanym każdorazowo zamówieniem.
1.3. Wyżej wymienione talony winny posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed ich podrobieniem. 1.4. Wymagany minimalny termin ważności (możliwość realizacji przez klienta MOPS) talonów 3 miesiące. Talony zachowują ważność we wskazanym okresie także w przypadku rozwiązania umowy. 1.5. Koszt druku talonów pokrywa Wykonawca. Talony uszkodzone z jakiejkolwiek przyczyny podlegają wymianie na nowe bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 2. Zakres rzeczowy obejmujących karty podarunkowe: 2.1. Dostarczenie Zamawiającemu kart podarunkowych wg zamówienia składanego z 7-dniowym wyprzedzeniem określającym liczbę kart podarunkowych. 2.2. Zamawiający przewiduje dostawę kart podarunkowych w planowanej orientacyjnej liczbie: 200szt
Faktyczne liczby kart podarunkowych zostaną określone przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy zgodnie ze składanym każdorazowo zamówieniem. 2.3. Wyżej wymienione karty podarunkowe winny posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed ich podrobieniem.
2.4. Wymagany minimalny termin ważności (możliwość realizacji przez klienta MOPS) kart podarunkowych 12 miesięcy. Karty podarunkowe zachowują ważność we wskazanym okresie także w przypadku rozwiązania umowy. 3. W razie stwierdzenia wad lub braków w talonach lub kartach podarunkowych Zamawiający przekaże Wykonawcy reklamację, na której rozpatrzenie Wykonawca ma 7 dni od daty jej otrzymania. 4. Sposób realizacji talonów lub kart podarunkowych: 4.1.Realizacja talonów lub kart podarunkowych przyznanych podopiecznym MOPS winna odbywać się poprzez własną sieć sklepów Wykonawcy znajdujących się na terenie miasta Zgierza, nie mniej niż w 2 placówkach handlowych, w tym jednej znajdującej się w centrum miasta. 4.2. Wykonawca wyznaczy i wskaże Zamawiającemu sieć placówek handlowych na terenie miasta Zgierza, które zobowiązane będą realizować sprzedaż artykułów na podstawie talonów lub kart podarunkowych. 4.3.Za zakupione talony wartościowe lub karty podarunkowe Wykonawca zobowiązany jest wydać w swoich placówkach handlowych osobom posiadających karty podarunkowe artykuły spożywcze, chemiczne i przemysłowe, z wyjątkiem artykułów alkoholowych i tytoniowych. 5. Maksymalna wartość wszystkich talonów lub kart podarunkowych w okresie realizacji zamówienia nie przekroczy kwoty 250 000,00,- zł. 6. Wydanie talonów wartościowych lub kart podarunkowych będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę terminach do rąk uprawnionego pracownika Zamawiającego. 7.UWAGA: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą brać udziału osoby lub podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę po 24 lutego 2022 r. Oferty o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą składać osoby i podmioty, które zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o których mowa w art. 434 ustawy z 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach oraz osoby lub podmioty względem których stosowane są środki sankcyjne wpisane do rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199750-2 - Talony

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30163000-9 - Karty płatnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość placówek handlowych

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dysponuje siecią sklepów nie mniej niż 2 placówek odpowiadających charakterowi zamówienia , w których istnieje możliwość zakupu kartami podarunkowymi lub wymiany talonów będących przedmiotem zamówienia na określone produkty (art. żywnościowe, chemiczne i przemysłowe), zaakceptowanie bez zastrzeżeń wszystkich postanowień Wzoru umowy nr 1 ( dotyczącego dostawę i realizację talonów wartościowych) albo Wzoru umowy nr 2 (dotyczącego dostawę i realizację kart podarunkowych);jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie: 25.000,- zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) oświadczenia Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - według załączonego druku WZP- 3w.
UWAGA: Oświadczenie nie jest wymagane na etapie postępowania. Wymagane jest w celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia minimum 25.000,- zł 2) wykazu placówek handlowych na terenie Miasta Zgierza, które zobowiązane będą do realizowania sprzedaży artykułów na podstawie talonów. -WYKAZ PLACÓWEK HANDLOWYCH, według załączonego druku WZP-10a.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia w szczególności –do podpisania oferty wraz z załącznikami, –o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach [wg art.118 ust. 3 PZP] 2) Formularz cenowy z cenami za poszczególne elementy usług/ dostaw / robót budowlanych* i ich wartością , stanowiące cenę zamówienia-wg załączonego druku WZP-13 / WZP-14 *.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobami uprawnionymi do porozumiewania z Wykonawcami w sprawch merytorycznych i proceduralnych są: Katarzyna Siek tel. 512-290-019, Barbara Woś tel. 42 716-42-13 wew. 23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.