eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Ochrona fizyczna ZUOP przez NCBJ w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-01-31

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ochrona fizyczna ZUOP przez NCBJ w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017471611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 669250010

1.5.8.) Numer faksu: (22)718 02 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna ZUOP przez NCBJ w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-803b807e-a197-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Wykonawca zamówienia NCBJ posiada w Ośrodku Jądrowym Otwock Świerk infrastrukturę i systemy niezbędne do ochrony fizycznej oraz wyspecjalizowaną formację ochronną (która posiada zezwolenie na świadczenie usług ochronnych). Jednocześnie Zamawiający posiada wraz z Wykonawcą wspólne plany ochrony fizycznej stanowiące informację niejawną. Zamawiający potraktował posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniej infrastruktury, formacji ochronnej oraz wspólnych z Zamawiającym planów ochrony, jako przyczyny technicznie jednoznacznie wskazujące na konieczność wybranie jako Wykonawcy usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów znajdujących się na terenie Ośrodka Jądrowego będących w wyłącznym korzystaniu Zamawiającego. Wykonywanie usług ochrony przez Wykonawcę ze względu na powyżej opisane przyczyny techniczne gwarantuje właściwą ochronę obiektów Zamawiającego, które są zaliczone do kategorii I obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak sprawy: DAK.260.4.2022 Przetarg 4/ochrona ZUOP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 623764,8 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zrealizowania usługi zapewnienia bezpieczeństwa, czyli ogółu skoordynowanych przedsięwzięć uwzględniających w szczególności identyfikację zagrożeń, stałą i bieżącą analizę ryzyka ich wystąpienia, zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury personelu oraz mienia przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież, wandalizm, terroryzm i innymi zgodnie z wykonaną analizą ryzyka, poprzez systematyczne i wyrywkowe kontrole mienia, osób i pojazdów wjeżdżających na Teren Chroniony, wykorzystywanie dostępnych przeszkód, systemów identyfikacji i wykrywania oraz skuteczne reakcje ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami reagowania, a także obsługi systemów bezpieczeństwa pożarowego, monitoringu wizyjnego (CCTV), systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu elektronicznej kontroli dostępu itp.
Obiekty ZUOP w Otwocku są zaliczone do kategorii I obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony z dnia 21 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz 880).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 711932,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 711932,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 711932,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5320100125

7.3.3) Ulica: ANDRZEJA SOŁTANA 7

7.3.4) Miejscowość: OTWOCK

7.3.5) Kod pocztowy: 05-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 711932,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.