eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b2fad17-a177-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048316/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT), na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDARPLD. 05.03.01-10-0001/21-00 z dnia 20 stycznia 2022 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl
oraz poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania opisane zostały w SWZ pkt XII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; pkt XVI SWZ - Opis sposobu przygotowania oferty; w pkt XVII SWZ - Opis sposobu złożenia oferty; w pkt XVIII SWZ - Składanie i otwarcie ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych, Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazuje w niniejszym postępowaniu jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna, z siedzibą
w Tuszynie 95-080 ul. Piotrkowska 2/4;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Tuszynie możliwy jest pod adresem e-mail iod@tuszyn.info.pl, tel. 42 614 34 26 wew. 28, lub listownie na adres: Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn;
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienia wykonawcy, zawarcia umowy, realizacji zamówienia) pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie” znak ZP.2710.1.2023 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 10;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) oraz inni odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub trwania okresu gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych wynika z przepisów dotyczących przyznania tych środków;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania / zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
pełna klauzula zawarta jest w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2710.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie, budowa nowego kolektora dopływowego ścieków surowych do oczyszczalni oraz remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do oczyszczalni. Teren objęty zagospodarowaniem stanowią działki o nr ewid. 249 i 431, obręb nr 0004, miasto Tuszyn.
2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 .
3. Inwestycja realizowana jest na podstawie:
 Decyzji Nr 650/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak AiB.6740.613.2021.A.S. Nr rej. 3454/2021,
 Zaświadczenia Nr 21/2015 z dnia 18.12.2015 r., znak BGiGN.T.6743.669.103.2015, o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych.
4. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie części ściekowej i osadowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Tuszynie o przepustowości nominalnej wg obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego Qśrd = 1 785 m3/d i obciążeniu wyrażonym wielkością RLM = 9 073. Oczyszczalnia w ramach planowanego przedsięwzięcia dostosowana zostanie do przyjęcia ścieków w dotychczasowej ilości tj. Qśrd = 1 785 m3/d, ale o większym ładunku wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców, tj. RLM = 9 300.
Odprowadzenie komunalnych ścieków oczyszczonych realizowane będzie tak, jak dotychczas, przez wylot rurociągiem DN600 za pośrednictwem rowu „A” i rowu miejskiego R-B do rzeki Wolbórki w km 44+40 jej biegu. Przedsięwzięcie nie zmienia dotychczasowej technologii oczyszczania ścieków.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie wszelkich prac niezbędnych i celowych do wykonania obiektu przewidzianego w projekcie architektoniczno – budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr 650/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak AiB.6740.613.2021.A.S. Nr rej. 3454/2021, w szczególności obejmuje to wykonanie następujących prac:
 Budowa nowego kolektora dopływowego ścieków surowych z PVC-U o średnicy DN500 i długości 676,2 m od studzienki zlokalizowanej w pobliżu drogi powiatowej, aż do komory K1 (obiekt 1). Kolektor będzie zlokalizowany w całości na działce oczyszczalni.
 Remont powierzchni betonowych komory K1 wraz z wykonaniem nowego przejścia szczelnego DN500 dla nowego kolektora dopływowego ścieków surowych.
 Remont budynku pompowni głównej i hali krat (obiekt 2) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany pomp ścieków, kraty panelowej, armatury, przejść szczelnych oraz wentylacji mechanicznej budynku.
 Demontaż istniejącego piaskownika (obiekt 3.1) oraz montaż nowego sitopiaskownika (obiekt 3.2).
 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej o wymiarach w rzucie 8,3 x 2,5 m pod nowy sitopiaskownik (obiekt 3.2) w wersji do zabudowy na zewnątrz o wydajności Qśr=30 l/s.
 Remont reaktorów biologicznych w zakresie naprawy powierzchni betonowych, renowacji pomostów, a także w zakresie wymiany pomp ścieków, mieszadeł, przelewów, układu napowietrzania, zgarniacza łańcuchowego, przejść szczelnych i armatury.
 Wymiana dmuchaw (3 szt.) o wydajności Q=1204 m3/h każda znajdujących się w istniejącej stacji dmuchaw (obiekt 5).
 Wymiana pomp dozujących w stacji dawkowania koagulantu PIX (obiekt 6), wykonanie zadaszenia nad pompami PIX; wymiana zbiornika PIX.
 Remont budynku gospodarki osadowej wraz z wiatą osadu (obiekt 7 i 8) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany prasy osadu, armatury oraz montażu instalacji wentylacyjnej i instalacji granulacji osadu.
 Remont zbiornika osadu nadmiernego (obiekt 9.1) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, a także w zakresie wymiany pomp i mieszadła oraz zmiana jego funkcji na komorę tlenowej stabilizacji I poprzez montaż układu napowietrzania i przelewu teleskopowego w zbiorniku.
 Budowa żelbetowej komory tlenowej stabilizacji osadu o wymiarach zewnętrznych w rzucie 6,7 x 6,7 m wyposażonej w pompy osadu, mieszadło, układ napowietrzania i przelew teleskopowy do spustu wody nadosadowej.

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej o wymiarach w rzucie 3,0 x 3,0 m pod nową stację dmuchaw (obiekt 9.3) dla KTSO (dmuchawa o wydajności 400 m3/h wyposażona w falownik).
 Remont budynku socjalno-technicznego (obiekt 10) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie montażu zestawu hydroforowego, wymiany kotła gazowego o mocy cieplnej 105 kW oraz niezbędnej armatury, wymiana posadzki w pomieszczeniu garażowym, wymiana świetlików.
 Budowa przyłącza wodociągowego na teren oczyszczalni z rur PEHD DN110 o długości 752,8 m poprzez włączenie do istniejącego wodociągu DN160 zlokalizowanego w drodze powiatowej nr 2902E (ul. Brzezińska) na dz. nr 431 za pomocą trójnika DN160/110; przyłącze odciąć zasuwą klinową DN100.
 Budowa punktu pomiarowego ścieków oczyszczonych (obiekt 11.2) w postaci typowej studni betonowej o średnicy wew. 2,5 m wyposażonej w dwie zasuwy odcinające i przepływomierz elektromagnetyczny.
 Remont zbiornika ścieków oczyszczonych w zakresie montażu zestawu hydroforowego.
 Remont komory K4 (obiekt 13) w zakresie naprawy powierzchni betonowych oraz wymiany armatury.
 Demontaż starej (obiekt 14.1) i montaż nowej dwustanowiskowej kontenerowej stacji zlewnej (obiekt 14.2) o przepustowości 100 m3/h z sitem ukośnym o prześwicie 10 mm oraz wykonanie żelbetowej płyty najazdowej o wymiarach 4,0 x 7,0 m z wpustem ulicznym kierującym odcieki spod stacji zlewnej do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni na początek układu oczyszczania.
 Budowa żelbetowej pompowni ścieków dowożonych ze zbiornikiem uśredniającym o wymiarach zewnętrznych w rzucie 10,1 x 10,1 m i pojemności czynnej ok. 300 m3 wyposażonej w aerator zatapialny do świeżenia ścieków pompy ścieków o wydajności Q=20 l/s oraz biofiltr zamontowany na płycie stropowej zbiornika neutralizujący powietrze złowonne znajdujące się wewnątrz.
 Remont budynku stacji transformatorowej (obiekt 16) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
 Remont stawu doczyszczającego (obiekt 17) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, wymiany płyt betonowych umocnienia skarp oraz wymiany zastawek.
 Remont zbiornika buforowego (obiekt 18) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, wymiany zastawek oraz renowacji barierek ochronnych.
 Remont poletek osadowych (obiekt 19) w zakresie naprawy powierzchni utwardzonych oraz wymiany instalacji drenarskiej (w przypadku stwierdzenia jej niedrożności).
 Remont komór K3 i K2 (obiekt 20 i 21) w zakresie naprawy powierzchni betonowych oraz wymiany armatury.
 Budowa nowego żelbetowego cylindrycznego osadnika wtórnego (obiekt 25) o średnicy zew. 14,6 m z lejem osadowym, wyposażonego w zgarniacz osadów dennych i części pływających.
 Budowa pompowni osadu nadmiernego i flotatu (obiekt 25.1) w postaci typowej studni betonowej o średnicy wew. 2,0 m wyposażonej w pompę zatapialną tłoczącą osad nadmierny wraz z częściami pływającymi z osadnika wtórnego do komór tlenowej stabilizacji osadu.
 Budowa magazynu osadu odwodnionego w postaci wiaty o wymiarach zewnętrznych w rzucie 20,4 x 50,0 m z zadaszeniem o konstrukcji stalowej obudowanej z trzech stron ścianami żelbetowymi do niepełnej wysokości.
 Montaż wagi samochodowej (obiekt 27) o wymiarach w rzucie 3,0 x 20,2 m.
 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej pod nowy agregat prądotwórczy (obiekt 28.2) o wymiarach w rzucie 1,6 x 3,9 m.
 Remont budynku stacji uzdatniania wody (obiekt 29) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany instalacji wody użytkowej.
 Budowa instalacji fotowoltaicznej (obiekt 30) składającej się ze 140 modułów o łącznej mocy ok. 50,0 kW (off-grid).
 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej pod prefabrykowaną pięciostanowiskową wiatę garażową o konstrukcji stalowej (obiekt 31), o wymiarach w rzucie 7,0 x 21,0 m na samochody osobowe użytkowników oczyszczalni.
 Dostawa wyposażenia laboratorium zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do SWZ.
 Demontaż starego i montaż nowego agregatu prądotwórczego.
 Wykonanie robót elektrycznych oraz robót z zakresu AKPiA.
 Wykonanie rurociągów międzyobiektowych.
 Remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie na działce nr 249 obręb nr 0004,
 Naprawa istniejących oraz wykonanie nowych terenów utwardzonych i ciągów pieszych.
Zamawiający dokonuje podziału realizacji zamówienia na trzy etapy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w części III. ust. 1, pkt 1.5 SWZ, w tym:
 I etap, którego zakres stanowi 30 % wartości brutto zadania, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.,
 II etap, którego zakres stanowi 30 % wartości brutto zadania, do wykonania po zakończeniu etapu I, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
 III etap, stanowiący pozostały do realizacji zakres zamówienia (40 %), do wykonania po zakończeniu odpowiednio etapu I i etapu II, w terminie 240 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem”).

Pełen opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) cena - (C) - 60%
2) okres gwarancji (G) - 40%
Uwaga:
Minimalna długość gwarancji, jakiej Wykonawca zobowiązany jest udzielić nie może być krótsza niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Jeżeli okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy jest dłuższy niż 84 miesiące, do kryterium oceny „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 84 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł ( słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:
- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nominalnej min. 1750 m3/d każda.

Pojęcia budowa, przebudowa, należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).


W przypadku wykazania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, Spółka cywilna) na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, a także
w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniali warunek doświadczenia w wykonywaniu zamówień, o którym mowa w warunku 1.4.

Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone na podstawie wzoru wg załącznika nr 7.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
(Numeracja zgodna z SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
a) art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;
5) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70)
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt V SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.3
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł ( słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).
2) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.4
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, przepustowości nominalnej oczyszczalni, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące podwykonawcy w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie, iż wykonanie części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcy oraz wskazaniu tego podwykonawcy w ofercie, w zakresie braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ. (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.(jeżeli dotyczy)
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy) – wg wzoru stanowiącego zał nr 3 do SWZ. (jeżeli dotyczy).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
7. dowód wniesienia wadium wymagania dotyczące wadium zostały opisane w dalszej części SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca składa dokument załączając na Platformie w zakładce „Oferty – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261
Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - Wadium do postępowania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego
z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 128 ust. 1 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt XVI ust. 4 pkt. 4.5 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
4.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
5. W przypadku o którym mowa w pkt V ust. 2 - 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie niezależnie od wartości tych zmian, w następujących okolicznościach,
w szczególności dotyczących terminu realizacji i/lub wartości robót, z zastrzeżeniem
§ 15 umowy. Zmiany dokonywane mogą być na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
w szczególności gdy spowodowane są następującymi okolicznościami:
1) przerwą w robotach wywołaną niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac lub spełnienie wymogów technologicznych;
2) działaniem siły wyższej np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
3) wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów itp.;
4) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi lub archeologicznymi;
5) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane);
6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
7) wystąpieniem zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę;
8) zleceniem wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową lub wartość umowy;
9) ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości), minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza niż 90% wartości kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy;

10) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także gdy ich zastosowanie jest korzystne dla Zamawiającego;
11) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej;
12) zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
13) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą wynikającą
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
w sposób należyty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dokonuje podziału realizacji zamówienia na trzy etapy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w części III. ust. 1, pkt 1.5 SWZ, w tym:
 I etap, którego zakres stanowi 30 % wartości brutto zadania, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.,
 II etap, którego zakres stanowi 30 % wartości brutto zadania, do wykonania po zakończeniu etapu I, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
 III etap, stanowiący pozostały do realizacji zakres zamówienia (40 %), do wykonania po zakończeniu odpowiednio etapu I i etapu II, w terminie 240 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia (zwany dalej „Harmonogramem”). Szczegółowy Harmonogram musi określać termin realizacji przedmiotowego zamówienia (tj. zakończenie I etapu realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.; zakończenie II etapu realizacji do dnia 31 sierpnia 2023 r., realizację pozostałego zakresu zamówienia w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 projektowanych postanowień umowy), zakres wykonanych robót wraz z określeniem ich wartości zgodnie z podziałem na: I etap – 30 % wartości brutto zadania, II etap - 30 % wartości brutto zadania, III etap – 40 % wartości brutto zadania. Wypłata dwóch transz wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po zakończeniu wydzielonych zgodnie z ww. podziałem zakresów robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a wypłata trzeciej transzy nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Wysokość wypłat transz wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć wartości robót rzeczywiście wykonanych w ramach transz. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, w którym został on zatwierdzony. Zmiana Harmonogramu nie niosąca za sobą zmiany terminu zakończenia robót nie jest zmianą istotną i wymaga jedynie pisemnej akceptacji przedłożonego Harmonogramu przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.