eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI CZASOPISM NAUKOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.Ogłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI CZASOPISM NAUKOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977924147

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Licealna 9

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-417

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683282890

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uz.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uz.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI CZASOPISM NAUKOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8b9ccbc-a13d-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8b9ccbc-a13d-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/ ; https://ezamowienia.gov.pl/pl
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w niniejszym punkcie, odpowiednio dla danych czynności. (art. 67) (RE 3.1)
1. Informacje ogólne:
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email: bzp@uz.zgora.pl, i Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl , z zastrzeżeniem pkt. 2) i 3) poniżej;
2) składanie i wycofanie ofert odbywa się tylko za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia; korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
3) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, we wszystkich innych sprawach niż składanie i wycofanie ofert, odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email: bzp@uz.zgora.pl;
4) Platforma e-Zamówienia służy WYŁACZNIE do składania i wycofywania ofert. Wszelka pozostała korespondencja (w tym również: pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień i uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia i informacje składane przez Wykonawcę na wezwanie) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na wskazany wyżej w pkt. 3) adres email;
5) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: mgr Iwona Kniaziuk, email: bzp@uz.zgora.pl tel. 683282890, (Biuro Zamówień Publicznych), a w przypadku jego nieobecności inny pracownik Biura Zamówień Publicznych;
6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać/zarejestrować swoje konto (konto podmiotu „Wykonawca”) na Platformie e-Zamówienia;
7) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu są opisane w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl , w instrukcjach zamieszczonych na Platformie e-zamówienia, a w szczególności w zakładce „Centrum Pomocy”; Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się ze wszystkimi aktualnymi wytycznymi technicznymi i organizacyjnymi Platformy e-Zamówienia; Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne z akceptacją warunków korzystania z Platformy e-Zamówienia; W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia, użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”;
8) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania;
9) maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB;
10) strona internetowa postępowania jest jednocześnie stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych i innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych.
2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dobrowolny, a przystępując do tego
postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie obowiązki i konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
3. Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury Wykonawca zobowiązany jest
uzyskiwać zgodnie z przepisami RODO.
4. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowiązany
jest wykonać wszystkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13/ w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, w tym w
szczególności w zakresie wszystkich obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów
i wszystkich osób (Wykonawcy, pracowników Wykonawcy, pracowników i członków uczestników konsorcjów, podmiotów trzecich,
itp.), w całym okresie trwania procedury.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający - Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; REGON
977924147; tel. 68-328-2000, fax: 68-327-0735; www.uz.zgora.pl;
2) inspektorem danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jerzy Rybicki; IOD@adm.uz.zgora.pl tel. 603474724;
Szczegółowe
informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RA-ZP.2611.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych w formie elektronicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32426000-5 - Sieciowy system publikacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
1) Prawo Opcji będzie polegało na zwiększeniu zakresu zamówienia o kolejne artykuły;
2) zamówienia w ramach Prawa Opcji nie przekroczą 50% pierwotnej wartości zamówienia podstawowego;
3) liczba artykułów zarezerwowana w Prawie Opcji nie jest podzielona na poszczególne lata i realizowana będzie sukcesywnie, do wyczerpania ilości przewidzianych w Prawie Opcji – bez ograniczeń dla konkretnych lat, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w kolejnych latach; chęć skorzystania z prawa opcji zgłaszana będzie za pomocą wielu zgłoszeń;
4) Zamawiający może z Prawa Opcji skorzystać w pełnym wymiarze, nie skorzystać w ogóle, lub skorzystać w części;
5) zamówienie realizowane w ramach Prawa Opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego;
6) nie skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
7) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego Prawem Opcji są takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego; jednakże termin, w którym ma nastąpić rozpoczęcie świadczenia Usług wskutek wykonania Prawa Opcji, nie może rozpocząć biegu, zanim to prawo zostanie wykonane;
8) Zamawiający zapłaci tylko za artykuły faktycznie przekazane Wykonawcy do wykonania Usługi w ramach Prawa Opcji,
9) Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach Prawa Opcji po cenach jednostkowych określonych w Formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym – Załącznik nr 3 do Umowy;
10) skorzystanie z Prawa Opcji i zakres skorzystania z Prawa Opcji będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego i dysponowania przez Zamawiającego odpowiednimi środkami finansowymi;
11) oświadczenia o realizacji zamówienia w ramach Prawa Opcji przekazywane będą Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej;
12) oświadczenie o realizacji przez Zamawiającego zamówienia w ramach Prawa Opcji będzie zawierało minimum: wskazanie Czasopisma, którego dotyczy, liczbę artykułów, co do których jest wykonywane Prawo Opcji, oraz oznaczenie numeru, w którym te artykuły mają być zamieszczone;
13) wykonanie Prawa Opcji nie może dotyczyć numerów z rocznika, który odpowiada rokowi kalendarzowemu, który upłynął, zanim to prawo wykonano.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem – do postępowania mogą przystępować Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali lub wykonują usługi wydawania i dystrybucji czasopism naukowych w formie elektronicznej (obejmujące prace redakcyjne, produkcyjne, hostingowo-dystrybucyjne, marketingowe i szkoleniowe), dla co najmniej 300 artykułów.
Warunek uznaje się za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem wyżej określonych usług, w wyżej określonych liczbach, na podstawie jednej lub wielu umów, przy czym każda z tych umów musi być zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy.
Pod pojęciem "wykonane w ciągu ostatnich trzech lat" rozumie się usługi, których realizacja została zakończona w tym okresie, a usługi "wykonywane" to usługi, których realizacja nie została jeszcze ukończona.
Usługi wykonywane muszą być już co najmniej w trakcie dziewiątego miesiąca realizacji.
2) Wykonawca ubiegający się o Przedmiotowe Zamówienie musi mieć możliwość umieszczania artykułów w wymaganych przez Zamawiającego bazach; odpowiednio dla danego zadania.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – aktualne na dzień składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (art. 125);
2) dowody na potwierdzenie, że usługi wpisane przez Wykonawcę w formularzu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zostały wykonane/są wykonywane należycie; dowodami mogą być referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku świadczeń nadal wykonywanych dowody potwierdzające należyte wykonywanie muszą być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagania w tym zakresie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (art. 58 ust. 1)
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. (art. 58 ust. 2)
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zamawiający żąda takiego zabezpieczenia). (art. 445)
6. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunków udziału w postępowaniu. (art. 117)
Warunek doświadczenia będzie spełniony jeśli jeden podmiot, z podmiotów występujących wspólnie, wykaże, że
wykonał/wykonuje liczbę usług podaną przez Zamawiającego w pkt. X.4.1) SWZ, spełniających jednocześnie określone tam
warunki.
8. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. (art. 117)
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 117)
10. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do
pojedynczych Wykonawców (art. 58 ust. 4).
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi/ prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy (art. 60).
II. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia składa odrębnie:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – aktualne na dzień
składania ofert, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie
http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Płatności zgodnie z terminami wskazanymi w Dokumentach Zamówienia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wprowadzenie zmian do Umowy możliwe jest tylko w granicach określonych w art. 455 obowiązującej ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Zamawiający, działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) Ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na
stronie: http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeśli w ofercie Wykonawcy będą znajdowały się dokumenty zawierające wartości przedstawione w walutach obcych
podczas oceny takich ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. (art. 63 ust.
2)
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby operacja składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, na dokumentach
składanych w toku przedmiotowego postępowania, wykonywana była z wykorzystaniem algorytmu funkcji skrótu SHA-2 lub
nowszego.
3. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz OFERTA – załącznik nr 2 do SWZ;
2) wypełniony Formularz Cenowy – załącznik nr 3 do SWZ;
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 1 SWZ – załącznik nr 5 do SWZ;
4) dokument, o którym mowa w pkt. XII. pkt. 19 SWZ; odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu podmiotu udostepniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby;
5) wymagane przez Zamawiającego w Rozdziale XII pkt 2 SWZ Przedmiotowe Środki dowodowe: jeśli dotyczy .
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ jeśli dotyczy;
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ jeśli dotyczy;
8) jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą/żądanych przez Zamawiającego, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie;
9) jeśli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że jakieś informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty musi dołączyć wypełniony formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, załącznik do SWZ, i musi dołączyć załączniki konieczne dla wykazania zasadności zastrzeżenia.
4. Termin Wykonania Zamówienia:
1)Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia Umowy do pełnej realizacji Przedmiotu Umowy dla roczników
Czasopisma 2023 – 2025,
2) Maksymalny termin rozpoczęcia pełnego świadczenia Usług (zamknięcia procesu wydawniczego), dla każdego artykułu,
wynosi 30 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego treści artykułu zdatnej do opublikowania zgodnie z Umową.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia na
stronie http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/4/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.